Gå til hovedtekst

rapportserie

Rapport

Evalueringer:

 1. "Det gjelder å holde ut" : en kvantitativ og kvalitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008-2010 (LPVGS)
 2. Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen : evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv
 3. Deltakerundersøkelsen 2014 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien "Kompetanse for kvalitet"
 4. Hvem skal trøste Knøttet : hvem kan endre mønsteret?
 5. Norsk deltakelse i ESAs frivillige programmer og støtteordningen "Nasjonale følgemidler" - en samfunnsøkonomisk analyse
 6. Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet : en erfaringsoppsummering
 7. Evaluering av teamarbeid i Justisdepartementet
 8. NOKUTs erfaringer fra ekstern kvalitetssikring av doktorgradsutdanning
 9. Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger : en kvantitativ studie av institusjonenes tilpasning i forbindelse med NOKUTs krav om å øke førstestillingskompetansen
 10. Revidering av akkrediterte sykepleieutdanninger : kvaliteten i praksisstudiene
 11. Samspill om kunst i offentlige rom : evaluering av innkjøpsordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg i perioden 1997 - 2007
 12. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening
 13. Følgeevaluering av biogasspilotordningen
 14. Norske næringsklynger under finanskrisen : en studie av klyngeorganiasjonene som arenaer og aktører
 15. Evaluation of Norway's Support to Haiti after the 2010 Earthquake
 16. Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
 17. Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 18. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 19. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning
 20. RELIS : vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell
 21. FoU-strategi ved statlige høgskoler
 22. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 23. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 24. Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
 25. Fiske med storruse i Yndesdalsvatnet i perioden 2000-2005 : evaluering av rusefiske for å tynne ut overbefolkede bestander av innlandsaure
 26. Kraftetterspørselens kortsiktige prisrespons vinteren 2009/2010
 27. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport
 28. Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000
 29. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 30. Integrering i praksis : Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere
 31. Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger
 32. Kartlegging av norsk utdanningsforskning
 33. Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
 34. Evaluering av Høykom III
 35. Nytt Riksregulativ for ferjetakster : samordning med AutoPASS
 36. Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.
 37. IdéAl-prosjektet : en verdivurdering
 38. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 39. Social science research on energy : International and Norwegian studies
 40. Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene
 41. Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling
 42. Evaluering av samiske språksentre
 43. Helse- og miljøinformasjon : befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer
 44. Mellom penger og pedagogikk : om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen
 45. Suksessrike distriktskommuner : en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner
 46. Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)
 47. Finansiering, effektivitet og styring : alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur
 48. Spørsmål til Skole-Norge våren 2016
 49. Evaluering av prosjekt Boligtilpasning
 50. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 51. Små samfunn tar sats : sluttrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens småsamfunnssatsing
 52. Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : tilgjengelighet for velgere, tillt, hemmelig valg og valgdeltakelse
 53. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv : mengd og opphav
 54. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 55. Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgødsel : evaluering av pilotordnding
 56. Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen : en gjennomgang av ordningen
 57. Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet
 58. Regionale forskningsfond - ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning : sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 59. Evaluering av Teknologirådet
 60. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
 61. Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus
 62. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 63. Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken : en analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 64. Rapportering til besvær? : evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet
 65. "Det er fedt" : evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark
 66. Pappa i fengsel : en evalueringsrapport
 67. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av Flyktningehjelpens informasjonstjeneste, INCOR
 68. Spørsmål til Skole-Norge våren 2015 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 69. Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? : en studie av lærlingformidling i 3 fylker
 70. Deltakerundersøkelsen 2015 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen "Kompetanse for kvalitet"
 71. Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler
 72. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 73. Viktig program - små ressurser : evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram
 74. Spørsmål til Barnehage-Norge 2014
 75. Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser
 76. Kultur - Retur : fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling
 77. Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer
 78. Heving eller tildekking? : en samfunnsøkonomisk analyse av mulige tiltak for å hindre kvikksølvutslipp fra ubåt U-864
 79. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 80. Evaluation of the Norwegian Long Distance Transport Model (NTM5) : Main report
 81. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009
 82. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne
 83. Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
 84. Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene
 85. Et trygt sted å bo. Og noe mer : evaluering av botilbud til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap
 86. Evaluering av organisasjon, styring og ledelse
 87. Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet
 88. Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?
 89. Evaluering av Politidirektoratet
 90. Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport
 91. Assessing the social benefits from a small-scale biomass stove program : A case study from Guizhou Province
 92. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007
 93. Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet
 94. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger
 95. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004
 96. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006
 97. Utenlandske investeringer i norsk FoU
 98. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008
 99. Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)
 100. Borte bra, men hjemme best? : færre norske studenter i utlandet
 101. Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter
 102. Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
 103. Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget
 104. Sjøfart, marginale eksterne kostnader og avgifter : en vurdering av mulighetene for et mer effektivt avgiftsregime for sjøfarten
 105. Samfunnsøonomiske virkninger av klimaendring i Norge
 106. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007
 107. Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge
 108. The Norwegian Air Transport Market in the Future : Some possible trends and scenarios
 109. Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling
 110. Husadopsjon Røros: evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Røros museum og Røros grunnskole
 111. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 112. Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen : en delphi-studie i to runder
 113. PhD education in a knowledge society : an evaluation of PhD education in Norway
 114. Produktivitetsvirkninger av veiprosjekter : vurdering av metode og eksempel fra E39
 115. Bunnsamfunn, fisk og sjøpattedyr : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 116. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 117. Karakterer i offentlige og private videregående skoler : en analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
 118. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2012 : hovedresultater og dokumentasjon
 119. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk"
 120. Kraftproduksjon og vindforhold : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 121. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006 : dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultater
 122. Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling
 123. E-valg i et demokratisk perspektiv : sluttrapport
 124. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård
 125. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser til skoler og skoleeiere
 126. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 127. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 128. Utredning av forvaltningsregime for pristilskuddene: Vurdering av rollefordeling, kontrollregime og muligheter for ansvarliggjøring av produsent
 129. Gjennomgang av tilskuddsordningen for ull
 130. Gjennomgang av tilskudd til kommunale veterinærtjenester
 131. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 132. Tilskuddsforvaltning i Kultur- og kirkedepartementet
 133. Evaluering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 134. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 135. Hørt om Frifond!? evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge
 136. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening
 137. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten?
 138. Evaluering av nyvekst
 139. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av flyktningehjelpens informasjonsprosjekt INCOR
 140. Vurderinger av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten
 141. Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport
 142. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk" : sluttrapport
 143. Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet : delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring : evaluering av Kunnskapsløftet
 144. En, to ... tre? Den vanskelige overgangen : evaluering av Kunnskapsløftet : fra andre til tredje år i videregående opplæring
 145. Evaluering av prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre - en ressurs for elevenes opplæring i skolen"
 146. Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen : en gjennomgang av organisering og arbeidsformer
 147. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 148. Bedre sammen – en dybdestudie av samarbeidsrelasjonen mellom NTNU og SINTEF
 149. Utviklingen av det nye NTNU: Rom for alle og rom for fornying? En underveisevaluering av fusjonen.
 150. Får elevene den opplæringen de har krav på? : Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring
 151. Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner
 152. Why go back? Assisted return from Norway
 153. Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid : Analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid
 154. Brukerundersøkelse 2013 : en undersøkelse av synspunkter på ODs virksomhet
 155. Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet
 156. Arbeidsevnevurdering i NAV : evalueringsrapport
 157. Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren
 158. Praksisrettet FOU? : en undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag
 159. Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak
 160. Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere
 161. Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
 162. Dei administrative funksjonane i Kredittilsynet : ei benchmarking med Konkurransetilsynet, Norad, NVE og SFT
 163. Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? : en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
 164. Høyere utdanning - tilgjengelig for alle? : studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning - Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkludering
 165. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 2
 166. Bruk av forskning : fasettert begrep - mange forklaringsmodeller
 167. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver
 168. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008
 169. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2015 : Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 170. Brukerfinansiering i Luftfartstilsynet
 171. Det handler om følelser : en utredning om ubebodde landbrukseiendommer
 172. Spørsmål til Barnehage-Norge 2015
 173. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 174. Verk på vandring : evaluering av Kulturrådets støtteordning for gjestespill
 175. Innovasjon og styring i boligsosialt arbeid
 176. Evaluering av føringstilskuddet i fiskerinæringen
 177. Pliktige elsertifikater
 178. Gjennomgang av tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv.
 179. Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen
 180. Stipendiater og doktorgradsgjennomføring
 181. Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål : ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel
 182. Evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 1
 183. Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet : evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling : delrapport 2
 184. Langtidseffekter av omstillingsprogram
 185. Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?
 186. Evaluering av regionale miljøprogram i jordbruket
 187. Nye tider - nye takter : en gjennomgang av Rikskonsertene
 188. Evaluering av nyvekst
 189. Evaluering av forbrukersekretariatet i Standard Norge
 190. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner
 191. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blandt ungdom
 192. Evaluering av Strategiske høgskoleprosjekter
 193. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport
 194. Kunstaktiv ungdom på internett : evaluering av nettstedet www.Trafo.no
 195. Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.
 196. Evaluering av Enova SF og Energifondet
 197. Produktivitet i skatteetaten 2006-2009 med regioner som enhet
 198. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 1
 199. Norms and Tax Evasion
 200. Vurdering av Enovas utløsende effekt
 201. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler
 202. Organizing the Financial Mechanism Office : A review of options
 203. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene : analyse av implementeringsprosessen
 204. Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
 205. Tilbakevending fra Norge : historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013
 206. Disse ungdommene hadde nok ikke fullført : evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 2
 207. Konsekvenser av større andel statlig finansiering av luftfarten i Norge
 208. Petroleumsinteresser : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 209. Miljørisiko og beredskap : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 210. Lokalt utviklingsarbeid : en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune
 211. Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner : en studie av 41 småkommuner
 212. Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid
 213. Arbeidsliv og psykisk helse : evaluering av den fireårige informasjonssatsingen til Rådet for psykisk helse
 214. Skipstrafikk : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 215. Teknologi og kostnadsutvikling : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 216. Verdiskaping og sysselsetting : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 217. Kulturminner og kulturmiljø : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 218. Sjøfugl : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 219. Landskap, friluftsliv og reiseliv : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 220. STEP - ungdom møter ungdom : en evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse
 221. Nye tider - nye takter? : en gjennomgang av Rikskonsertene
 222. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 223. Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati
 224. Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
 225. Studiemobilitet og arbeidsmarkedstilpasning : nordisk kandidatundersøkelse 2007 - landrapport fra Norge
 226. Gratis bruk av ferjer : noen mulige varianter
 227. Evaluation of the DEMO 2000 program
 228. Evaluation of Nordic World Heritage Foundation (2008-2013)
 229. To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen
 230. Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
 231. Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning: Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 232. Missing : Asylum seekers who leave reception centres in Norway
 233. Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk
 234. Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring
 235. Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller
 236. Nye miljøgifter i sedimentprøver indre Oslofjord : kjemiske profiler i Bispevika/Bjørvika
 237. Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge
 238. Undersøkelse av miljøgifter ved fire norske renseanlegg : PFOA, Bisfenol A, Triklosan, Siloksan (D5), Dodecylfenol og 2,4,6-Tri-tert.betylfenol
 239. Vurdering av bromerte flammehemmere til Mjøsa fra deponier, kommunale renseanlegg og elver
 240. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 241. Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge
 242. Evaluering av Bokavtalen
 243. Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA
 244. Åpne barnehager i Norge : organsering, bruk og betydning
 245. Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom
 246. Dokumentasjon av omstillingene i Husbanken i perioden 1997-2006
 247. Catalytic impact of airports in Norway
 248. Optimalt tidsforløp ved ferjeanbud
 249. Vurdering av bruk av styre i Det norske fredskorpset
 250. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne
 251. Katedral, paviljong og børs : en evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway
 252. Monolog eller dialog? Evaluering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i norsk bistands- og utviklingspolitikk
 253. Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere
 254. Spørsmål til Skole-Norge våren 2014 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 255. Gjennomgang av tilskuddsordningen for veterinære reiser
 256. Evaluering av miljøplan
 257. Organisering av ytre fiskerietat - med forslag til omorganisering av regionene Møre og Romsdal og Nordland
 258. Kriterier og skjønn i evaluering : en kasusstudie i utøvende musikkutdanning
 259. Å rapportere kvalitet : en studie av rapporter til styret om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for årene 2005, 2006 og 2007 i 18 institusjoner
 260. Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2010
 261. Idébank for integrasjon : evaluering av en støtteordning for reduserte skiller mellom norsk ungdom og minoritetsungdom
 262. Små virksomheter, uklar styring : en evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning
 263. Evaluering av leveringsplikten
 264. Føringstilskudd i fiskerinæringen : kartlegging og evaluering
 265. Med torsk skal kysten trygges : evaluering av distriktskvoteordningen i 2006
 266. Refusjon av CO2- og grunnavgift i fiskeflåten : hvor stor betydning har ordningen – og for hvem?
 267. Nytter det? : evaluering av Home-Start familiekontakten
 268. Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv : en kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren
 269. Organisering av internasjonalt arbeid : en gjennomgang av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 270. Optimale strategier i et tokvotesystem
 271. Bedre kår for lokalidretten? Evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 272. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge
 273. Sivile eierformer : med frivillighetssentralene som case
 274. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 275. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 276. Kjønnslemlestelse i Norge
 277. Evaluering av Politiets utlendingsenhet
 278. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005
 279. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten
 280. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter
 281. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner
 282. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging
 283. Norsk form : en evaluering
 284. Rom for en situasjonistisk kunst : evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter
 285. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)