Gå til hovedtekst

rapportserie

Econ-rapport

Evalueringer:

 1. Evaluering av NCE-programmet
 2. Marriage of convenience : A Comparative Sudy : Rules and Pactices in Norway, Sweden, Germany, Denmark and the Netherlands
 3. Evaluering av Arts & Business Norway
 4. Effects of intraday trade on NorNed
 5. Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter? : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 6. Evaluering av fondene for Øst-Europa og Nordvest-Russland
 7. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016
 8. Evaluering av støtteordningen for økologisk landbruk
 9. Evaluering av program for basiskompetanse(BKA)
 10. Program for basiskompetanse i arbeidslivet, evaluering, del 2
 11. Erfaringer fra KUP - råd til BKA
 12. Dimensjonering av fagopplæringen
 13. De særskilte skolene for funksjonshemmede: spørreundersøkelse
 14. Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
 15. Evaluering av grunnstønadsordningen
 16. Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester
 17. Arbeidsmarkedstiltak i motbakke : en kvalitativ undersøkelse av arbeid med bistand
 18. Innvandrere og attføring
 19. Budsjettmodell for kriminalomsorgen
 20. Evaluering av persontransportmodeller
 21. Gjennomgang av offentlige virkemidler for næringsklynger og nettverk
 22. Med litt bistand kan flere jobbe. Evaluering av ordningen med funksjonsassistanse i arbeid
 23. Evaluering av Senter for statlig økonomistyring
 24. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff
 25. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 26. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalssatsingen : sluttrapport for perioden 2007-2010
 27. Betalingsvilje for kvalitet i godstransport
 28. Samfunnsøkonomisk analyse av prissatte effekter i KVU for transportsystemet i Bergensområdet
 29. Fjerning av tidsetterslepet til investeringer i inntektsreguleringen av nettselskaper : økonomiske virkninger og behov for kompensasjon
 30. Regulering av prisen på fjernvarme
 31. Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler : utarbeidet for Kunnskapsdepartementet
 32. Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk
 33. Samfunn i endring : hva betyr det for naturskadeordningen?
 34. Evaluering av to nasjonale planer for seksuell helse
 35. Ferie for personer med store bistandsbehov
 36. Optimal kontroll av varer av edle metaller
 37. Innmatningsordning for fornybar elektrisitet
 38. Stønad til skolegang som attføringstiltak : virkninger av regelendringer
 39. Vilkår for ny kraftproduksjon
 40. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen : underveisrapport
 41. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 42. Alternative finansieringsformer for arbeid med bistand
 43. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 44. Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen
 45. Statlig kjøp av posttjenester
 46. Evaluering av Patentstyret
 47. Evaluering av GIEK
 48. Evaluering av Norges geologiske undersøkelse
 49. Evaluering av Innovasjon Norge
 50. Behov for behovsprøving? : vurdering av løyveordningen i drosjenæringen
 51. Energiloven og energieffektivisering
 52. Eldres transportvirkelighet 2030
 53. Kvalitetssikring av Norges Fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016
 54. Utredning av kostnader for økt krafttilgang i Midt-Norge
 55. Analyse av priser og vilkår fra kraftleverandører i sluttbrukermarkedet
 56. Arbeidsevnevurdering i Aetat
 57. Arbeidsrettet rehabilitering : innhold og resultater
 58. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 59. Startlånet : samfinansiering, forvaltning og oppfølging
 60. Behovet for grunnleggende banktjenester i Postens ekspedisjonsnett
 61. Evaluering av individuell serviceerklæring i Aetat
 62. Delkostnadsnøkkel videregående skole
 63. Lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene
 64. Kommunene som førstelinje i småskala næringsutvikling : evaluering av pilotprosjekt i 47 kommuner
 65. Evaluering av trebasert innovasjonsprogram
 66. Følgeevaluering av Groruddalssatsingen 2010 : underveisrapport 3
 67. Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter : (OFU/IFU)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)