Gå til hovedtekst

rapportserie

NOVA-rapport

Evalueringer:

 1. Evaluering av prøveprosjekte med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 1
 2. En vanskelig pasient? : sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander
 3. Er det skolens skyld? : en kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner
 4. Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere
 5. Ungdomstiltak i større bysamfunn : en evaluering
 6. Kvalitet og kvantitet : kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst
 7. Verdighetsforvaltning i liv på grensen : en kvalitativ studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt
 8. Hva sier loven - hva tror folk? : En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven
 9. Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering
 10. Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger : en analyse av mottakelsen av Naturindeks for Norge 2010
 11. Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid
 12. Barn i asylsaker : evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn
 13. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet
 14. Vold og overgrep mot barn og unge : en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole
 15. For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her : helsesøstre og brukere på tre helsestasjoner i Alna bydel
 16. Læringsmiljø og pedagogisk analyse : en beskrivelse og evaluering av LP-modellen
 17. Bolig med kommunens bistand : En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet
 18. Kommunen som boligeier : Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger
 19. Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 2
 20. Ett år med arbeidslivsfaget : læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn
 21. "Helgerud er en oase!" : en evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus/Helgerud ressurssenter for fosterhjem
 22. Å leve med epilepsi
 23. Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST
 24. Prosessevaluering av Samhandlingsreformen : forebyggende helsearbeid i kommunene
 25. Kunnskapsstatus (1990–2010) : forskning om etnisk diskriminering av barn og unge
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)