Gå til hovedtekst

rapportserie

Rapport IRIS

Evalueringer:

 1. Vurdering av nye tekniske løsninger for å redusere utslippene fra fiskeoppdrett i sjø
 2. Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid
 3. Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke
 4. Sivilt rusarbeid : mellom statlig styring og økende mangfold
 5. Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom
 6. Evaluering av Trafikksikkerhetshallen på Forus
 7. "Man må ha en plass å bo" : en sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland
 8. Frivillig sektors økonomi og merverdiavgift
 9. Helse- og omsorgspersonell : får vi nok i framtida?
 10. Betydningen av ulike psykososiale tiltak i rehabiliteringen av opioidavhengige i substitusjonsbehandling : en kunnskapsoppsummering
 11. Konsolidert tilskuddsordning? Oppfølgende evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 12. En jobb for idealister? Hva fremmer og hemmer rekrutteringen til førskolelæreryrket i Rogaland
 13. Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær : en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur
 14. Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen
 15. Tidlig intervensjon på rusfeltet : en kunnskapsoppsummering
 16. Ungtrafikk : resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy
 17. Reisevaner gjennom Rennfast med og uten bompenger
 18. Raskere tilbake : organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte
 19. Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler : en sammendragsrapport
 20. Evaluering av midtmarkering på veg : E39 i Vest-Agder
 21. Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet?
 22. Kartlegging av mottakerne av den statlige tilskuddsordningen til frivillige rustiltak : delrapport
 23. Storbyprosjektet : underveisevaluering
 24. Trygt hjem : evaluering av nullvisjonsprosjektet i Karmøy kommune
 25. Skoleelevers holdninger og handlinger i Karmøytrafikken 2003-2005
 26. Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram
 27. Valgmenighet - alternativ og supplement
 28. Innvandrere som risikogruppe i trafikken
 29. Forsøksprogram som forvaltningspolitisk virkemiddel - smørekopp for kommunal omstilling?
 30. Førskolelærermangel i Rogaland
 31. Evaluering av rusreformen
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)