Gå til hovedtekst

rapportserie

NINA rapport

Evalueringer:

 1. Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking
 2. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007.
 3. Bruk av bioindikatorer til overvåking av effekter av atmosfærisk nitrogen i naturtyper med lav nitrogentålegrense : pilotprosjekt for Naturindeks for Norge
 4. Kalking i laksevassdrag : effektkontroll 2008: overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland
 5. Overvåking av elvemusling i Norge - årsrapport for 2006 og 2007
 6. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjølfugl : resultater til og med hekkesesongen 2006
 7. Lokal forvaltning av villaksressursene
 8. Fallvilt og avlivede dyr av oter : årsrapport for 2006
 9. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2005
 10. Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser
 11. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 1 (2004) : årsrapport for registreringer utført i 2004
 12. Naturfaglig evaluering av norske verneområder
 13. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008 : Enningsdalselva, Østfold
 14. Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften
 15. Det ble så stille : evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk
 16. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein
 17. Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster : Auravassdraget som eksempel
 18. Gytebestandsmål for laksebestander i Norge
 19. Elg- og hjortejakt : evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003 - 2005
 20. Boreale lauvskoger i Norge : naturverdier og udekket vernebehov
 21. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005
 22. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland
 23. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag
 24. Kan havørn begrense konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking?
 25. Evaluering av sjøfuglovervåking utført i regi av fylkesmannsetaten, samt forslag til overvåking i verneområdene for sjøfugl
 26. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark : sluttrapport
 27. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud
 28. Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus : sluttrapport
 29. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 4 årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006
 30. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark 2006
 31. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann - samlerapport 2010 : Atna- og Vikedalsvassdragene
 32. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)