Gå til hovedtekst

rapportserie

Rapport

Evalueringer:

 1. "Det gjelder å holde ut" : en kvantitativ og kvalitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008-2010 (LPVGS)
 2. Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen : evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv
 3. Deltakerundersøkelsen 2014 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien "Kompetanse for kvalitet"
 4. Hvem skal trøste Knøttet : hvem kan endre mønsteret?
 5. Norsk deltakelse i ESAs frivillige programmer og støtteordningen "Nasjonale følgemidler" - en samfunnsøkonomisk analyse
 6. Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet : en erfaringsoppsummering
 7. Evaluering av teamarbeid i Justisdepartementet
 8. NOKUTs erfaringer fra ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning
 9. Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger : en kvantitativ studie av institusjonenes tilpasning i forbindelse med NOKUTs krav om å øke førstestillingskompetansen
 10. Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger : kvaliteten i praksisstudiene
 11. Samspill om kunst i offentlige rom : evaluering av innkjøpsordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg i perioden 1997 - 2007
 12. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening
 13. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2014
 14. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2015
 15. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2016
 16. Følgeevaluering av biogasspilotordningen
 17. Norske næringsklynger under finanskrisen : en studie av klyngeorganiasjonene som arenaer og aktører
 18. Evaluation of Norway's Support to Haiti after the 2010 Earthquake
 19. Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
 20. Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 21. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 22. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning
 23. RELIS : vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell
 24. FoU-strategi ved statlige høgskoler
 25. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 26. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 27. Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
 28. Fiske med storruse i Yndesdalsvatnet i perioden 2000-2005 : evaluering av rusefiske for å tynne ut overbefolkede bestander av innlandsaure
 29. Kraftetterspørselens kortsiktige prisrespons vinteren 2009/2010
 30. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport
 31. Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000
 32. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 33. Integrering i praksis : Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere
 34. Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger
 35. Kartlegging av norsk utdanningsforskning
 36. Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
 37. Evaluering av Høykom III
 38. Nytt Riksregulativ for ferjetakster : samordning med AutoPASS
 39. Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.
 40. IdéAl-prosjektet : en verdivurdering
 41. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 42. Social science research on energy : International and Norwegian studies
 43. Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene
 44. Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling
 45. Evaluering av samiske språksentre
 46. Helse- og miljøinformasjon : befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer
 47. Mellom penger og pedagogikk : om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen
 48. Suksessrike distriktskommuner : en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner
 49. Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)
 50. Finansiering, effektivitet og styring : alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur
 51. Spørsmål til Skole-Norge våren 2016
 52. Evaluering av prosjekt Boligtilpasning
 53. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 54. Små samfunn tar sats : sluttrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens småsamfunnssatsing
 55. Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : tilgjengelighet for velgere, tillt, hemmelig valg og valgdeltakelse
 56. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv : mengd og opphav
 57. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 58. Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgødsel : evaluering av pilotordnding
 59. Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen : en gjennomgang av ordningen
 60. Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet
 61. Regionale forskningsfond - ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning : sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 62. Evaluering av Teknologirådet
 63. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
 64. Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus
 65. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 66. Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken : en analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 67. Rapportering til besvær? : evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet
 68. "Det er fedt" : evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark
 69. Pappa i fengsel : en evalueringsrapport
 70. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av Flyktningehjelpens informasjonstjeneste, INCOR
 71. Spørsmål til Skole-Norge våren 2015 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 72. Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? : en studie av lærlingformidling i 3 fylker
 73. Deltakerundersøkelsen 2015 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen "Kompetanse for kvalitet"
 74. Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler
 75. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 76. Viktig program - små ressurser : evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram
 77. Spørsmål til Barnehage-Norge 2014
 78. Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser
 79. Kultur - Retur : fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling
 80. Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer
 81. Heving eller tildekking? : en samfunnsøkonomisk analyse av mulige tiltak for å hindre kvikksølvutslipp fra ubåt U-864
 82. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 83. Evaluation of the Norwegian Long Distance Transport Model (NTM5) : Main report
 84. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009
 85. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne
 86. Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
 87. Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene
 88. Et trygt sted å bo. Og noe mer : evaluering av botilbud til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap
 89. Evaluering av organisasjon, styring og ledelse
 90. Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet
 91. Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?
 92. Evaluering av Politidirektoratet
 93. Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport
 94. Assessing the social benefits from a small-scale biomass stove program : A case study from Guizhou Province
 95. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007
 96. Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet
 97. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger
 98. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004
 99. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006
 100. Utenlandske investeringer i norsk FoU
 101. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008
 102. Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)
 103. Borte bra, men hjemme best? : færre norske studenter i utlandet
 104. Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter
 105. Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
 106. Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget
 107. Sjøfart, marginale eksterne kostnader og avgifter : en vurdering av mulighetene for et mer effektivt avgiftsregime for sjøfarten
 108. Samfunnsøonomiske virkninger av klimaendring i Norge
 109. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007
 110. Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge
 111. The Norwegian Air Transport Market in the Future : Some possible trends and scenarios
 112. Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling
 113. Husadopsjon Røros: evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Røros museum og Røros grunnskole
 114. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 115. Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen : en delphi-studie i to runder
 116. PhD education in a knowledge society : an evaluation of PhD education in Norway
 117. Produktivitetsvirkninger av veiprosjekter : vurdering av metode og eksempel fra E39
 118. Bunnsamfunn, fisk og sjøpattedyr : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 119. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 120. Karakterer i offentlige og private videregående skoler : en analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
 121. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2012 : hovedresultater og dokumentasjon
 122. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk"
 123. Kraftproduksjon og vindforhold : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 124. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006 : dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultater
 125. Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling
 126. E-valg i et demokratisk perspektiv : sluttrapport
 127. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård
 128. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser til skoler og skoleeiere
 129. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 130. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 131. Utredning av forvaltningsregime for pristilskuddene: Vurdering av rollefordeling, kontrollregime og muligheter for ansvarliggjøring av produsent
 132. Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull
 133. Gjennomgang av tilskudd til kommunale veterinærtjenester
 134. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 135. Tilskuddsforvaltning i Kultur- og kirkedepartementet
 136. Evaluering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 137. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 138. Hørt om Frifond!? evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge
 139. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening
 140. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten?
 141. Evaluering av nyvekst
 142. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av flyktningehjelpens informasjonsprosjekt INCOR
 143. Vurderinger av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
 144. Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport
 145. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk" : sluttrapport
 146. Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet : delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring : evaluering av Kunnskapsløftet
 147. En, to ... tre? Den vanskelige overgangen : evaluering av Kunnskapsløftet : fra andre til tredje år i videregående opplæring
 148. Evaluering av prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre - en ressurs for elevenes opplæring i skolen"
 149. Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen : en gjennomgang av organisering og arbeidsformer
 150. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 151. Bedre sammen – en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF
 152. Utviklingen av det nye NTNU: Rom for alle og rom for fornying? En underveisevaluering av fusjonen.
 153. Får elevene den opplæringen de har krav på? : Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring
 154. Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner
 155. Why go back? Assisted return from Norway
 156. Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid : Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid
 157. Brukerundersøkelse 2013 : en undersøkelse av synspunkter på ODs virksomhet
 158. Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet
 159. Arbeidsevnevurdering i NAV : evalueringsrapport
 160. Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren
 161. Praksisrettet FOU? : en undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag
 162. Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak
 163. Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere
 164. Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
 165. Dei administrative funksjonane i Kredittilsynet : ei benchmarking med Konkurransetilsynet, Norad, NVE og SFT
 166. Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? : en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
 167. Høyere utdanning - tilgjengelig for alle? : studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning - Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkludering
 168. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 2
 169. Bruk av forskning : fasettert begrep - mange forklaringsmodeller
 170. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver
 171. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008
 172. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2015 : Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 173. Brukerfinansiering i Luftfartstilsynet
 174. Det handler om følelser : en utredning om ubebodde landbrukseiendommer
 175. Spørsmål til Barnehage-Norge 2015
 176. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 177. Verk på vandring : evaluering av Kulturrådets støtteordning for gjestespill
 178. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid
 179. Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen
 180. Pliktige elsertifikater
 181. Gjennomgang av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
 182. Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen
 183. Stipendiater og doktorgradsgjennomføring
 184. Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål : ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel
 185. Evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 1
 186. Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet : evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling : delrapport 2
 187. Langtidseffekter av omstillingsprogram
 188. Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?
 189. Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket
 190. Nye tider - nye takter : en gjennomgang av Rikskonsertene
 191. Evaluering av nyvekst
 192. Evaluering av forbrukersekretariatet i Standard Norge
 193. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner
 194. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blandt ungdom
 195. Evaluering av Strategiske høgskoleprosjekter
 196. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport
 197. Kunstaktiv ungdom på internett : evaluering av nettstedet www.Trafo.no
 198. Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.
 199. Evaluering av Enova SF og Energifondet
 200. Produktivitet i skatteetaten 2006-2009 med regioner som enhet
 201. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 1
 202. Norms and Tax Evasion
 203. Vurdering av Enovas utløsende effekt
 204. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler
 205. Organizing the Financial Mechanism Office : A review of options
 206. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene : analyse av implementeringsprosessen
 207. Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
 208. Tilbakevending fra Norge : historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013
 209. Disse ungdommene hadde nok ikke fullført : evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 2
 210. Konsekvenser av større andel statlig finansiering av luftfarten i Norge
 211. Petroleumsinteresser : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 212. Miljørisiko og beredskap : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 213. Lokalt utviklingsarbeid : en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune
 214. Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner : en studie av 41 småkommuner
 215. Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid
 216. Arbeidsliv og psykisk helse : evaluering av den fireårige informasjonssatsingen til Rådet for psykisk helse
 217. Skipstrafikk : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 218. Teknologi og kostnadsutvikling : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 219. Verdiskaping og sysselsetting : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 220. Kulturminner og kulturmiljø : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 221. Sjøfugl : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 222. Landskap, friluftsliv og reiseliv : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 223. STEP - ungdom møter ungdom : en evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse
 224. Nye tider - nye takter? : en gjennomgang av Rikskonsertene
 225. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 226. Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati
 227. Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
 228. Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning : nordisk kandidatundersøkelse 2007 - landrapport fra Norge
 229. Gratis bruk av ferjer : noen mulige varianter
 230. Evaluation of the DEMO 2000 program
 231. Evaluation of Nordic World Heritage Foundation (2008-2013)
 232. To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen
 233. Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
 234. Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning: Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 235. Missing : Asylum seekers who leave reception centres in Norway
 236. Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk
 237. Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring
 238. Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller
 239. Nye miljøgifter i sedimentprøver indre Oslofjord : kjemiske profiler i Bispevika/Bjørvika
 240. Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge
 241. Undersøkelse av miljøgifter ved fire norske renseanlegg : PFOA, Bisfenol A, Triklosan, Siloksan (D5), Dodecylfenol og 2,4,6-Tri-tert.betylfenol
 242. Vurdering av bromerte flammehemmere til Mjøsa fra deponier, kommunale renseanlegg og elver
 243. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 244. Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge
 245. Evaluering av Bokavtalen
 246. Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA
 247. Åpne barnehager i Norge : organsering, bruk og betydning
 248. Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom
 249. Dokumentasjon av omstillingene i Husbanken i perioden 1997-2006
 250. Catalytic impact of airports in Norway
 251. Optimalt tidsforløp ved ferjeanbud
 252. Vurdering av bruk av styre i Det norske fredskorpset
 253. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne
 254. Katedral, paviljong og børs : en evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway
 255. Monolog eller dialog? Evaluering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i norsk bistands- og utviklingspolitikk
 256. Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere
 257. Spørsmål til Skole-Norge våren 2014 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 258. Gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser
 259. Evaluering av miljøplan
 260. Organisering av ytre fiskerietat - med forslag til omorganisering av regionene Møre og Romsdal og Nordland
 261. Kriterier og skjønn i evaluering : en kasusstudie i utøvende musikkutdanning
 262. Å rapportere kvalitet : en studie av rapporter til styret om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for årene 2005, 2006 og 2007 i 18 institusjoner
 263. Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2010
 264. Idébank for integrasjon : evaluering av en støtteordning for reduserte skiller mellom norsk ungdom og minoritetsungdom
 265. Små virksomheter, uklar styring : en evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning
 266. Evaluering av leveringsplikten
 267. Føringstilskudd i fiskerinæringen : kartlegging og evaluering
 268. Med torsk skal kysten trygges : evaluering av distriktskvoteordningen i 2006
 269. Refusjon av CO2- og grunnavgift i fiskeflåten : hvor stor betydning har ordningen – og for hvem?
 270. Nytter det? : evaluering av Home-Start familiekontakten
 271. Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv : en kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren
 272. Organisering av internasjonalt arbeid : en gjennomgang av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 273. Optimale strategier i et tokvotesystem
 274. Bedre kår for lokalidretten? Evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 275. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge
 276. Sivile eierformer : med frivillighetssentralene som case
 277. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 278. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 279. Kjønnslemlestelse i Norge
 280. Evaluering av Politiets utlendingsenhet
 281. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005
 282. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten
 283. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter
 284. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner
 285. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging
 286. Norsk form : en evaluering
 287. Rom for en situasjonistisk kunst : evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter
 288. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)