Gå til hovedtekst

rapportserie

NIBR-rapport

Evalueringer:

 1. Kommunalt psykisk helsearbeid : utviklingstrekk 2002-2005
 2. Psykisk helse og psykisk sykdom : innbyggernes kunnskaper og holdninger
 3. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk
 4. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging
 5. Brukermedvirkning og psykisk helse
 6. Innvandrerorganisasjoner i Norge : utforming, aktiviteter og politisk ledelse
 7. Kunstgress i vekst - svømmehall i forfall : planlegging og prioritering av idrettsanlegg
 8. Lokalt e-demokrati : om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser
 9. Skjønn versus regler : om skjønnsutøvelsens vilkår og konsekvenser
 10. Bemanning av pleie- og omsorgsektoren : handlingsplan og iverksetting
 11. Flink med folk i første rekke : sluttrapport fra evalueringsprosjektet
 12. Mer må til : om hivrettet arbeid overfor innvandrere
 13. Desentraliserte asylmottak og bosetting
 14. Styrking av planforskning og planleggerutdanning i Norge
 15. "Sentraliseringens pris" : er sentralisering et problem?
 16. Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? : opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern
 17. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommuale utleieboliger
 18. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 19. Kommunehelseprofiler : kommunenes bruk av Helsedirektoratets nettsted
 20. Rocka stabilitet : en evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet : et tilbud for kvinner i Oslo.
 21. Regjeringens tilbakeføringsgaranti : en forstudie av iverksetting
 22. Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering
 23. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 24. Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven
 25. Omlegging av bostøtten i 2009 : evaluering av det kommunale finansieringsbidraget
 26. Sentralisering og bedriftsdynamikk
 27. Likestilte politikere? : om rekruttering og frafall i lokalpolitikken
 28. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram
 29. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til?
 30. Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid : gløden, rollen og rammevilkårene
 31. Barnevernbarnas helse : uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002
 32. Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid
 33. Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv : en kunnskapsoppsummering
 34. Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser
 35. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) : følgeevaluering
 36. De nye hjemmetjenestene : langt mer enn eldreomsorg : utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989-2007
 37. Demokrati i motvind : lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 38. Kulldriftens betydning for utviklingen i Longyearbyen
 39. Health and Social Affairs in Norway and Russia : the cooperation evaluated
 40. Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler - en empirisk analyse
 41. Husleielovens varslingsregel
 42. Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet - En empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen 2007
 43. Funksjonshemmedes interesser i planleggingen : en evaluering av programmet "planlegging for alle"
 44. På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007
 45. Teknologibyene : omstillinger, innovasjon og utfordringer
 46. Den offentlege forvaltninga av reindrifta : Omdømmeundersøkinga
 47. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 48. Kommunalt psykisk helsearbeid : organisering, samarbeid og samordning
 49. Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe : om brukermedvirkning i psykisk helsetjeneste i kommunene
 50. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 51. Senterutvikling mot 2020
 52. Evaluering av Norsk Kulturminnefond
 53. Den vanskelige samhandlingen : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 54. Modeller for institusjonalisering av kulturminneforvaltning i norske kommuner : med hovedvekten på byantikvarenes medvirkning og innflytelse i de kommunale planprosessene
 55. Forvaltningsmuseenes og NIKUs ansvar og roller i forvaltningen av arkeologiske kulturminner
 56. Karriereveiledning i Nordland : evaluering av et forsøk
 57. Lokalt demokrati i Longyearbyen
 58. Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner. Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning?
 59. Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
 60. Leieboerorganisering i Norge
 61. Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften
 62. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 63. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering
 64. Ungdom og lokal samfunnsutvikling : hvordan involveres ungdom på fylkeskommunalt nivå?
 65. Lokal forvaltning av store verneområder : erfaringer fra fire forsøk
 66. Lokal forvaltning av store verneområder : evaluering av kommunal forvaltning i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane
 67. Revisjon av motorferdselsloven : verdier, interesser og veivalg : rapport II fra "Motorferdsel og samfunn" (MoSa
 68. Motorferdsel i utmark : omfang, erfaringer og effekter
 69. Modeller for utleie med sosiale formål
 70. Økonomisk risiko og boligeie
 71. Evaluering av Statens naturoppsyn
 72. Regionalt og lokalt folkehelsearbeid : ressurser, organisering og koordinering : en baselineundersøkelse
 73. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 74. Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? : evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
 75. Festivalkommuner : samhandling mellom kommuner og festivaler
 76. Mangfoldsåret : muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv
 77. Universell utforming som strategi : evaluering av regjenringens handlingsplan for økt tilgjengelighet
 78. Derfor blir vi her : innvandrere i Distrikts-Norge
 79. Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom : status etter Opptrappingsplanen
 80. Beboernes tilfredshet med nybygde boliger
 81. Boligkarriere for startlånesøkere
 82. Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet
 83. Etterkommere av innvandrere : bolig og bostedsmønstre
 84. Fargerikt samfunn i arktisk klima : en studie av steds- og næringsutvikling i Vardø
 85. Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling
 86. Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk : beregninger basert på konstruerte klienthistorier
 87. Slik vil eldre bo : en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser
 88. Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet : evaluering av omleggingen av modellen
 89. Universell utforming i nye boligprosjekter : byggebransjens erfaringer
 90. Utkastelser og tvangssalg
 91. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi
 92. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?
 93. Driftskostnader og skattegrunnlag : virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene
 94. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan : en evaluering
 95. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo
 96. Psykisk sykes levekår
 97. Fylkeskommunal oppgavedifferensiering : rapport fra innledende undersøkelser
 98. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)