Gå til hovedtekst

rapportserie

SINTEF rapport

Evalueringer:

 1. Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker
 2. Evaluering av Mental helse kompetanse : nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for bruker- og pårørendekompetanse innen psykisk helse
 3. Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene : særlig med tanke på forebygging av storulykker
 4. Oppfølging av sykmeldte - fungerer dagens regime? : oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner
 5. Evaluering av arbeidet med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen
 6. Temporary abandoned wells on NSC
 7. Hjelp til praksisspranget : evaluering av veiledning av nyutdannede lærere
 8. Evaluering av stiftelsen Amathea - en rådgivningstjeneste for uplanlagt gravide
 9. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport
 10. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet
 11. Transport til arbeid og livet : transport og arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne
 12. Evaluering av veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD og regelverk for legers rett til å rekvirere sentralstimulerende legemidler : delrapport I : fylkesmannens erfaringer med regelverket og søknadsprosedyrene
 13. Mer tid - bedre skole? : sluttrapport fra evalueringen av forsøkene med utvidet skoledag
 14. Kunnskapsløftet på reise II : andre delrapport fra evalueringsprosjektet Kunnskapsløftet – et løft også for fag- og yrkesopplæringen?
 15. Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker
 16. Evaluering av finansiering av forskning i helseforetakene
 17. Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko : en litteraturstudie
 18. Leksehjelp - ingen tryllestav? : sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp
 19. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid : syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005
 20. Intet menneske er en øy : rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall
 21. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid
 22. Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet
 23. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune
 24. Evaluering av forsøk med 2. fremmedspråk på 6.-7. trinn : delrapport 2
 25. Evaluering av egenmeldingsforsøket i Kristiansand : ansattes erfaringer og vurderinger
 26. Personvern og trafikk : personvernet i intelligente transportsystemer (ITS)
 27. Evaluering av kampanjen "si ifra" i Vestfold og Aust- og Vest Agder
 28. På vei mot framtida – men i ulik fart?
 29. Evaluering av Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker : sluttrapport
 30. Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport
 31. Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring ved aldring og levetidsforlengelse
 32. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS
 33. Egen bolig - også når helsa svikter? : evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre
 34. Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt : en intervjustudie
 35. Russ-prosjektet : verktøykasse
 36. Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge : opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene : delrapport 2 i evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse
 37. Evaluering av opptrappingsplanen for psykisk helse : supplerende analyser innen spesialisthelsetjensten : delrapport 1
 38. Evaluering av IA-avtalen (2001-2009)
 39. Uavhengighet av sikkerhetssystemer
 40. Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere : delrapport 1 i evaluering av statlig tilskudd i 32 kommuner
 41. Evaluering av "Mestringsveier til arbeid - psykisk helse og rus"
 42. Evaluering av ordningen "Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"
 43. Evaluering av "jobbmestrende oppfølging" i Østfold og Oslo : sluttrapport
 44. Evaluering av NHO Buskerud sitt prosjekt "Arbeidskraft uten merkelapp" : bedre bruk av arbeidskraftressursene hos ungdom som ikke har fullført videregående opplæring
 45. Skolens rådgivning -på vei mot framtida? : delrapport 1 fra evalueringen av rådgivningen i skolen i Norge
 46. Evaluering av tilretteleggingstilskudd
 47. Evaluering av prikkbelastning av førerkortet
 48. Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid
 49. ERMS- and PROOF programmes : Experimental validation of drilling effects in the field
 50. Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid : utfyllende analyser av RNNP-data
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)