Gå til hovedtekst

rapportserie

Rapport

Evalueringer:

 1. "Det gjelder å holde ut" : en kvantitativ og kvalitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008-2010 (LPVGS)
 2. Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen : evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv
 3. Deltakerundersøkelsen 2014 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien "Kompetanse for kvalitet"
 4. Hvem skal trøste Knøttet : hvem kan endre mønsteret?
 5. Norsk deltakelse i ESAs frivillige programmer og støtteordningen "Nasjonale følgemidler" - en samfunnsøkonomisk analyse
 6. Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet : en erfaringsoppsummering
 7. Evaluering av teamarbeid i Justisdepartementet
 8. NOKUTs erfaringer fra ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning
 9. Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger : en kvantitativ studie av institusjonenes tilpasning i forbindelse med NOKUTs krav om å øke førstestillingskompetansen
 10. Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger : kvaliteten i praksisstudiene
 11. Samspill om kunst i offentlige rom : evaluering av innkjøpsordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg i perioden 1997 - 2007
 12. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening
 13. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2014
 14. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2015
 15. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2016
 16. Følgeevaluering av biogasspilotordningen
 17. Norske næringsklynger under finanskrisen : en studie av klyngeorganiasjonene som arenaer og aktører
 18. Evaluation of Norway's Support to Haiti after the 2010 Earthquake
 19. Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
 20. Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 21. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 22. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning
 23. RELIS : vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell
 24. FoU-strategi ved statlige høgskoler
 25. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 26. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 27. Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
 28. Fiske med storruse i Yndesdalsvatnet i perioden 2000-2005 : evaluering av rusefiske for å tynne ut overbefolkede bestander av innlandsaure
 29. Kraftetterspørselens kortsiktige prisrespons vinteren 2009/2010
 30. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport
 31. Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000
 32. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 33. Integrering i praksis : Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere
 34. Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger
 35. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Tromvik fiskerihavn
 36. Samfunnsøkonomisk analyse av redusert avfall i byggebransjen
 37. Kartlegging av norsk utdanningsforskning
 38. Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
 39. Evaluering av Høykom III
 40. Nytt Riksregulativ for ferjetakster : samordning med AutoPASS
 41. Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.
 42. IdéAl-prosjektet : en verdivurdering
 43. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 44. Social science research on energy : International and Norwegian studies
 45. Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene
 46. Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling
 47. Evaluering av samiske språksentre
 48. Helse- og miljøinformasjon : befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer
 49. Mellom penger og pedagogikk : om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen
 50. Suksessrike distriktskommuner : en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner
 51. Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)
 52. Finansiering, effektivitet og styring : alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur
 53. Spørsmål til Skole-Norge våren 2016
 54. Evaluering av prosjekt Boligtilpasning
 55. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 56. Små samfunn tar sats : sluttrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens småsamfunnssatsing
 57. Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : tilgjengelighet for velgere, tillt, hemmelig valg og valgdeltakelse
 58. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv : mengd og opphav
 59. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 60. Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgødsel : evaluering av pilotordnding
 61. Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen : en gjennomgang av ordningen
 62. Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet
 63. Regionale forskningsfond - ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning : sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 64. Evaluering av Teknologirådet
 65. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
 66. Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus
 67. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 68. Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land
 69. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak innenfor godstransport
 70. Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem : Eksempelberegninger i rammeverket av metoden for samfunnsøkonomiske analyser
 71. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner
 72. Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen
 73. Klimatiltak: Metoder for å beregne kostnader og virkemidler
 74. Evaluering av satsingen på foregangsfylker for utvikling av økologisk landbruk
 75. Velferdsturisme fra EØS-landene
 76. Vurdering av forbud mot fossilt brensel i landbruksbygg mv.
 77. Økosystemtjenester i Kystverkets samfunnsøkonomiske analyser
 78. Evaluering av Forbrukerrådets markedsportaler
 79. Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken : en analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 80. Rapportering til besvær? : evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet
 81. "Det er fedt" : evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark
 82. Pappa i fengsel : en evalueringsrapport
 83. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av Flyktningehjelpens informasjonstjeneste, INCOR
 84. Spørsmål til Skole-Norge våren 2015 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 85. Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? : en studie av lærlingformidling i 3 fylker
 86. Deltakerundersøkelsen 2015 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen "Kompetanse for kvalitet"
 87. Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler
 88. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 89. Viktig program - små ressurser : evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram
 90. Spørsmål til Barnehage-Norge 2014
 91. Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser
 92. Kultur - Retur : fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling
 93. Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer
 94. Heving eller tildekking? : en samfunnsøkonomisk analyse av mulige tiltak for å hindre kvikksølvutslipp fra ubåt U-864
 95. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 96. Evaluation of the Norwegian Long Distance Transport Model (NTM5) : Main report
 97. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009
 98. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne
 99. Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
 100. Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene
 101. Et trygt sted å bo. Og noe mer : evaluering av botilbud til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap
 102. Evaluering av organisasjon, styring og ledelse
 103. Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet
 104. Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?
 105. Evaluering av Politidirektoratet
 106. Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport
 107. Assessing the social benefits from a small-scale biomass stove program : A case study from Guizhou Province
 108. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007
 109. Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet
 110. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger
 111. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004
 112. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006
 113. Utenlandske investeringer i norsk FoU
 114. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008
 115. Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)
 116. Borte bra, men hjemme best? : færre norske studenter i utlandet
 117. Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter
 118. Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
 119. Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget
 120. Sjøfart, marginale eksterne kostnader og avgifter : en vurdering av mulighetene for et mer effektivt avgiftsregime for sjøfarten
 121. Samfunnsøonomiske virkninger av klimaendring i Norge
 122. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007
 123. Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge
 124. The Norwegian Air Transport Market in the Future : Some possible trends and scenarios
 125. Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling
 126. Husadopsjon Røros: evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Røros museum og Røros grunnskole
 127. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 128. Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen : en delphi-studie i to runder
 129. PhD education in a knowledge society : an evaluation of PhD education in Norway
 130. Produktivitetsvirkninger av veiprosjekter : vurdering av metode og eksempel fra E39
 131. Bunnsamfunn, fisk og sjøpattedyr : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 132. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 133. Karakterer i offentlige og private videregående skoler : en analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
 134. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2012 : hovedresultater og dokumentasjon
 135. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk"
 136. Kraftproduksjon og vindforhold : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 137. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006 : dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultater
 138. Evaluering av bærekraftig reisemål
 139. Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling
 140. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Havøysund fiskerihavn
 141. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavn
 142. E-valg i et demokratisk perspektiv : sluttrapport
 143. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård
 144. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser til skoler og skoleeiere
 145. Følgeevaluering av prosjekt Styrket  involvering av pasienter, brukere og  pårørende i tilsyn 
 146. Lange spor i velferdsforskningen: En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014
 147. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2017
 148. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 149. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 150. Utredning av forvaltningsregime for pristilskuddene: Vurdering av rollefordeling, kontrollregime og muligheter for ansvarliggjøring av produsent
 151. Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull
 152. Gjennomgang av tilskudd til kommunale veterinærtjenester
 153. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 154. Tilskuddsforvaltning i Kultur- og kirkedepartementet
 155. Foreldrepermisjon og likestilling : Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme
 156. Evaluering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 157. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 158. Hørt om Frifond!? evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge
 159. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening
 160. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten?
 161. Evaluering av nyvekst
 162. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av flyktningehjelpens informasjonsprosjekt INCOR
 163. Vurderinger av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
 164. Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport
 165. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk" : sluttrapport
 166. Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet : delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring : evaluering av Kunnskapsløftet
 167. En, to ... tre? Den vanskelige overgangen : evaluering av Kunnskapsløftet : fra andre til tredje år i videregående opplæring
 168. Evaluering av prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre - en ressurs for elevenes opplæring i skolen"
 169. Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen : en gjennomgang av organisering og arbeidsformer
 170. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 171. Bedre sammen – en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF
 172. Utviklingen av det nye NTNU: Rom for alle og rom for fornying? En underveisevaluering av fusjonen.
 173. Får elevene den opplæringen de har krav på? : Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring
 174. Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner
 175. Why go back? Assisted return from Norway
 176. Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid : Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid
 177. Brukerundersøkelse 2013 : en undersøkelse av synspunkter på ODs virksomhet
 178. Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet
 179. Arbeidsevnevurdering i NAV : evalueringsrapport
 180. Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren
 181. Praksisrettet FOU? : en undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag
 182. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap : økonomiske og administrative konsekvenser av å flytte myndigheten til å tilbakekalle statsborgerskap fra forvaltningen over til domstolene
 183. Case Torggata. Arealbruksvirkninger av samferdselstiltak
 184. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av omsorgssvikt og vold mot barn
 185. Investeringer i klimasmart infrastruktur i Norge : insentiver og barrierer
 186. Verdsetting av miljørelatert velferdstap ved oljeutslipp fra skip : kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser
 187. Evaluering av regelverket for bruk av vannscooter
 188. Avslutning av oljefelt
 189. Mer boligvelferd for pengene : Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene
 190. Nye KILE-funksjoner for husholdninger
 191. Veiledning om netto ringvirkninger i Håndbok V712
 192. Skjerming av uføres alderspensjon mot levealdersjustering
 193. Indikatorer for kulturarvens samfunnsnytte
 194. Forsøk med AAP som lønnstilskudd : en effektevaluering
 195. Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak
 196. Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere
 197. Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
 198. Dei administrative funksjonane i Kredittilsynet : ei benchmarking med Konkurransetilsynet, Norad, NVE og SFT
 199. Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? : en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
 200. Høyere utdanning - tilgjengelig for alle? : studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning - Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkludering
 201. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 2
 202. Bruk av forskning : fasettert begrep - mange forklaringsmodeller
 203. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver
 204. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008
 205. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2015 : Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 206. Brukerfinansiering i Luftfartstilsynet
 207. Det handler om følelser : en utredning om ubebodde landbrukseiendommer
 208. Spørsmål til Barnehage-Norge 2015
 209. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 210. Verk på vandring : evaluering av Kulturrådets støtteordning for gjestespill
 211. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid
 212. Klokere vern av de aller minste
 213. Produktpakker og utlån i finansmarkedet
 214. En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste
 215. Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen
 216. Pliktige elsertifikater
 217. Gjennomgang av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
 218. Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen
 219. Stipendiater og doktorgradsgjennomføring
 220. Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål : ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel
 221. Evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 1
 222. Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet : evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling : delrapport 2
 223. Langtidseffekter av omstillingsprogram
 224. Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?
 225. Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket
 226. Nye tider - nye takter : en gjennomgang av Rikskonsertene
 227. Evaluering av nyvekst
 228. Evaluering av forbrukersekretariatet i Standard Norge
 229. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner
 230. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blandt ungdom
 231. Evaluering av Strategiske høgskoleprosjekter
 232. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport
 233. Kunstaktiv ungdom på internett : evaluering av nettstedet www.Trafo.no
 234. Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.
 235. Evaluering av Enova SF og Energifondet
 236. Produktivitet i skatteetaten 2006-2009 med regioner som enhet
 237. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 1
 238. Norms and Tax Evasion
 239. Vurdering av Enovas utløsende effekt
 240. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler
 241. Organizing the Financial Mechanism Office : A review of options
 242. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene : analyse av implementeringsprosessen
 243. Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
 244. Tilbakevending fra Norge : historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013
 245. Andre samfunnsmessige virkninger E39 Lyngdal-Sandnes
 246. Sluttevaluering av pilotprosjekt : Transport og fremstilling av varetektinnsatte
 247. Disse ungdommene hadde nok ikke fullført : evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 2
 248. Konsekvenser av større andel statlig finansiering av luftfarten i Norge
 249. Petroleumsinteresser : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 250. Miljørisiko og beredskap : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 251. Lokalt utviklingsarbeid : en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune
 252. Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner : en studie av 41 småkommuner
 253. Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid
 254. Arbeidsliv og psykisk helse : evaluering av den fireårige informasjonssatsingen til Rådet for psykisk helse
 255. Skipstrafikk : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 256. Teknologi og kostnadsutvikling : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 257. Verdiskaping og sysselsetting : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 258. Kulturminner og kulturmiljø : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 259. Sjøfugl : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 260. Landskap, friluftsliv og reiseliv : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 261. STEP - ungdom møter ungdom : en evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse
 262. Nye tider - nye takter? : en gjennomgang av Rikskonsertene
 263. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 264. Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati
 265. Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
 266. Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning : nordisk kandidatundersøkelse 2007 - landrapport fra Norge
 267. Gratis bruk av ferjer : noen mulige varianter
 268. Evaluation of the DEMO 2000 program
 269. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt
 270. Nytte og kostnader av nasjonale databaser: metodeutvikling og utprøving på nasjonal database for grunnundersøkelser
 271. Evaluering av regelverket for bruk av vannscooter
 272. Virkemidler for å redusere utslipp fra vedfyring : oppskrift til renere luft i din kommune
 273. Kvalitetssikring av Konseptuell løsning (KL) for prosjekt 3049 Erstatning av Nordkapp-klassen
 274. Evaluation of Nordic World Heritage Foundation (2008-2013)
 275. To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen
 276. Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
 277. Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning: Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 278. Missing : Asylum seekers who leave reception centres in Norway
 279. Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk
 280. Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring
 281. Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller
 282. Nye miljøgifter i sedimentprøver indre Oslofjord : kjemiske profiler i Bispevika/Bjørvika
 283. Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge
 284. Undersøkelse av miljøgifter ved fire norske renseanlegg : PFOA, Bisfenol A, Triklosan, Siloksan (D5), Dodecylfenol og 2,4,6-Tri-tert.betylfenol
 285. Vurdering av bromerte flammehemmere til Mjøsa fra deponier, kommunale renseanlegg og elver
 286. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 287. Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge
 288. Evaluering av Bokavtalen
 289. Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA
 290. Åpne barnehager i Norge : organsering, bruk og betydning
 291. Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom
 292. Dokumentasjon av omstillingene i Husbanken i perioden 1997-2006
 293. Catalytic impact of airports in Norway
 294. Optimalt tidsforløp ved ferjeanbud
 295. Vurdering av bruk av styre i Det norske fredskorpset
 296. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne
 297. Katedral, paviljong og børs : en evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway
 298. Monolog eller dialog? Evaluering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i norsk bistands- og utviklingspolitikk
 299. Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere
 300. Spørsmål til Skole-Norge våren 2014 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 301. Gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser
 302. Evaluering av miljøplan
 303. Organisering av ytre fiskerietat - med forslag til omorganisering av regionene Møre og Romsdal og Nordland
 304. Kriterier og skjønn i evaluering : en kasusstudie i utøvende musikkutdanning
 305. Å rapportere kvalitet : en studie av rapporter til styret om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for årene 2005, 2006 og 2007 i 18 institusjoner
 306. Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2010
 307. Idébank for integrasjon : evaluering av en støtteordning for reduserte skiller mellom norsk ungdom og minoritetsungdom
 308. Små virksomheter, uklar styring : en evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning
 309. Evaluering av leveringsplikten
 310. Føringstilskudd i fiskerinæringen : kartlegging og evaluering
 311. Med torsk skal kysten trygges : evaluering av distriktskvoteordningen i 2006
 312. Refusjon av CO2- og grunnavgift i fiskeflåten : hvor stor betydning har ordningen – og for hvem?
 313. Nytter det? : evaluering av Home-Start familiekontakten
 314. Innsikt fra Ungdommenes distriktspanel
 315. Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv : en kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren
 316. Organisering av internasjonalt arbeid : en gjennomgang av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 317. Optimale strategier i et tokvotesystem
 318. Bedre kår for lokalidretten? Evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 319. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge
 320. Sivile eierformer : med frivillighetssentralene som case
 321. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 322. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 323. Kjønnslemlestelse i Norge
 324. Evaluering av Politiets utlendingsenhet
 325. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005
 326. Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft
 327. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten
 328. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter
 329. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner
 330. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging
 331. Norsk form : en evaluering
 332. Rom for en situasjonistisk kunst : evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter
 333. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner
 334. Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)