Gå til hovedtekst

rapportserie

Menon-publikasjon

Evalueringer:

 1. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger
 2. Etterevaluering av eSporingsprosjektet
 3. Evaluering av Klimasats : 2016-bevilgninger
 4. Nærings- og skattevirkninger av petroleumsvirksomhet i Nordsjøen
 5. Hvordan lykkes med gjennomføring av innovasjonsprosjekter i kommunesektoren : casestudie av prosjekter fra tre av Norges forskningsråds programmer
 6. Evaluering av INTSOK og INTPOW
 7. Samfunnsøkonomisk analyse av økt produksjon og tilgjengeliggjøring av marine geodata
 8. Analyse av utviklingen i statens utgifter til fri rettshjelp og særskilte straffesaksutgifter i perioden 2008 til 2014
 9. Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring
 10. Kulturminnefondets samfunnsnytte
 11. Evaluering av tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning
 12. Gevinstrealisering av innovasjon i offentlig sektor
 13. Evaluering av Finansportalen
 14. Utredning av byggskadeforsikring og -register
 15. Følgeevaluering av FORKOMMUNE : Delrapport 1 : Evaluering av forprosjekter
 16. Følgeevaluering av FORKOMMUNE programmet : sluttrapport
 17. BIP: Brukerstyrte innovasjonsprosjekter og samfunnsøkonomisk avkastning
 18. Evaluering av tilskudd til filtak for å bedre levekår og livskvalitet for personer med funksjonsnedsettelse
 19. Evaluering av tilskudd til truede arter og truede naturtyper
 20. Evaluering av DEMO 2000
 21. Evaluering av NVE
 22. Nåtidsanalyse av innovasjonsaktivitet i kommunesektoren
 23. Evaluering av bruken av midler til opprydding i forurenset grunn og forurenset sjøbunn
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)