Gå til hovedtekst

rapportserie

FAFO-rapport

Evalueringer:

 1. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 2. Ikke bare bare å bo : sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere
 3. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 4. Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere : hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?
 5. Barnevernet i Oslo og Bergen : en sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004
 6. Kompetanse - for hvem? : sluttrapport fra evalueringen av "Kompetanse for utvikling : strategi for kompetnaseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008"
 7. Fleksibilitet eller faglighet? : en studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
 8. Fortellinger om motivasjon : hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
 9. Fra utstøting til inkludering? : en kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere
 10. Med rett til å varsle : men hjelper det, og er det lurt?
 11. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger
 12. Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag
 13. Stønadsordningen for enslige forsørgere : hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
 14. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere
 15. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring : en kartlegging av status og utfordringer
 16. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer
 17. Kompetansekrav i norsk landbruk : behov, innhold og organisering
 18. "Kunnskapsløftet - fra ord til handling" : sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
 19. Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? : tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland
 20. Fra bostedsløs til egen bolig : delevaluering av tilskudd til oppfølgingstjenester
 21. Ulikt arbeid - ulike behov : seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv
 22. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 23. Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter
 24. Til renholdets pris
 25. Undersysselsetting og ufrivillig deltid : varighet og veien videre
 26. På vei til fagbrev : analyser av lærlingundersøkelsen
 27. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene : utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk
 28. Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven : første funksjonsperiode 2006-2008
 29. Tjenester til bostedsløse i ti kommuner : delevaluering 2
 30. Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser : sluttevaluering
 31. Tilbudet til volds- og sedelighetsdømte : en gjennomgang av fem tiltak
 32. Tiltak for fattige barn og unge : evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
 33. Tvangsekteskap : en evaluering av mottiltakene
 34. Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon : hvordan fungerer de lokalt?
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)