Gå til hovedtekst

rapportserie

TØI rapport

Evalueringer:

 1. Woken by rumble strips : reports from drivers who have fallen asleep at the wheel
 2. Kjem ein Trygt heim for ein 50-lapp? : evaluering av tiltaket "Trygt heim for en 50-lapp" i Sogn og Fjordane i perioden 2002-2004
 3. Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming
 4. Myter og fakta om køprising
 5. Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss : internasjonale erfaringer og effektstudier
 6. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner
 7. Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak : en studie av streknings-ATK, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)
 8. Fornuftige følelser? : en studie av utrygghet og oppfattet risiko blant sjåfører i Norge og Frankrike
 9. Helping train drivers pass signals safely : Lessons from ten case studies
 10. Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken : sluttrapport fra strategisk instituttprogram (SIP)
 11. Integrating Land Use and Transport Planning : Does Regional Governance Matter?
 12. Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet : betydning for kostnadsnivå og konkurransekraft
 13. Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer : en litteraturstudie
 14. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators
 15. Sikkerhetskultur i transport : en sammenligning mellom forskjellige transportgrener
 16. Subjective and Objective Safety : The effect of road safety measures on subjective safety among vulnerable road users
 17. Prosessevaluering av klimapolitiske mål for transport : Hva - Hvorfor - Hvordan
 18. Godsknutepunkter : struktur og effektivitet
 19. Risiko i veitrafikken 2009-2010
 20. Trafikksikkerhetsvirkninger av tiltak
 21. Trafikkstøy i boliger : virkninger av fasadeisoleringstiltak etter grenseverdiforskriften
 22. Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for framtidens byer
 23. Ungdom, utvikling og ulykker
 24. Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet : betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen
 25. Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter
 26. Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk : Tiltak for syklister og gående?
 27. Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet
 28. Fartsdempende tiltak i gangfelt : eksempler og erfaringer
 29. Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023
 30. Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?
 31. Gjennomgang av mål for Gåstrategien
 32. Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018
 33. Regionforstørring og utslipp av klimagasser
 34. Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet
 35. Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder
 36. Sentralisering og regionforstørring : endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi
 37. Bystruktur og transport : en studie av personreiser i byer og tettsteder
 38. Etterkonvertering av personbiler til etanoldrift
 39. Kollektivtrafikk i fylkeskommunal regi
 40. Handelslokalisering og transport : kunnskap om handlereiser
 41. På sporet av konkurranse : foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen
 42. "Anbud på norsk" : konkurranseutsetting og fristilling ved offentlige kjøp av persontransporttjenester : effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere
 43. "Næringslivets avstandskostnader" - et fruktbart begrep?
 44. Næringslivets persontransporter
 45. Regionforstørring : lokale virkninger av transportinvesteringer
 46. Transportløsninger for eldre i distriktene
 47. Likestilling i transport
 48. Bildeling i hovedstadsområdet
 49. Bruk av kunnskap om veiulykker fra Statens havarikommisjon for transport
 50. Bruk av reisetid ombord på toget
 51. En gjennomgang av ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkkostnadene
 52. En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken
 53. Evaluering av friteksttavler i Trondheim
 54. Indikatorer for miljøvennlig logistikk
 55. Høykvalitets kollektivtransport i landets fire største byområder
 56. Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk
 57. Den norske verdsettingsstudien : verdsetting av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : støy
 58. Verdsetting av framføringstid og pålitelighet i godstransport
 59. Helseverknader av auka sykkeltrafikk i nokre utvalte norske småbyar
 60. Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer
 61. Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum
 62. Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak
 63. Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller
 64. Evaluering av kampanjen "Jeg kjører grønt" i Tromsø
 65. Fartsvalg i trafikken : holdninger, kunnskap og atferd
 66. Sikkerhetseffekter av salting
 67. Sjåfører i langtransport : en intervjuundersøkelse
 68. Sykkelandeler og trafikkmengder med bil
 69. Sykkelulykker : ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer
 70. Syklistskader, risiko ved sykling og nyttekostnadsanalyseverktøyet for sykkeltiltak
 71. Trafikksikkerhet blant mc-førere : en studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak
 72. Økonomiske og administrative konsekvenser av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport
 73. Factors Contributing to Road Fatalities : Analysis of in-depth investigation data from passenger car intersection crashes and from collisions between bicycles and motorized vehicles
 74. Dieselbiler : partikkelfilter - ettermontering og kostnader
 75. Endringer i dagens skatte- og avgiftssystem som kan stimulere til miljøvennlig transport
 76. Kryssløsninger i by : internasjonale anbefalinger for å sikre miljøvennlig bytransport
 77. Flere i hver bil? : status og potensial for endring av bilbelegget i Norge
 78. Midtstilt sykkelfelt i Oslo : effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd
 79. Miljøavgifter i lavutslippssone
 80. Miniutredning om arealbruk og transport
 81. Produksjons- og konsumstruktur : trender og utviklingstrekk
 82. Promillekjøring med tunge kjøretøy : omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak
 83. Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører
 84. Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser
 85. Blir man bedre billist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset "Bilfører 65+"
 86. Bruker barn beina? : evaluering av prosjektet Aktive skolebarn (2002-2005)
 87. Differensiert føreropplæring : effekt på unge føreres ulykkesrisiko
 88. Telefoner i trafikken : en litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefonbruk og bilkjøring
 89. Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008 : status og tendenser
 90. Kvalitetssikring av gangfelt i 50-soner i Oslo
 91. Lofast - virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen
 92. Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS
 93. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2
 94. Evaluering av OPS i vegsektoren
 95. Verdien av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : luftforurensning
 96. Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport
 97. Sykkelbyundersøkelsen i region sør 2010
 98. Sykkelekspressveger i Norge og andre land : status, erfaringer og anbefalinger
 99. Intelligente transportsystemer (ITS) : en oversikt over effekter på atferd og ulykker
 100. Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø
 101. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser
 102. Universell utforming virker : evaluering av tiltak i kollektivtrafikken
 103. Globaliseringens effekt på transportmiddel- og korridorvalg til og fra Norge
 104. Godstransport og logistikk i byer
 105. Risiko i trafikken 2005-2007
 106. Making Vision Zero real: Preventing pedestrian accidents and making them less severe
 107. Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge
 108. Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport
 109. Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner
 110. Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte
 111. Statusrapport for ekspressbussnæringen
 112. Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006
 113. Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 1 Røst - Utsira.
 114. Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 2 Utsira - Oslo fjord. Konsekvenser av forslag til ny farled utenfor norskekysten. Del 2 Utsira - Oslofjorden.
 115. Evaluering av forsøksordning med Trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS)
 116. 130 dødsulykker med vogntog : gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper
 117. Aldersforskjeller i bilføreres oppfattelse av faresituasjoner : resultater fra to undersøkelser med en videotest
 118. Alkolås i buss
 119. Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen
 120. Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050
 121. Konkurranseflater i godstransport
 122. Konseptvalgsutredninger og samfunnsøkonomiske analyser
 123. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger
 124. Managing Driver Fatigue in Occupational Settings
 125. Evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter
 126. Effekter av tiltak på sykefravær
 127. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)