Gå til hovedtekst

rapportserie

NF-rapport

Evalueringer:

 1. Flere og bedre bedriftsetableringer? : evaluering av Innovasjon Norges stipendordninger 1999-2005
 2. Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket? : på sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet
 3. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner
 4. Arbeidsrapport nr. 2 fra forskerprosjektet VRI-Nordland : tre nivåer for samhandling om innovasjon
 5. Government initiatives to support the commercialization of research : An international benchmarking study
 6. Gender and innovation : Learning from regional VRI-projects
 7. Norwegian Teachers' Conception of and Stances towards Active Learning
 8. Næringsvirksomhet og friluftsliv i nordnorske verneområder : konflikt eller samarbeid?
 9. Evaluering av STØFRI : større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
 10. Et enkelt valg? : en evaluering av prosjektet "Felles ansvar" i Salten
 11. Kommunale kontrollutvalg : uavhengighet eller flertallsdiktatur?
 12. Verdiskaping på tvers : dybdestudier blant pilotprosjekter i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner
 13. Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet : sluttrapport frå evalueringa
 14. Nye veier til arbeid? : en studie av arbeidsrettede tilbud til personer med sammensatte bistandsbehov
 15. En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg
 16. En helt vanlig jobb? : en studie av utviklingshemmede i arbeidslivet
 17. Mellom drøm og virklighet? : unge funksjonshemmede i overganger mellom utdanning og arbeidsliv
 18. Mangfold og engasjement i motvind : en studie av åpne fritidstiltak for ungdom
 19. Trainee i landbruket. En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark.
 20. SkatteFUNN og bedriftene : kartlegging av bedriftene ved oppstart av skatteFUNN-prosjektet
 21. Evaluering av SkatteFUNNs adferdsaddisjonalitet : i hvilken grad har SkatteFUNN ført til endret FoU-adferd i bedriftene?
 22. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap
 23. Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen : evaluering av kvalitet i skjermede arbeidsmarkedstiltak og kvalitetssikringssystemet EQUASS
 24. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning
 25. Kunnskapsløftet 2006 Samisk : mot en likeverdig skole? : sluttrapport fra evalueringsarbeidet av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S)
 26. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning
 27. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 1999
 28. ARKTEK – Strategiutvikling og nettverksbygging i nord : sluttrapport fra følgeforskning av satsingen "ARKTEK- strategisk næringsrettet satsing innenfor arktisk teknologi i Nord-Norge"
 29. Hverdagsliv og drømmer : for unge som står utenfor arbeid og skole
 30. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2000
 31. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2001
 32. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2003 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 1999
 33. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2002
 34. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2004 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 2000
 35. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2005 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2001
 36. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2006 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2002
 37. Evaluering av HUSK - høgskole- og universitetssosialkontor : et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere : delrapport 2.
 38. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A : rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning
 39. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige.
 40. Nye samarbeidsformer - nye læringsformer? : sluttrapport fra evalueringen av forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 41. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn
 42. Evaluering av Sametingets tospråklighetstilskudd til fylkeskommuner og kommuner 2012-2014
 43. Samisk i barnehage? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager
 44. Fjordfolk på konsesjonsjakt : evaluering av tildelingen av laksekonsesjoner til den lulesamiske bygda Musken i Tysfjord
 45. Mens de venter : hverdagsliv i asylmottak
 46. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede
 47. Evaluering av prosjektet 1-2-3-4 i Vestfold
 48. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT"
 49. Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ eller supplement ved straff
 50. Evaluering av utviklingssentrene i barnevernet
 51. Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprgram
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)