Gå til hovedtekst

Type

Etterevaluering

Grupper på

1113 unike evalueringer fordelt på 116 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger (sammen med KD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 2. Allmenngjøring av tariffavtaler : sluttrapport
 3. Alternative finansieringsformer for arbeid med bistand
 4. Analyse av en dagpengereform : virkninger av forkortet dagpengeperiode
 5. Anskaffelser av arbeidsmarkedstjenester
 6. Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede : erfaringer etter 10 år
 7. Arbeidsmarkedstiltak i motbakke : en kvalitativ undersøkelse av arbeid med bistand
 8. Do Labour Market Programmes Speed up the Return to Work?
 9. Effekten av lederlønnsreguleringer i Norge
 10. Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen : en delphi-studie i to runder
 11. Endringer i regelverket for rehabiliteringspenger fra 1. januar 2004 : innstramming i muligheten for å motta rehabiliteringspenger etter unntaksbestemmelser
 12. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 13. Ett forskningspolitisk experiment : en utvärdering av Arbeids- og sosialdepartementets stöd till trygdeforskartjänster vid tre forskningsenheter
 14. Evaluering av arbeidsmarkedstiltak i skjermede virksomheter
 15. Evaluering av Arbeidsmiljømyndighetenes organisering og virksomhet
 16. Evaluering av Arbeidstilsynet
 17. Evaluering av bilstønadsordningen : rapport
 18. Evaluering av IA-avtalen (2001-2009)
 19. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 20. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 21. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 22. Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet : sluttrapport
 23. Evaluering av Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
 24. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2007
 25. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2008
 26. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2009
 27. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal: dokumentasjon og analyse av effekter november 2005
 28. Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4.kvartal 2003 : dokumentaasjon og analyse av effekter november 2004
 29. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 30. Evaluering av Statens pensjonskasse : har tilknytningsformen som forvaltningsbedrift fungert etter hensikten?
 31. Evaluering av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og implementeringen av rett og/eller plikt til slik opplæring : sluttrapport
 32. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3
 33. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 34. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 35. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 36. Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven : første funksjonsperiode 2006-2008
 37. Forblir i jobb : evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)
 38. Forsøk med AAP som lønnstilskudd : en effektevaluering
 39. Innvandrere og attføring
 40. Klage- og påvirkningsmuligheter for søkere og mottakere av AAP
 41. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 42. Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?
 43. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 44. NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester
 45. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 46. Norwegian Vocational Rehabilitation Programs:Improving Employability and Preventing Disability?
 47. Ny evaluering av tiltakssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 48. Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke
 49. Permitteringer og avgang fra arbeidslivet
 50. Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet?
 51. Raskere tilbake : organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte
 52. Stønad til skolegang som attføringstiltak : virkninger av regelendringer
 53. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 54. The Impacts of Labor Market Policies on Job Search Behavior and Post-Unemployment Job Quality
 55. The Long-term Impacts of Vocational Rehabilitation
 56. Tid er ikke alt : evaluering av regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen
 57. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 58. Uførepensjon som lønnstilskudd : årsaker til lavt omfang
 59. Unemployment Insurance in Welfare States: Soft Constraints and Mild Sanctions
 60. Ungdomsgarantien for 20-24-åringer: Har den satt spor?
 61. Unge mottakere av tiltakspenger : om betydningen av tiltakspenger for gjennomføring av utdanning og overgang til arbeid
 62. Utredning av finansiering og formidling av hørerapparater og ortopediske hjelpemidler
 63. Virker arbeidspraksis i ordinær virksomhet etter sitt formål?
 64. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 5. Evaluering av "Gult kort" (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 6. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 7. Impression of Supported Employment : A Study of Some European Supported Employment Services and Their Activities (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 8. Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009 (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 9. Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 10. Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 11. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 12. Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 : rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 13. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 14. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 15. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 16. Mobbing og utstøting i arbeidslivet : Resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 17. Ny karriere eller ny barriere? : arbeidsdimensjonen ved soning (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 18. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 19. På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder? : en validering av måleinstrumentet LMX-7 (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 20. På seniorvis : seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen
 21. Russ-prosjektet : verktøykasse (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 22. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. "Et trappetrinn opp i livet" : evaluering av aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. "Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet" : en studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
 3. "Mangfoldsledelse" og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen
 4. Arbeid først - ambisjon eller illusjon? : NAVs samhandling og kompetanse i møte med det nye arbeidslivet
 5. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 6. Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?
 7. Balansekunst : en oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering
 8. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport.
 9. Broer inn i arbeidslivet : elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring : kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger
 10. Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere : hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?
 11. Bøy av - Fra kaos til fagbrev : sluttrapport
 12. De små skritts vei mot mestring : rehabilitering tar tid : etterevaluering av Heart prosjektet ved Avigo Lillesand
 13. Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder
 14. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport
 15. En helt vanlig jobb? : en studie av utviklingshemmede i arbeidslivet
 16. En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 17. En vanskelig start : om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet
 18. Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen
 19. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 20. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 21. Evaluering av "Gult kort" (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 22. Evaluering av "jobbmestrende oppfølging" i Østfold og Oslo : sluttrapport
 23. Evaluering av egenmeldingsforsøket i Kristiansand : ansattes erfaringer og vurderinger
 24. Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor
 25. Evaluering av iBedrift Nordland
 26. Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.
 27. Evaluering av mangfoldsløftet
 28. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med Helsedirektoratet)
 29. Evaluering av NHO Buskerud sitt prosjekt "Arbeidskraft uten merkelapp" : bedre bruk av arbeidskraftressursene hos ungdom som ikke har fullført videregående opplæring
 30. Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport
 31. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 32. Evaluering av programmet tettere individuell oppfølging : sluttrapport
 33. Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"
 34. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 35. Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA
 36. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 37. Evaluering av samordningsforsøket : effekt- og strømningsanalyse
 38. Evaluering av Telenor Open Mind Integration
 39. Forsøksvirksomhet som utviklingsarbeid
 40. Fra utstøting til inkludering? : en kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere
 41. Gode intensjoner - holder det? : en undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse
 42. Gravide i handelsnæringen : et sykefraværsprosjekt
 43. Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier : sluttrapport
 44. Ikke i form på jobben : løsningsbasert verktøy for registrering av inneklimaproblemer
 45. IKT på veien videre : utvikling av "verktøy" for økte arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning
 46. Impression of Supported Employment : A Study of Some European Supported Employment Services and Their Activities (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 47. Individuell mestring : fra kollektive til individuelle tiltak for å redusere sykefravær : evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
 48. Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid
 49. Inkluderingskompetanse i NAV. Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV.
 50. Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? : sluttrapport fra evalueringen av "Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser"
 51. Innvandrere i praksis : om likeverdig tjenestetilbud i NAV
 52. Innvandrerkvinner - em viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Følgeforskning av Levanger Arena Arbeid
 53. Innvandrerne som skulle klare seg selv : når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
 54. Jeg Kan : teater som metode
 55. Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009 (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 56. Klanderverdig atferd og varsling i norsk arbeidsliv (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 57. Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 58. Klok av skade : evaluering av tiltaket "medarbeider med brukererfaring" i Bergen
 59. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 60. Konkurranseutsatt kompetanse : om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
 61. Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 : rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 62. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 63. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 64. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 65. Mellom drøm og virklighet? : unge funksjonshemmede i overganger mellom utdanning og arbeidsliv
 66. Mellom penger og pedagogikk : om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen
 67. Mobbing og utstøting i arbeidslivet : Resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 68. Modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom : sluttrapport
 69. Ny karriere eller ny barriere? : arbeidsdimensjonen ved soning (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 70. Nye samarbeidsformer - nye læringsformer? : sluttrapport fra evalueringen av forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 71. Når arbeidstakere ytrer seg kritisk : en pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren
 72. Oppfølging av sykmeldte - fungerer dagens regime? : oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner
 73. Opplæringsprogram for brukerrepresentanter i NAV : en evaluering på oppdrag fra funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 74. Overganger studier - arbeidsliv : et samarbeidsprosjekt rettet mot studenter med tilretteleggingsbehov ved NTNU og HiST : sluttrapport
 75. Prosjekt "Livsgnist: Evaluering av en livstil- og helseintervensjon i Avinor"
 76. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 77. Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : evaluering av kontrollert intervensjonsforsøk i stor skala, med utvidet rett til egenmelding i kombinasjon med økt og formalisert samhandling mellom arbeidstaker og arbeidsplassen ved sykefravær
 78. Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : prosjektleders evalueringsrapport
 79. På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder? : en validering av måleinstrumentet LMX-7 (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 80. Rekruttering til ledelse : en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS
 81. Russ-prosjektet : verktøykasse (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 82. Sammen bedre på IA : hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen?
 83. Seniorpolitikk under skiftende forhold : gjenbesøk i seks kommuner
 84. Sluttevaluering av Hedmarksmodellen : NAVs håndtering av aktivitetskravet ved uke 8 i en sykemelding
 85. Sluttrapport : JobbResept - virker det?
 86. Sluttrapport : pilotprosjekt mellom NAV Oppland og Oppland Røde Kors : kvalifiseringsprogrammet- grunnlag for et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor?
 87. Sluttrapport : sysselsettingsprosjektet for langtkomne rusmiddelavhengige i Asker 2008-2010
 88. Sluttrapport for FNS-prosjekt
 89. Sluttrapport for prosjekt legers sykmeldingspraksis i Hedmark
 90. Sluttrapport fra ASVO Nøtterøy i prosjekt "Team Wooltech; på lag med naturen!"
 91. Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV : Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder.
 92. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 93. Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen
 94. Systematikk og innleving : evaluering av forsøket med differensierte støttesatsar for VTA-bedrifter
 95. Tilrettelegging i arbeidslivet
 96. Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold : hvorfor så vanskelig?
 97. Tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere : samarbeid og samordning
 98. Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi
 99. Uførereformen. Konsekvenser for yrkesaktiviteten
 100. Ung med mentor : evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane
 101. Ung Nett : et FARVE-finansiert prosjekt ved Durapart AS : erfaringer og synspunkter hos involverte ved Durapart AS og eksterne samarbeidsparter
 102. Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb : evaluering av "Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid - hvordan hindre barrierer skole - arbeidsliv?"
 103. Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag : et system- og aktørperspektiv
 104. Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett
 105. Veien inn i arbeidslivet : lederes erfaring med inkludering av unge voksne med psykiske helseplager
 106. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. Barnevern i et minoritetsperspektiv : evaluering av videreutdanningstilbud tilknyttet flerkulturelt barnevern
 3. Barnevernbarnas helse : uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002
 4. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med UDI og JD)
 5. Evaluering : regjeringens handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 (2013)
 6. Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde
 7. Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap : første delrapport, juni 2009
 8. Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering
 9. Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) : rapport
 10. Evaluering av kontantstøtteordningen
 11. Evaluering av Prisme : et nettstudium i norsk som andrespråk
 12. Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge
 13. Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013
 14. Evaluering av utdanningsprogram for barnefaglige sakkyndige
 15. For og med barn og unge? evaluering av statlige tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 16. Foreldremekling : brukarperspektivet
 17. Foreldrepermisjon og likestilling : Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme
 18. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 19. Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport
 20. Hallooo, er det noen der ute? : evaluering av Barn og Unges kontakttelefon Røde Kors/Redd Barna 1993-1994
 21. Hørt om Frifond!? evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge
 22. Idébank for integrasjon : evaluering av en støtteordning for reduserte skiller mellom norsk ungdom og minoritetsungdom
 23. Institusjonsplassering – siste utvei? : betydningen av barnevernreformen fra 2004 for institusjonstilbudet
 24. Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen : en gjennomgang av ordningen
 25. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 26. På sporet av kjønnsperspektivet : integrering av et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet
 27. Refleksjon og strategi : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : tredje delrapport
 28. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med JD)
 29. Tiltak for barn og unge i større bysamfunn : en kartlegging av tilskuddsordningen Ungdomstiltak i større bysamfunn
 30. Tiltak for fattige barn og unge : evaluering av fattigdomstiltakene innenfor tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
 31. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 32. Tvangsekteskap : en evaluering av mottiltakene
 33. Ungdomstiltak i større bysamfunn : en evaluering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 1. Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge : en evaluering av to statlige tilskuddsordninger (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Den Norske Stats Husbank

 1. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 3. Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 4. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 5. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 6. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 7. Husbanken: Slik gjør vi det! : en underveisevaluering av Husbankens prosjekt "Lokale boligsosiale handlingsplaner" (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 8. Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 9. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 10. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 11. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 12. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 13. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

 1. Biologisk evaluering av tilskuddsordningen for forvaltning av kortnebbgjess i Nord-Trøndelag, våren 2009
 2. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 3. Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere : evaluering av et lokalt forvaltningsforsøk i en nasjonalpark
 4. Boreale lauvskoger i Norge : naturverdier og udekket vernebehov
 5. Bruk av bioindikatorer til overvåking av effekter av atmosfærisk nitrogen i naturtyper med lav nitrogentålegrense : pilotprosjekt for Naturindeks for Norge
 6. Det ble så stille : evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk
 7. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjølfugl : resultater til og med hekkesesongen 2006
 8. Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser
 9. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein
 10. Elg- og hjortejakt : evaluering av prøveordningen med utvidet elg- og hjortejakt i perioden 2003 - 2005
 11. Elgen i Norge sett med jegerøyne : en analyse av jaktmaterialet fra overvåkingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004
 12. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA))
 13. Evaluering av iNasjonalparker
 14. Evaluering av oppleieordningen av kilenotfiske etter laks i Trondheimsfjorden
 15. Evaluering av prøveprosjekt med lokal forvaltning av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilliggende verneområder
 16. Evaluering av sjøfuglovervåking utført i regi av fylkesmannsetaten, samt forslag til overvåking i verneområdene for sjøfugl
 17. Evaluering av verneplanen for barskog
 18. Eventuell fredning av Vikanbukta våtmarksområde i Stjørdal kommune og effekter på antall birdstrikes ved Trondheim lufthavn, Værnes
 19. Forslag til overvåkingslokaliteter for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i ferskvann : fase 3, elver og innsjøer
 20. Gytebestandsmål for laksebestander i Norge
 21. iNasjonalparker : er autorisasjonsvilkårene oppfylt?
 22. Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008
 23. Kalking av sure vassdrag, reetablering av oter, mink og vannspissmus : sluttrapport
 24. Kalking i laksevassdrag : effektkontroll 2008: overvåking av elvemusling i Ogna, Rogaland
 25. Kan havørn begrense konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking?
 26. Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan : sluttrapport
 27. Konflikter mellom ærfugl og blåskjelldyrking
 28. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007
 29. Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2008
 30. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (sammen med Miljødirektoratet)
 31. Landskapsmodeller for TOV-områdene
 32. Lokal forvaltning av store verneområder : erfaringer fra fire forsøk
 33. Lokal forvaltning av store verneområder : evaluering av kommunal forvaltning i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane
 34. Lokal forvaltning av verneområdene i Forollhogna : sluttrapport fra evaluering av forvaltningsforsøket
 35. Lokal forvaltning av villaksressursene
 36. Metodikk for å fastsette miljømål for sterkt modifiserte vannforekomster : Auravassdraget som eksempel
 37. Miljøgifter i rovfuglegg i Norge : utvikling over tid og nye giftstoffer
 38. Miljøtilskudd til tiltak for tilretteleggelse av beitearealer for trekkende gjess : en evaluering for Vesterålen, 2006–2007
 39. Nattkve som driftssystem ved hold av sau og ammegeit (sammen med Fylkesmannen i Hedmark)
 40. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 41. Naturfaglig evaluering av norske verneområder
 42. Naturfaglige registreringer av bekkekløfter i Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Møre og Romsdal 2008
 43. Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann - samlerapport 2010 : Atna- og Vikedalsvassdragene
 44. Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007.
 45. Overvåkingsdesign og budsjett for etablering av referanseverdier for økologiske kvalitetselementer i overflatevann, fase 2
 46. Produksjon av lakserogn av Bjerkreimsstamme på NINA Forskningsstasjon Ims
 47. Reetableringsprosjektet i Steinkjervassdragene : årsrapport for aktiviteten i 2012
 48. Stowaways in Imported Horticultural Plants : Alien and Invasive Species, Assessing their Bioclimatic Potential in Norway
 49. Terrestrisk naturovervåking : smågnagere og fugl i TOV-områdene 2004
 50. Utvikling av verktøy for beslutningstøtte i strandsona

Direktoratet for utviklingssamarbeid

 1. Blind Sides and Soft Spots – An Evaluation of Norway's Aid Engagement in South Sudan
 2. Country Evaluation Brief: Colombia
 3. Country Evaluation Brief: Ghana
 4. Country Evaluation Brief: Indonesia
 5. Country Evaluation Brief: Niger
 6. Country Evaluation Brief: Uganda
 7. Evaluation of Norway’s Aid Concentration
 8. Evaluation of Norway’s Anti-Corruption Efforts as part of its Development Policy and Assistance
 9. Evaluation of Norway’s Engagement in Somalia 2012–2018
 10. Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative’s (NICFI) Support to Private Sector Initiatives
 11. Evaluation of the Norwegian Aid Administration's Approach to Portfolio Management
 12. Evaluation of the Norwegian aid administration’s practice of results-based management
 13. From Donors to Partners? : Evaluation of Norwegian support to strengthen Civil Society in Developing Countries through Norwegian Civil Society Organisations.
 14. Mapping of Norwegian Efforts to Include Persons with Disabilities in Development Assistance 2010-2019
 15. Quality Assessment of Decentralised Evaluations in Norwegian Development Cooperation (2018–2019)

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. "Striking the Balance" : evaluation of the planning, organisation and management of Norwegian assistance related to the Syria Regional Crisis. Volume 1 : evaluation report
 2. A Monitoring and Evaluation Report of the Conservation Agriculture Project 1 (CAP1) in Zambia
 3. A Study of Monitoring and Evaluation in Six Norwegian Civil Society Organisations
 4. A trusted facilitator: An evaluation of Norwegian engagement in the peace process between the Colombian Government and the FARC, 2010–2016
 5. Activity-Based Financial Flows in the UN-system : A Study of Select UN Organisations
 6. Basis for decisions to use results-based payments in Norwegian development aid
 7. Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes? : Evaluation of results measurement and how this can be improved
 8. Chasing civil society? : Evaluation of Fredskorpset
 9. Civil society under pressure : Synthesis study of evaluations of Civil Society Organisations’ democratisation and human rights work in Southern and Eastern Africa
 10. Counrty Evaluation Brief: Myanmar
 11. Counrty Evaluation Brief: Palestine
 12. Country Evaluation Brief: Afghanistan
 13. Country Evaluation Brief: Ethiopia
 14. Country Evaluation Brief: Haiti
 15. Country Evaluation Brief: Malawi
 16. Country Evaluation Brief: Mali
 17. Country Evaluation Brief: Mozambique
 18. Country Evaluation Brief: Nepal
 19. Country Evaluation Brief: Somalia
 20. Country Evaluation Brief: South Sudan
 21. Country Evaluation Brief: Tanzania
 22. Democracy Support through the United Nations
 23. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 24. End-review Cabo Delgado Rural Electrification Project
 25. End-review of Norwegian support to rural electrification projects in Uganda
 26. Evaluation of Five Humanitarian Programmes of the Norwegian Refugee Council and of the Standby Roster NORCAP
 27. Evaluation of Fredskorpset
 28. Evaluation of Norway's Bilateral Agricultural Support to Food Security
 29. Evaluation of Norway's Support to Haiti after the 2010 Earthquake
 30. Evaluation of Norway’s support for advocacy in the development policy arena
 31. Evaluation of Norway’s support to women’s rights and gender equality in development cooperation
 32. Evaluation of Norwegian Business- related Assistance Uganda Case Study (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 33. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Bangladesh Case Study (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 34. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Main Report
 35. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance South Africa Case Study
 36. Evaluation of Norwegian Business-related Assitance : Sri Lanka Case Study
 37. Evaluation of Norwegian Development Co-operation in the Fisheries Sector
 38. Evaluation of Norwegian Development Cooperation to Promote Human Rights
 39. Evaluation of Norwegian Development Cooperation with Afghanistan 2001-2011
 40. Evaluation of Norwegian Development Support to Zambia (1991 – 2005) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 41. Evaluation of Norwegian efforts to ensure policy coherence for development
 42. Evaluation of Norwegian Health Sector Support to Botswana : final report
 43. Evaluation of Norwegian HIV/AIDS Responses
 44. Evaluation of Norwegian Multilateral Support to Basic Education
 45. Evaluation of Norwegian Power-related Assistance : Final report
 46. Evaluation of Norwegian Support to Peacebuilding in Haiti 1998–2008 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 47. Evaluation of Norwegian Support to the Protection of Cultural Heritage (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 48. Evaluation of organisational aspects of Norwegian aid administration
 49. Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)" (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 50. Evaluation of the Development Cooperation through Norwegian NGOs in Guatemala
 51. Evaluation of the Effects of Using M-621 Military Cargo Trucks in Humanitarian Transport Operations
 52. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 53. Evaluation of the Humanitarian Mine Action Activities of Norwegian People’s Aid
 54. Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking
 55. Evaluation of the Norad Fellowship Programme (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 56. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 57. Evaluation of the Norwegian Emergency Preparedness System (NOREPS)
 58. Evaluation of the Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund)
 59. Evaluation of the Norwegian Petroleum-Related Assistance : Case Studies Regarding Mozambique, Bangladesh, East Timor and Angola
 60. Evaluation of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU) and of Norad’s Programme for Master Studies (NOMA) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 61. Evaluation of the Norwegian Research and Development Activities in Conflict Prevention and Peace-building (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 62. Evaluation of the Strategy for Norway’s Culture and Sports Cooperation with Countries in the South
 63. Evaluation of Transparency International
 64. Evaluation Series of NORHED: Evaluability Study
 65. Evaluering av norsk utviklingssamarbeid : årsrapport
 66. Evaluering av ordningen med støtte gjennom paraplyorganisasjoner : eksemplifisert ved støtte til Norsk Misjons Bistandsnemnd og Atlas-alliansen
 67. Experiences with results-based payments in Norwegian development aid
 68. Global Aid Architecture and the Health Millennium Development Goals
 69. How to engage in long-term humanitarian crises: a desk review
 70. Humanitær innsats ved naturkatastrofer: en syntese av evalueringsfunn (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 71. Impact assessment of Norwegian support to the energy and road sectors in Pemba (Zanzibar)
 72. International tax agreements and domestic resource mobilisation: Norway's treaty network with low-income countries in Africa
 73. Joint Evaluation of Nepal's Education for All 2004-2009 Sector Programme (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 74. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Viet Nam Country Report
 75. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts 2002-2009
 76. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Bangladesh Country Report
 77. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Nicaragua Country Report
 78. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Tanzania Country Report
 79. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Zambia Country Report
 80. Joint Evaluation of the Trust Fund for Environmentally and Socially Sustainable Development (TFESSD) : case studies in Ethiopia, Indonesia and Zambia
 81. Joint Review of Swedish/Norwegian Support to the Southern African Power Pool and the Eastern African Power Pool
 82. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : Nepal country report
 83. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : The Palestinian territory country report
 84. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities.
 85. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities. Uganda country report
 86. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to prromote the rights of persons with disabilities : Malawi country report
 87. Monolog eller dialog? Evaluering av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet i norsk bistands- og utviklingspolitikk
 88. Norway's Trade Related Assistance through Multilateral Organization : A Synthesis Study
 89. Norwegian funding to women’s rights and gender equality : mapping study
 90. Pawns of Peace : Evaluation of Norwegian peace efforts in Sri Lanka, 1997-2009
 91. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Contribution to Measurement, Reporting and Verification
 92. Realising Potential: Evaluation of Norway’s Support to Education in Conflict and Crisis through Civil Society Organisations
 93. Study of the Impact of the Work of FORUT in Sri Lanka: Building Civil Society (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 94. Support to Legislatures (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 95. The Norway-India Partnership Initiative Phase II: Impact Evaluation of Five Interventions
 96. UNGP, Human Rights and Norwegian Development Cooperation Involving Business
 97. Unintended Effects in Evaluations of Norwegian Aid : A desk study
 98. Use of Evaluations in Norwegian Development Cooperation System
 99. Women can do it - an evaluation of the WCDI programme in the Western Balkans
 100. Work in Progress : How the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and its Partners See and Do Engagement with Crisis-Affected Populations

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 2. Evaluation of Norwegian Business- related Assistance Uganda Case Study (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 3. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Bangladesh Case Study
 4. Evaluation of Norwegian Business-related Assistance Bangladesh Case Study (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 5. Evaluation of Norwegian Development Cooperation with the Western Balkans, vol. 2
 6. Evaluation of Norwegian Development Support to Zambia (1991 – 2005) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 7. Evaluation of Norwegian Support to Peacebuilding in Haiti 1998–2008 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 8. Evaluation of Norwegian Support to the Protection of Cultural Heritage (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 9. Evaluation of the "Strategy for Women and Gender Equality in Development Cooperation (1997-2005)" (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 10. Evaluation of the framework agreement between the Government of Norway and the United Nations Environment Programme (UNEP) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 11. Evaluation of the International Organization for Migration and its Efforts to Combat Human Trafficking
 12. Evaluation of the Norad Fellowship Programme (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 13. Evaluation of the Norwegian Centre for Democracy Support 2002-2009 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 14. Evaluation of the Norwegian Programme for Development, Research and Education (NUFU) and of Norad’s Programme for Master Studies (NOMA) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 15. Evaluation of the Norwegian Research and Development Activities in Conflict Prevention and Peace-building (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 16. Humanitær innsats ved naturkatastrofer: en syntese av evalueringsfunn (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 17. Joint Evaluation of Nepal's Education for All 2004-2009 Sector Programme (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 18. Study of the Impact of the Work of FORUT in Sri Lanka: Building Civil Society (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 19. Support to Legislatures (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Finansdepartementet (FIN)

 1. Evaluation of SkatteFUNN
 2. Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring
 3. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Sosialdepartementet)
 4. Evaluering av Senter for statlig økonomistyring
 5. Evaluering av skattereformen 2006
 6. Evaluering av skattereformen 2006 : administrative kostnader
 7. Evaluering av skattereformen 2006 : aksjonærmodellen
 8. Fjorden, byen og operaen : en evaluering av Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk perspektiv
 9. Kvalitetssikring av fasiliteter for Tromsø Museum - Universitetsmuseet (sammen med KD)
 10. Skattereformen 2006 : har skattesystemet blitt mer omfordelende?
 11. Uavhengig attestasjonsuttalelse 2013

Fiskeriadministrasjonen

 1. Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander : utforming av indikatorer (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

 1. Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet : en evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer.
 2. E.coli-saken : evaluering av myndighetenes og næringens håndtering vinter/vår 2006 (sammen med LMD)
 3. Evaluering av fastlegereformen 2001-2005 : sammenfatning og analyse av evalueringens delprosjekter.
 4. Evaluering av IA-avtalen 2. kvartal 2003 : rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe med medlemmer fra Sosialdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Sosialdepartementet og FIN)
 5. Evaluering av legemiddelassistert rehabilitering : evalueringsrapport
 6. Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001-2009) : sluttrapport : syntese og analyse av evalueringens delprosjekter
 7. Evalueringsrapport II : fysisk aktivitet og måltider (sammen med KD)
 8. Health and Social Affairs in Norway and Russia : the cooperation evaluated
 9. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet (sammen med NFR)
 10. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 11. Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2006 : dokumentasjon av undersøkelsen og hovedresultater
 12. Resultatevaluering av sykehusreformen : tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse

Helsedirektoratet

 1. Arbeidsliv og psykisk helse : evaluering av den fireårige informasjonssatsingen til Rådet for psykisk helse
 2. Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser : sluttevaluering
 3. Ein resept å gå for? : evaluering av modellar for fysisk aktivitet, røykeslutt og sunt kosthald
 4. Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom : status etter Opptrappingsplanen
 5. Evaluering av alkoholkampanjen "Alvorlig talt"
 6. Evaluering av arbeid med implementering av et nasjonalt kartleggingsverktøy KIS : sluttrapport
 7. Evaluering av Håndbok i drift av psykiatriske poliklinikker : sluttrapport
 8. Evaluering av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten : sluttrapport
 9. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med NAV)
 10. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med NAV)
 11. Evaluering av selvhjelp
 12. Evaluering av stiftelsen SEPREP og Tverrfaglig utdanningsprogram
 13. Evaluering av STØFRI : større aktivitet på fritiden for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser
 14. Evaluering av tillitspersonforsøket : sluttrapport
 15. Evaluering av tilskudd til arbeid innen feltet HIV og seksuelt overførbare infeksjoner
 16. Evaluering av tilskuddsordningen Bruker- og pårørendearbeid innen rus- og psykisk helsefeltet
 17. Forsøksordning med utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester 2001-2003 : Futt-prosjektet samlerapport
 18. Fra flodbølgekatastrofe i Asia til krise i Midtøsten - hva har vi lært? : hovedrapport
 19. Får vi nok personell til omsorgstjenestene? : sammendrag av evalueringen av Kompetanseløftet 2015
 20. Ikke bare bare å bo : sluttrapport fra evaluering av statlig tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmisbrukere
 21. Lokalt og regionalt folkehelsearbeid 2007-2010 : oversyn over resultat frå evalueringane av tiltaka Partnarskap for folkehelse, Helse i plan og Kommunehelseprofilar
 22. Pasienterfaringer med norske sykehus : resultater for region og foretak
 23. Perspektiver på god praksis : en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner
 24. Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? : evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Husbanken

 1. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Husbanken

 1. Bolig og levekår i Norge 2012
 2. Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 3. Boligkarriere for startlånesøkere
 4. Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder : evaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST
 5. Byfornyelsestilskudd : evaluering av tilskudd fra Husbanken for 1994-95 (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 6. Den norske bostøtten : effekter av en reform
 7. Dokumentasjon av omstillingene i Husbanken i perioden 1997-2006
 8. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 9. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
 10. Evaluering av Husbankens kompetansetilskudd (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 11. Evaluering av Husbankens tilskuddsordning til tilpasning av bolig (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 12. Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt : universell utforming av bolig, bygning og utemiljø (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 13. Evaluering av prosjekt Boligtilpasning
 14. Evaluering av tilskudd til tilpasning
 15. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram - systematisering av kunnskap og læring : sluttrapport
 16. Følgeevaluering-sluttrapport : boligetablering i distriktene
 17. Helhetlig boligplanlegging : Hvilke elementer inngår?
 18. Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
 19. Hus for alle? : evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 20. Husbanken: Slik gjør vi det! : en underveisevaluering av Husbankens prosjekt "Lokale boligsosiale handlingsplaner" (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 21. Husbankens byfornyelsestilskudd : en evaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 22. Integrasjon av kommunale utleieboliger i borettslag og boligbyggelag i Bergen - en undersøkelse av boforhold og bokvalitet og en evaluering salg av boliger til boligbyggelagene
 23. Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? : en evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 24. Kommunenes praktisering av startlånsordningen - effekter av den nye forskriften
 25. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 26. Omsorgsboliger for psykisk syke : evaluering av Husbankens arbeid (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 27. Prosjekt bostedsløse : evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 28. På vei til Brøset - evaluering av det åpne parallelle oppdraget
 29. Resultat- og effektmålingsverktøy for Områdeløft.
 30. Slik vil eldre bo : en undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser
 31. Subsidiemodellen innenfor boligtilskuddet : evaluering av omleggingen av modellen
 32. Tilskudd og rimelige lån til kjøp av egen bolig : en evaluering av Husbankens etableringstilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 33. Tilskudd til boligkvalitet : evaluering av Husbankens tilskuddsordning (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 34. Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008-2009 : evalueringsrapport
 35. Utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen
 36. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
 37. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Innovasjon Norge

 1. Bærekraftige superinnovatører : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2006
 2. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2003 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 1999
 3. Effekter av SNDs bedriftsrettede virkemidler : etterundersøkelse i 2004 av bedrifter som mottok SND-finansiering i 2000
 4. Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet
 5. Etablererstipend 1989-90 : etablering av levedyktige virksomheter?
 6. Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering (sammen med KMD)
 7. Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004
 8. Evaluering av fondene for Øst-Europa og Nordvest-Russland
 9. Evaluering av Inn på tunet-Løftet
 10. Evaluering av Innovasjon Norges arbeid med bedriftsnettverkstjenesten
 11. Evaluering av Innovasjon Norges støtte til maritim næring
 12. Evaluering av markedsføringen av det bygdebaserte reiselivet i Innovasjon Norge : sluttrapport
 13. Flere og bedre bedriftsetableringer? : evaluering av Innovasjon Norges stipendordninger 1999-2005
 14. Fremdeles mer å hente : etterundersøkelse av bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon Norge i 2003
 15. I hvilken grad bidrar Innovasjon Norge til innovasjon? : en analyse av de støttede prosjektenes innovasjonsinnhold
 16. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 17. Jordnært om space : evaluering av Romklyngen SIREN
 18. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2003.
 19. Kundeeffektundersøkelse : bedrifters vurdering av Innovasjon Norges virkemidler : undersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2004.
 20. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2005 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2001
 21. Kundeeffektundersøkelse av bedriftsrettede virkemidler fra Innovasjon Norge : etterundersøkelse i 2006 av bedrifter som fikk finansiert bedriftsutviklingsprosjekt i 2002
 22. Langtidseffekter av omstillingsprogram (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug)
 23. Norske næringsklynger under finanskrisen : en studie av klyngeorganiasjonene som arenaer og aktører
 24. Slutrapport : utvärdering av programmet svenskt-norskt näringslivssamarbete
 25. Slutrapport : utvärdering av programmet, Svenskt-norskt Näringslivssamarbete
 26. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 27. Stabilt på høyt nivå : Innovasjon Norges kundeeffektundersøkelse : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2005
 28. Stadig viktigere : etterundersøkelse av bedrifter som fikk tilsagn fra Innovasjon Norge i 2004

Integrerings- og mangfoldsdirektorat

 1. Flere flyktninger bosatt raskere : Hvordan fikk kommunene det til? (sammen med Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektorat)

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)

 1. Frivillig sektor som integreringsarena : en evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. De frivillige hjelpeorganisasjonenes utprøving av Nødnett
 2. Driftsanalyse av politi og lensmannsetaten perioden 2002-2008
 3. Dømt til samfunnsstraff
 4. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og UDI)
 5. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester
 6. Evaluering av Konfliktsrådsprosjektet og MIL
 7. Evaluering av pilotprosjekt om førstelinjerettshjelp
 8. Evaluering av Politidirektoratet
 9. Evaluering av rusprogrammene Rif og Mitt valg
 10. Evaluering av SIF - sikkerhet i fengsel
 11. Evaluering av tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid – tredje tilsynsrunde
 12. Evalueringsrapport National Substance Abuse Programme NSAP
 13. Evalueringsrapport VINN Samtalegrupper for kvinner : basert på datamateriale fra norske og svenske enheter 2006-2007
 14. Innsyn i forvaltningen - kompetanse, etterspørsel og makt : evaluering av offentleglova
 15. Justisdepartementet - fremtidens departement?
 16. Ledelsesutviklingsprogrammet i Kriminalomsorgen 2007-2009 : en sluttevaluering
 17. Lokalt demokrati i Longyearbyen
 18. Retur som avtalt? : En effektivitetsstudie av Norges returavtaler.
 19. Sammenfatning av evalueringsrapporter etter asylkrisen 2015 : viktige læringspunkter
 20. Samtalegrupper etter ATV-modellen : en evaluering av spesialopplæringen og domfeltes erfaringer
 21. Skjult informasjon - åpen kontroll : metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker
 22. Sluttrapport fra pilotprosjektet om utprøving av IKT : Internett i opplæringa innenfor kriminalomsorgen
 23. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med BLD)
 24. Tiltak overfor gjengangere : TOG

Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)

 1. Assessment of the consumption of HBCDD in EPS and XPS in conjunction with national fire requirements
 2. Avfallssug : effekter på materialgjenvinning
 3. Avfallssug – effekter på materialgjenvinning
 4. Avgifter på spillolje
 5. Biologiske prosesser i sedimenter : en litteraturstudie
 6. Bromerte flammehemmere i avfallsstrømmen
 7. Bromerte flammehemmere i blodprøver fra gravide kvinner i Bodø
 8. Bruke av miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn : utredning av muligheter
 9. CO2 fangst av utslipp fra industrianlegg
 10. Common implementation strategy - Guidance on setting mixing zones under the EQS-directive (2008/105/EC) : vurdering av retningslinjens betydning for norske forhold
 11. Dispersion and Exposure Calculations of PM10, NO2 and Benzene in Oslo and Trondheim for 2007
 12. Ekkoloddmålinger som verktøy for beregning av volumendringer i et dypvannsdeponi
 13. Emission factors for CH4, NOx, particulates and black carbon for domestic shipping in Norway : revision 1
 14. EU’s rammedirektiv for vann : utredning om bruk av ålegress til klassifisering av økologisk tilstand
 15. Foreløpig evaluering av utslippsavgiften for forbrenning av avfall
 16. Forurensning i bunnsedimenter i sjøområder med skipsverft
 17. Health effects of amines and derivatives associated with CO2 capture
 18. Helse- og miljøinformasjon : befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer
 19. Helse- og miljøskadelige stoffer i støtdempende fallunderlag på lekearealer for barn
 20. Hvordan møte overgangen til et lavutslippssamfunn?
 21. Initial assessment of eleven pharmaceuticals using the EMEA guideline in Norway
 22. Kartlegging av mellomkjedete klorerte parafiner (MCCP) i produkter
 23. Kartlegging av plantevernmiddelbruk i veksthus som kan ha forårsaket grunnforurensning
 24. Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven - 2009
 25. Materialstrømanalyse av kvikksølv : vurdering av alternativer
 26. Medium chained chlorinated paraffins (MCCPs) : a survey of products in Norway
 27. Mengde og utslipp fra større deponier og forurenset grunn i Norge : A-listelokaliteter
 28. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med Miljødirektoratet)
 29. Muskxylen og muskketon i produkter i 2007
 30. National Inventory Report 2006 Norway : Greenhouse Gas Emissions 1990-2004 Reported According to the UNFCCC Reporting Guidelines (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT))
 31. Prosessevaluering av klimapolitiske mål for transport : Hva - Hvorfor - Hvordan
 32. Review of Norwegian experiences with the phase-out of dental amalgam use
 33. Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy
 34. Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy

Klima- og miljødepartementet (KLD)

 1. Evaluation of Nordic World Heritage Foundation (2008-2013)
 2. Evaluering av forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark : sluttrapport
 3. Evaluering av handlingsprogram for universell utforming
 4. Evaluering av Norsk Kulturminnefond
 5. Evaluering av tilskuddsordningen "Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle"
 6. Gjennomgang av praktisering av naturmangfoldloven
 7. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KMD)
 8. Miljøvirkninger av et eventuelt OL/Paralympics i 2018 i Tromsø
 9. Report of the Research Evaluation Panel : GenØk – Centre for Biosafety
 10. Tilbake til start? : erfaringer med kjøpesenterstoppen i fire fylker og hos fire kjøpesentereiere
 11. Tilskudd til kulturminnevern : evaluering av tre tilskuddsordninger under kapittel 1429 Riksantikvaren
 12. Universell utforming som strategi : evaluering av regjenringens handlingsplan for økt tilgjengelighet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. "Gode grep på veien til ny kommune" : erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger
 2. "Næringshagene - omplanting og gjødsling av den eksisterende underskogen" : evaluering av Næringshagesatsingen : sluttrapport
 3. "Sentraliseringens pris" : er sentralisering et problem?
 4. Analyse av arealutvikling og arealkonflikter
 5. Brukerundersøkelse 2011
 6. Brukerundersøkelse 2012
 7. Brukerundersøkelse 2013
 8. Brukerundersøkelse 2015 : Oslo/Akershus, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag
 9. Brukerundersøkelse 2017 - Husleietvistutvalget
 10. Byggekostnadsprogrammet : sluttevaluering
 11. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 12. Compliance with International Standards : Norwegian E-vote Project
 13. E-valg i et demokratisk perspektiv : sluttrapport
 14. Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg
 15. En komparativ vurdering av statlig-kommunalt samarbeid i tre områdesatsinger
 16. En statlig bro i kapitalmarkedet : evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger (sammen med NHD)
 17. Enhetsfylke – et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? : evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark
 18. Evaluering : mentorpiloter in 2008/09 : sluttevaluering (sammen med Innovasjon Norge)
 19. Evaluering av byggesaksreformen - på vei til bedre bygg?
 20. Evaluering av forsøket med e-valg 2011 : tilgjengelighet for velgere, tillt, hemmelig valg og valgdeltakelse
 21. Evaluering av forsøket med øremerkede tilskudd
 22. Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 – omfang, organisering og virkemåte
 23. Evaluering av interreg i Norge
 24. Evaluering av REGMODELL (sammen med NFR)
 25. Evaluering av Statens innkjøpssenter
 26. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 27. Fjordfolk på konsesjonsjakt : evaluering av tildelingen av laksekonsesjoner til den lulesamiske bygda Musken i Tysfjord
 28. Forsøksprogram som forvaltningspolitisk virkemiddel - smørekopp for kommunal omstilling?
 29. Fra innvortes til utvortes bruk : sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram
 30. Fra planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt
 31. Frivillige kommunesammenslutninger 2005-2008 : erfaringer og effekter fra Bodø, Aure, Vindafjord og Kristiansund
 32. Frå politiske rettar til politisk makt
 33. Får vi også vere med? Om kvinner i norsk politikk
 34. Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger" (sammen med NHD)
 35. Hager i skiftende landskap : evaluering av SIVAs næringshagesatsing
 36. International Experience with E-Voting : Norwegian E-vote Project
 37. Kommune- og fylkestingsvalget 2011 : evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets informasjonsvirksomhet i forbindelse med valget høsten 2011
 38. Kompensasjonsordninga for bortfall av differensiert arbeidsgjevaravgift : eit regionalpolitisk eksperiment
 39. Kulturell berikelse - politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000-2019
 40. Langtidseffektar av nasjonale utviklingsprogram (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KLD)
 41. Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid : en kunnskapsstatus om lokale mediers rolle for lokaldemokratiet i et kjønnsperspektiv
 42. Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati
 43. Nominering og konstituering i norske kommunar
 44. Oppsummering og analyse av KOSTRA-tall 2018 : utvikling i kommunal byggesaksbehandling og tilsyn 2012-2018
 45. På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007
 46. Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norge, Sverige, Danmark og Finland
 47. Sluttevaluering av Groruddalssatsingen : hovedrapport
 48. Sluttrapport : BP4 for "overgang fra matrikkel- til vegadresser"
 49. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 50. Små samfunn tar sats : sluttrapport fra følgeevalueringen av Regjeringens småsamfunnssatsing
 51. Speed and Efficiency of the Vote Counting Process : Norwegian E-vote Project
 52. Test av designløsning i valglokalet : evalueringsrapport fra Stortingsvalget 2009
 53. Tilgjengeliggjøring av planinformasjon : forprosjektrapport
 54. Undersøkelse om, og evaluering av lov, forskrift og veiledning om utbyggingsavtaler.
 55. Utkantsatsingen : følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009 : sluttrapport (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug

 1. Langtidseffekter av omstillingsprogram (sammen med Innovasjon Norge og Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug)

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. "Det er fedt" : evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmark
 2. Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak : en empirisk analyse av seleksjon og virkninger (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 3. Arbeidsmarkedstilpasning i perioden 2000 – 2004 for kandidater utdannet våren 2000
 4. Borte bra, men hjemme best? : færre norske studenter i utlandet
 5. Er det skolens skyld? : en kunnskapsoversikt om skolens bidrag til kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner
 6. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 : sammendrag av viktige konklusjoner og anbefalinger
 7. Evaluering av universitetsmuseenes digitaliseringsarbeid
 8. Evalueringsrapport II : fysisk aktivitet og måltider (sammen med HOD)
 9. Frafall i videregående opplæring : betydningen av grunnskolekarakterer, studieretninger og fylke
 10. Kartlegging av lærerutdanneres kompetanse
 11. Kartlegging av norsk utdanningsforskning
 12. Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 : sluttevaluering
 13. Kvalitetssikring av fasiliteter for Tromsø Museum - Universitetsmuseet (sammen med FIN)
 14. Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV
 15. Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget
 16. PhD education in a knowledge society : an evaluation of PhD education in Norway
 17. Realkompetanse innen høyere utdanning : en studie ved tre institusjoner
 18. Stipendiater og doktorgradsgjennomføring
 19. Å forebygge frafall i videregående opplæring - en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen

Kystverket hovedkontoret

 1. Evaluering av den statlige oljevernaksjonen etter grunnstøtingen av MV Full City 31. juli 2009 (sammen med Kystverket og Kystverket hovedkontoret)

Miljødirektoratet

 1. Evaluering av bruken av midler til opprydding i forurenset grunn og forurenset sjøbunn
 2. Evaluering av satsing på formidling av klimakunnskap til skolen.
 3. Evaluering av tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn
 4. Evaluering av tilskudd til truede arter og truede naturtyper
 5. Evaluering av tilskuddsordningen for tiltak mot skadelige fremmede organismer
 6. Evaluering av tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak - generell vannforvaltning
 7. Evaluering av vrakpant og tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter
 8. Framtidige mengder uorganisk farlig avfall
 9. Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs) : evaluation of results
 10. Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst
 11. Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS
 12. Kostnadsvurderinger - nedgravde avfallsløsninger : utredning
 13. Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger
 14. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (sammen med DN)
 15. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med KLIF)
 16. Overvåking av Grenlandsfjordene 2012 : sedimenter og bløtbunnsfauna
 17. Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012
 18. Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012
 19. Risk of Combination Effects Between Decabromodiphenyl Ether and Other Polybrominated Diphenyl Ethers
 20. Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fra mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Sluttrapport
 21. Tiltak i husdyrproduksjonen : potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen : sluttrapport
 22. Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs
 23. Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik
 24. Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet
 25. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 26. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 27. Vurderinger omkring organiske miljøgifter i aske og fiskeslam

Norges forskningsråd

 1. Evaluation of KLIMAFORSK

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Analyse av hvilken effekt tildeling av FRIPRO-midler har på forskernes vitenskapelige produksjon
 2. Arbeids- og fritidstiltak for mennesker med psykiske lidelser : evaluering av det lokale arbeidet med opptrappingsplanen for psykisk helse : sluttrapport
 3. ARKTEK – Strategiutvikling og nettverksbygging i nord : sluttrapport fra følgeforskning av satsingen "ARKTEK- strategisk næringsrettet satsing innenfor arktisk teknologi i Nord-Norge"
 4. Basic Chemistry Research in Norway
 5. Basic Physics Research in Norway : An Evaluation
 6. Bruk av kunnskap om veiulykker fra Statens havarikommisjon for transport
 7. Chemistry Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 8. Chr. Michelsens Institute : Evaluation of its Activities 1997 - 2006
 9. Clinical Research : Clinical Medicine, Clinical Odontology, Clinical Pharmacology. Panel 1
 10. Earth Sciences Research at Norwegian Universities and Colleges : A Review
 11. Economic Research in Norway : An Evaluation
 12. Economic Research in Norway : An Evaluation
 13. En nasjonal strategi for norsk pedagogisk forskning
 14. En satsing for fremtiden : evaluering av strategiske høgskoleprosjekter (SHP)
 15. Evaluation of Norwegian Development Research
 16. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Construction Engineering, Production and Operation. Panel 1
 17. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Energy and Process Technology. Panel 3
 18. Evaluation of Research in Engineering Science in Norway : Structures, Materials, Product Development and Design. Panel 2
 19. Evaluation of the CLIMIT Programme
 20. Evaluation of UNINETT Sigma2
 21. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 22. Evaluering af forskningsprogrammet "Sykefravær, arbeid og helse" 2007-2016 : Slutrapport til Forskningsrådet
 23. Evaluering av forskningsprogrammen PRAKSISFOU og UTDANNING2020 med PRAKUT i belysning
 24. Evaluering av FUGE : Forskningsrådets Store program innen funktionel genomik
 25. Evaluering av Kompetanseprosjekt for næringslivet
 26. Evaluering av NANOMAT : Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer
 27. Evaluering av norsk historiefaglig forskning : bortenfor nasjonen i tid og rom : fortidens makt og fremtidens muligheter i norsk historieforskning
 28. Evaluering av programmet Økt verdiskaping i naturgasskjeden (GASSMAKS)
 29. Evaluering av REGMODELL (sammen med KMD)
 30. Evaluering av RENERGI og PETROMAKS
 31. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 32. Evaluering av SkatteFUNN : sluttrapport
 33. Evaluering av SMARTRANS 2007-2014
 34. Evaluering av SMARTRANS-programmet
 35. Evaluering av Strategiske høgskoleprosjekter
 36. Evaluering av VAM-programmet : rapport fra evalueringskomite 2017
 37. Evaluering av VERDIKT : et forskningsprogram under Norges forskningsråd
 38. Ex post evaluation of the PovPeace programme
 39. Ex Post Evaluation of the PovPeace Programme
 40. Ex-post evaluation of the Research Programme on Latin America
 41. Funker det – fortsatt? : Evaluering av IT Funk 2007-2012
 42. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : sluttrapport
 43. Hvordan fungerer fastlegen for barn og unge med psykiske problemer? : evaluering av fastlegeordningen med vekt på samarbeid, tilgjengelighet og kontinuitet i tjenestetilbudet (sammen med HOD)
 44. IdéAl-prosjektet : en verdivurdering
 45. Improving Norway's performance in the EU framework programme : Impact evaluation of the Research Council of Norway's main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU
 46. JEEP II: Utredning og evaluering av reaktorens nytteverdi
 47. Konklusjoner og erfaringer fra en evalueringsprosess : evalueringene av de teknisk-industrielle institutter 1995-2001
 48. Lange spor i helseforskningen
 49. Lange spor i velferdsforskningen: En analyse av Forskningsrådets programmer for velferd og arbeidsliv fra 2000-2014
 50. Lokalt e-demokrati : om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser
 51. Mange vil ha alt de får, andre vil ikke ha noe : om brukermedvirkning i psykisk helsetjeneste i kommunene
 52. Nordisk språk og litteratur : en evaluering av forskningen ved universitetene og utvalgte høgskoler i Norge
 53. Norsk lingvistikk : en evaluering av forskningen ved fem universitetsinstitutter
 54. Norwegian Teachers' Conception of and Stances towards Active Learning
 55. Oppfølging av evaluering av humanistisk forskning i Norge: Rapport fra oppfølgingsutvalg oppnevnt av Forskningsrådet
 56. Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer : rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge
 57. Opptrappingsplanen for psykisk helse og forskningen : forskningsressurser og vitenskapelig publisering
 58. Pathways to global impact
 59. Pharmaceutical Research in Norway : An Evaluation
 60. Philosophy and History of Ideas in Norway : Evaluation of Research 2004-2008
 61. Physics Research at Norwegian Universities, Colleges and Research Institutes - A review
 62. Psychology and Psychiatry : Cinical Psychology, Basic Psychology, Psychiatry. Panel 3
 63. Psykisk sykes levekår
 64. Public Health and Health Services Research : Public Health, Epidemiology, Relevant Psychology, Behavioural Research, Health Services Research, Ethics and Other Health-Related Research. Panel 2
 65. Regionale forskningsfond - ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning : sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 66. Regionale virkninger av infrastrukturinvesteringer : en litteraturstudie
 67. Research in Information and Communication Technology in Norwegian Universities and Colleges - A Review
 68. Research in Mathematics in Norwegian Universities and Colleges : A Review
 69. Resultater og målopnåelse i PETROSAM
 70. Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015 : kommunal planlegging
 71. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2005
 72. Rettsvitenskapelig forskning i Norge - en evaluering
 73. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med SD og SVV)
 74. SATS på forandring : midtveisevaluering av Store programmer
 75. Skjønn versus regler : om skjønnsutøvelsens vilkår og konsekvenser
 76. Statsvitenskaplig forskning i Norge : status og utfordringer
 77. Styrking av norsk biofaglig forskning : en oppfølging av biofagevalueringen
 78. Ti norske foretak med mange brukerstyrte innovasjonsprosjekter i Forskningsrådet
 79. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid
 80. Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet : sluttrapport frå evalueringa
 81. Veterinærinstituttet : en evaluering
 82. Viktig program - små ressurser : evaluering av Yggdrasil mobilitetsprogram

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 1. Evaluering av forvaltningsplaner for gås i Norge (sammen med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og DN)

Norsk kulturråd (Kulturrådet)

 1. Danseprosjektet Isadora : vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt
 2. Digital infrastruktur for museer : en evaluering av Kulturrådets satsing
 3. Forskning om museer og arkiv : en evaluering av et forskningsprogram i regi av Kulturrådet
 4. Forstyrrelser i nord : en evaluering av Nordland fylkeskommunes prosjekt Kunstneriske forstyrrelser
 5. Frihet og forutsigbarhet : en evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst
 6. Koreokrati : en evaluering av pilotprosjekt for utvikling av profesjonelle dansemiljøer
 7. Langsomt ble kunsten vår egen? Evaluering av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk form, Utsmykkingsfondet for offentlige bygg og Norsk kulturråd om utsmykking og utforming av skoleanlegg
 8. Organisering av museene : en evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen
 9. Resultater fra NM i kunstløft : evaluering av Kunstløftets andre periode 2012-2015
 10. Samtid: en lang historie : en evaluering av museenes tusenårsprosjekt Dokument 2000
 11. Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt : en evaluering
 12. Syng ut! : evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor
 13. Teater ut til bygd og by?
 14. Verk på vandring : evaluering av Kulturrådets støtteordning for gjestespill

Petroleumstilsynet (Ptil)

 1. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede hendelser med offshorekraner - Fase 2 - Perioden 2000 - 2004 - Rapport 33.790.007 R1
 2. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser : fase 3 - perioden 2005 - 2010
 3. Brannbelastning ved boring over innretning i "cantilevermodus"
 4. CO2 injection Well Integrity
 5. Deepwater Horizon ulykken : årsaker, lærepunkter og forbedringstiltak for norsk sokkel : rapport
 6. Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten
 7. Hendelser med brann i elektriske anlegg : årsaksforhold og tiltak
 8. Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport
 9. Risikonivå i petroleumsvirksomheten : prosjektrapport : akutte utslipp norsk sokkel 2001-09
 10. Sammenstilling av dykk til 300 msv eller dypere, gjennomført i ulike land
 11. Teknologi- og kunnskapsstatus av betydning for å redusere risiko for uønskede hendelser som kan føre til akutte utslipp til sjø i forbindelse med petroleumsvirksomhet i Nordområdene
 12. Verdien av samfunnsmessige konsekvenser av akutt forurensning
 13. Vurdering av behovet for helseoppfølgning av dykkere i petroleumsvirksomheten
 14. Vurdering av organisatoriske faktorer og tiltak i ulykkesgranskning

Politi og lensmannsetaten

 1. 22. juli 2011 : evaluering av politiets innsats
 2. Analyse av ressursbruken i politiet (sammen med Politidirektoratet)
 3. Barnehusevalueringen 2012
 4. Evaluering av politiets arbeid med seksuelle overgrep
 5. Evaluering av Politiets utlendingsenhet
 6. Evaluering av prøveordning i Follo politidistrikt : virkningene av å slå sammen lennsmannskontorer og politistasjoner
 7. Evalueringsrapport : justissektorens innsats øvelse Gemini 2013
 8. Evalueringsrapport : politiets innsats øvelse Gemini 2012
 9. Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie (sammen med Politidirektoratet)
 10. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 11. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 12. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 13. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 : rapport
 14. Publikumsundersøkelse 2006 (sammen med Politidirektoratet)
 15. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (sammen med Politidirektoratet)
 16. Ressursbruk i politiet
 17. Sluttevaluering av pilotprosjekt : Transport og fremstilling av varetektinnsatte
 18. Sluttevaluering Politireform 2000 (sammen med Politidirektoratet)

Politidirektoratet

 1. Analyse av ressursbruken i politiet (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 2. Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 3. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt
 4. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 5. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 6. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 7. Publikumsundersøkelse 2006 (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 8. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 9. Sluttevaluering Politireform 2000 (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)

Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme og Stavanger bispedømme)

Registerenheten i Brønnøysund

 1. Skjemaveldet fem år etter : undersøkelse av skjemarutiner i statsetater (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)

Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning

 1. Evaluering av kulturmiljøer

Sametinget - administrasjonen

 1. Bruk av tospråklighetsmidlene
 2. Dearvvašvuođa- ja sosiálprošeavttaid doarjagiid evalueren
 3. Duoji doaibmadoarjagiid árvvoštallan 2005-2009
 4. Duoji ovdáneami ekonomiijaraporta
 5. Evaluering av driftstilskuddsordningen for duodji 2005-2009
 6. Evaluering av salgsorganisasjonene i duodji og Duojáriid Dállu
 7. Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk
 8. Evaluering av Sametingets tilskuddsordning Kulturutvikling
 9. Evaluering av Sametingets tospråklighetstilskudd til fylkeskommuner og kommuner 2012-2014
 10. Evaluering av stipend for høyere utdanning
 11. Evaluering av tilskudd til helse- og sosialprosjekter
 12. Evaluering av tilskudd til utvikling av samiske læremidler
 13. Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond
 14. Guovttegielatvuođa doarjjagiid geavaheami
 15. Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken : en analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer
 16. Samisk i barnehage? Ei evaluering av Sametingets tilskuddsordning til barnehager
 17. Sámedikki kulturdoarjjaortnega árvvoštallan
 18. Sámi ovddidanfoandda doarjjaortnegiid árvvoštallan
 19. Vuovdinorganisašuvnnaid duojis ja Duojáriid Dálu árvvoštallan
 20. Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. Bedre og mer samordnet kollektivtransport i distriktene? : evaluering av KID-ordningen 2007-2009
 2. Behovsprøving av drosjeløyver : en nødvendighet for distrikts-Norge?
 3. Drosjetilbudet i distriktene etter omlegging av pasienttransporten i 2004
 4. Evaluering av OPS i vegsektoren
 5. Evaluering av prikkbelastning av førerkortet
 6. Has progress in improving road safety come to a stop? : a discussion of some factors influencing long term trends in road safety.
 7. Hva tiltakspakkene for kollektivtransport har lært oss
 8. På sporet av konkurranse : foreløpige erfaringer med konkurranseutsetting på Gjøvikbanen
 9. Regionforstørring : lokale virkninger av transportinvesteringer
 10. Ringvirkninger av store vegprosjekter i Norge
 11. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med NFR og SVV)
 12. Statens vegvesens systemer for rapportering og formidling av styringsinformasjon : perioden med utbygging av E18 i nordre Vestfold og i dag
 13. Statlig kjøp av posttjenester
 14. Statusrapport for ekspressbussnæringen

Skattedirektoratet

 1. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritak 2010 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 2. Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister 2005 : rapport (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)

Statens forurensningstilsyn (SFT)

 1. National Inventory Report 2006 Norway : Greenhouse Gas Emissions 1990-2004 Reported According to the UNFCCC Reporting Guidelines (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)

Statens vegvesen (SVV)

 1. 130 dødsulykker med vogntog : gjennomgang av dødsulykker i 2005-2008 gransket av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper
 2. Aldersforskjeller i bilføreres oppfattelse av faresituasjoner : resultater fra to undersøkelser med en videotest
 3. Alkolås i buss
 4. Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler : en sammendragsrapport
 5. Bedre byluft : evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2004/2005
 6. Bekjempelse av kjempebjørnekjeks langs vei relatert til prosjektet E16 Wøyen-Bjørum
 7. Blir man bedre billist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset "Bilfører 65+"
 8. Bruker barn beina? : evaluering av prosjektet Aktive skolebarn (2002-2005)
 9. Case Torggata. Arealbruksvirkninger av samferdselstiltak
 10. Den norske verdsettingsstudien : verdsetting av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : støy
 11. Differensiert føreropplæring : effekt på unge føreres ulykkesrisiko
 12. Evaluation of the Norwegian Long Distance Transport Model (NTM5) : Main report
 13. Evaluering av aksjonen "Bry dæ i trafikken" i Norland, Tromsø og Finnmark fylke
 14. Evaluering av arbeidet med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen
 15. Evaluering av bruk av skilt ved bilbeltekontroller
 16. Evaluering av kampanjen "Jeg kjører grønt" i Tromsø
 17. Evaluering av kampanjen "si ifra" i Vestfold og Aust- og Vest Agder
 18. Evaluering av midtmarkering på veg : E39 i Vest-Agder
 19. Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 1 : samlet evaluering av alle vegtiltakene (sammen med Vegvesenet)
 20. Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer : delrapport 3 :trafikanttiltak
 21. Evaluering av omstillingen til ny organisering av Statens vegvesen (sammen med Vegvesenet)
 22. Evaluering av prosjektet "Ungdom påvirker ungdom" og prosessen med etableringen av et trafikksikkerhetssenter ved Høgskolen i Finnmark
 23. Først ombord og først i land : evaluering av forkjørsrett for pendlere på fergesambandet Eidsdal-Linge
 24. Helseverknader av auka sykkeltrafikk i nokre utvalte norske småbyar
 25. Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet
 26. Kjem ein Trygt heim for ein 50-lapp? : evaluering av tiltaket "Trygt heim for en 50-lapp" i Sogn og Fjordane i perioden 2002-2004
 27. Lofast - virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen
 28. Midtfelt Lillehammer : langtidsevaluering
 29. Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Statens vegvesens fem regioner
 30. Reisevaner gjennom Rennfast med og uten bompenger
 31. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med NFR og SD)
 32. Sykkelbyundersøkelsen i region sør 2010
 33. Sykkelulykker : ulykkestyper, skadekonsekvenser og risikofaktorer
 34. Trafikksikkerhet blant mc-førere : en studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak
 35. Trafikksikkerhetsvirkninger av tiltak
 36. Trygt hjem : evaluering av nullvisjonsprosjektet i Karmøy kommune
 37. Universell utforming virker : evaluering av tiltak i kollektivtrafikken
 38. Verdien av tid, sikkerhet og miljø i transportsektoren : luftforurensning
 39. Verdsetting av framføringstid og pålitelighet i godstransport
 40. Woken by rumble strips : reports from drivers who have fallen asleep at the wheel

Stavanger bispedømme

 1. Valgmenighet - alternativ og supplement (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Stavanger bispedømme)

Stortinget

 1. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 2. Riksrevisjonen legger fram : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2000 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 3. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 4. Riksrevisjonen legger fram : 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 5. Riksrevisjonen legger fram: 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1998 2. saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 6. Riksrevisjonen legger fram: 1 ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2003, 2. antegnelser til statsregnskapet og saker til orientering
 7. Riksrevisjonen legger fram: 1. Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999, 2. Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering
 8. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2001 2. saker for desisjon av stortinget og saker til orientering
 9. Riksrevisjonen legger frem : 1. ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonenav Svalbard for budsjetterminen 2002 2. Saker for desisjon Stortinget og saker til orientering
 10. Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004
 11. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1992–1996 desidert "Til observasjon"
 12. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1993–1997 desidert "Til observasjon"
 13. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1995-98 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 14. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1998–1999 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 15. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1999–2000 desidert "til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 16. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 17. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2001 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 18. Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapet 2002 desidert "Til observasjon" og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 19. Riksrevisjonens kontroll av statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003
 20. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
 21. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2010
 22. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2011
 23. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012
 24. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 25. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013
 26. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2000
 27. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 28. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2001
 29. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2002
 30. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1998
 31. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1999
 32. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 33. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjonar som er behandla av Stortinget
 34. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 35. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 36. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 37. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 38. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 39. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 40. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 41. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 42. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2005
 43. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006
 44. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007
 45. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2008
 46. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009
 47. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011
 48. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012
 49. Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2013
 50. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
 51. Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 52. Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
 53. Riksrevisjonens undersøkelse av beskatning av utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende på midlertidig opphold i Norge
 54. Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk
 55. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig forvaltning av norske skogressurser
 56. Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester
 57. Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet
 58. Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak
 59. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly
 60. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i NAV
 61. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av forsvarssektorens eiendommer, bygg og anlegg
 62. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven - oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97)
 63. Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester
 64. Riksrevisjonens undersøkelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratets måloppnåelse og virkemiddelbruk i arbeidet med bosetting og kvalifisering av flyktninger
 65. Riksrevisjonens undersøkelse av Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 66. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 67. Riksrevisjonens undersøkelse av Klima- og miljødepartementets arbeid med å sikre godt vannmiljø og bærekraftig bruk av vannressursene
 68. Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
 69. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene
 70. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel
 71. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter
 72. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser
 73. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet
 74. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 75. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken
 76. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket
 77. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
 78. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
 79. Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 80. Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten
 81. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen
 82. Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon
 83. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata
 84. Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 85. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll - oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002)
 86. Riksrevisjonens undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel
 87. Riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning
 88. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og resultatmåloppnåelse i Arbeids- og velferdsetaten sett i forhold til prioriterte arbeidssøkergrupper
 89. Riksrevisjonens undersøkelse av såkornfondenes resultater
 90. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk
 91. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 92. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å styrkje tryggleiken i vegtunnelar
 93. Riksrevisjonens undersøking av behandling og oppfølging av Vik-brevet i Kommunal- og regionaldepartementet ("Terra-saka")
 94. Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven
 95. Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk
 96. Riksrevisjonens undersøking av styresmaktene sitt arbeid for å auke talet på læreplassar

Universitetet i Agder (UiA)

 1. Evaluering av Kunnskapende nettverk (KUNNETT) : et læringsnettverk i regi av Praxis-Sør og Universitetet i Agder (sammen med UiA og Universitetet i Agder (UiA))

Utdanningsdirektoratet

 1. "Det gjelder å holde ut" : en kvantitativ og kvalitativ evaluering av pilotprosjektet LP-modellen i videregående opplæring 2008-2010 (LPVGS)
 2. "Det tenner en gnist" : evaluering av valgfagene på ungdomstrinnet
 3. "Kunnskapsløftet - fra ord til handling" : sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling
 4. Brukerundersøkelse av LEXIN : ordbøker for minoritetsspråklige
 5. Deltakerundersøkelsen 2015 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen "Kompetanse for kvalitet"
 6. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 7. Elevundersøkelsen 2017 : analyse av Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen og Lærerundersøkelsen
 8. Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 2
 9. Evaluering av eksamen med tilgang til Internett : sluttrapport
 10. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015
 11. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 12. Evaluering av nasjonal strategi for videreutdanning av lærere : sluttrapport
 13. Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013
 14. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk"
 15. Evaluering av prosjektet "Minoritetsspråklige foreldre - en ressurs for elevenes opplæring i skolen"
 16. Evaluering av sommerskole og sentralt gitt eksamen i matematikk 2P og 2P-Y : sluttrapport
 17. Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen : Sluttrapport
 18. Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering
 19. Implementering av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet : delrapport II fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring : evaluering av Kunnskapsløftet
 20. Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)
 21. Intet menneske er en øy : rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall
 22. Kompetanse - for hvem? : sluttrapport fra evalueringen av "Kompetanse for utvikling : strategi for kompetnaseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008"
 23. Kunnskapsløftet på reise II : andre delrapport fra evalueringsprosjektet Kunnskapsløftet – et løft også for fag- og yrkesopplæringen?
 24. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 25. Leksehjelp - ingen tryllestav? : sluttrapport fra evalueringen av Prosjekt leksehjelp
 26. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 27. Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 28. Læringsmiljø og pedagogisk analyse : en beskrivelse og evaluering av LP-modellen
 29. Mer tid - bedre skole? : sluttrapport fra evalueringen av forsøkene med utvidet skoledag
 30. Mobbing og arbeidsro i skolen : analyse av elevundersøkelsen skoleåret 2016/17
 31. På vei mot framtida – men i ulik fart?
 32. Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere
 33. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Den ene dagen : ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte deltidstiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og probelematferd. Aktørenes begrunnelser og opplevelser. En kasusstudie (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Evaluering av læremidler til tegnspråklige elever i grunnskole og videregående opplæring (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 3. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 4. Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer : en analyse av en læreplanreform : sluttrapport
 5. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 6. Læring, kommunikasjon og samspill i lærergrupper (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 7. Trøndelagsprosjektet : systemrettet arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger : et toårig prosjekt for lærere, skoleledere og pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sør-Trøndelag (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)

Utlendingsdirektoratet

 1. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 2. Return in Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. Bedre kommunikasjon med UDIs brukere : innsikt og muligheter
 2. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 3. Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening
 4. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og JD)
 5. Evaluering av forsterket avdeling
 6. Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere
 7. Evaluering av tiltaket "Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall"
 8. Livsmestring hos enslige mindreårige asylsøkere : utprøving av HIPP-metoden i returmotiverende arbeid i mottak
 9. Return in Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 10. Retursentre for utreisepliktige : evaluering av konseptutvikling og etableringsarbeid i Utlendingsdirektoratet
 11. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser til skoler og skoleeiere
 12. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)