Gå til hovedtekst

Type

Forhåndsevaluering

Grupper på

255 unike evalueringer fordelt på 60 oppdragsgivere (med forløpere).

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 2. Barnevernet – et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 3. Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?
 4. En fosterhjemsregulering som fremmer konkurranse til barnas beste
 5. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet: Første delrapport.
 6. Hverdagsliv og drømmer : for unge som står utenfor arbeid og skole
 7. Klokere vern av de aller minste
 8. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom
 9. Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester
 10. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med JD)
 11. Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Den Norske Stats Husbank

 1. Områdesatsinger : måling av effekter (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Finansdepartementet (FIN)

 1. Bilavgifter : hvordan kan en på best mulig måte prise de samfunnsøkonomiske kostnadene som veitrafikken forårsaker? : avgitt til Finansdepartementet 20. september 2007
 2. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (sammen med OED)
 3. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) (sammen med SD)
 4. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med SD)
 5. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 6. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med SD)
 7. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med SD)
 8. Ekstern kvalitetssikring av konseptuell løsning for prosjekt 7600 fremtidig kampflykapasitet : utvidet versjon (sammen med FD)
 9. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med SD)
 10. Ekstern kvalitetssikring KS2 av utvidet fremskaffelsesløsning for P7600 fremtidig kampflykapasitet (sammen med FD)
 11. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med SD)
 12. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med SD)
 13. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med SD)
 14. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med SD)
 15. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med SD)
 16. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med SD)
 17. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med SD)
 18. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med SD)
 19. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med SD)
 20. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med SD)
 21. Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - konseptvalg) av Fornyelse av TVIST-systemene
 22. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 23. Pliktige elsertifikater
 24. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med SD)
 25. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med SD)
 26. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med SD)
 27. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (sammen med SD)
 28. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (sammen med SD)
 29. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med SD)
 30. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med SD)

Forsvarsstaben

 1. Kostnytteperspektiv på verneplikten og mannskapsproduksjonen i Forsvaret (sammen med FMO og Forsvarsstaben)

Innovasjon Norge

 1. En nyttig verktøykasse : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006
 2. Hurtigvirkende kur : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 3. Innovasjon à la carte : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2005
 4. Innsikt om utsikt : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk støtte i 2008
 5. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 1999
 6. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2000
 7. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2001
 8. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2002
 9. Verdispørsmål om verdiskaping : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn av Innovasjon Norge i 2007

Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)

 1. Alternatives to the use of flame retarded EPS in buildings
 2. Biologiske prosesser i sedimenter : en litteraturstudie
 3. Dodecyl- and Tri-tert-butyl-phenol in Products in Norway
 4. Energipotensial i nedbrytbart avfall i Norge
 5. Forsuring av havet : kunnskapsstatus for norske farvann
 6. Lagringskapasitet for CO2 : sammenligning av metoder brukt for estimering av lagringspotensial for CO2 i Utsiraformasjonen
 7. Miljøprøver lagret på norske forskningsinstitusjoner
 8. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med Miljødirektoratet)
 9. Nitrogen losses from agricultural areas : a fraction of applied fertilizer and manure (FracLEACH)
 10. Revision and assessment of Norwegian RID data 1990-2007
 11. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT))

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. Barnehager i kommunenes inntektssystem
 2. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?
 3. Delkostnadsnøkkel videregående skole
 4. Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006
 5. Driftskostnader og skattegrunnlag : virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene
 6. E-initiativ : en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i fjorten kommuner
 7. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 8. Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven
 9. Konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikten til fjernvarme
 10. Regionale myndigheters bruk av digital plandialog
 11. Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018
 12. Strategi for bygningsdelen i matrikkelen

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Kommunene sin rolle i reisemålsutvikling : en kunnskapskartlegging gjennom et case-studie (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Norges vassdrags- og energiverk

 1. Bunnsamfunn, fisk og sjøpattedyr : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 2. Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - Kraftsystem og nettilknytning
 3. Fiskeriinteresser - fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 4. Kraftproduksjon og vindforhold : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 5. Kulturminner og kulturmiljø : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 6. Landskap, friluftsliv og reiseliv : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 7. Miljørisiko og beredskap : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 8. Nye måleteknologier
 9. Petroleumsinteresser : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 10. Sjøfugl : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 11. Skipstrafikk : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 12. Teknologi og kostnadsutvikling : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 13. Utveksling av informasjon ved innføring av AMS
 14. Verdiskaping og sysselsetting : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Olje- og energidepartementet (OED)

 1. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (sammen med FIN)
 2. European CO2 Test Centre Mongstad : valuation report
 3. Evaluering av Enova SF og Energifondet
 4. Innmatningsordning for fornybar elektrisitet
 5. Kostnader og nytte for miljø og samfunn ved å stille krav om injeksjon/reinjeksjon av produsert vann, nullutslipp av borekaks og borevæske og inkludere radioaktivitet i nullutslippsmålet (sammen med KLD)
 6. PETRAD : utredning av ny organisasjonsmodell (sammen med UD)
 7. Regulering av fjernvarme : utredning for Olje- og energidepartementet
 8. Sikker levering av elektrisk kraft : grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat
 9. Utredning av kostnader for økt krafttilgang i Midt-Norge
 10. Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen
 11. Vilkår for ny kraftproduksjon
 12. Vurdering av Enovas utløsende effekt

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. Bedre mobiltjenester på tog
 2. Behovet for grunnleggende banktjenester i Postens ekspedisjonsnett
 3. Catalytic impact of airports in Norway
 4. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) (sammen med FIN)
 5. Dobbeltspor Sandnes-Stavanger
 6. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med FIN)
 7. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 8. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 9. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 10. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med FIN)
 11. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med FIN)
 12. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med FIN)
 13. Eldres transportvirkelighet 2030
 14. Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050
 15. Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen
 16. Evaluering av prikkbelastning av førerkortet
 17. Godsknutepunkter : struktur og effektivitet (sammen med FKD)
 18. Gratis bruk av ferjer : noen mulige varianter
 19. Hovedrapport : konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen
 20. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med FIN)
 21. Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet
 22. Konsekvenser av større andel statlig finansiering av luftfarten i Norge
 23. Konseptvalgutgreiing for E134 over Haukelifjell : Parsell : Vågsli i Vinje kommune til Grostøl i Odda kommune
 24. Konseptvalgutredning : E18 Langangen - Grimstad
 25. Konseptvalgutredning : E6 Alta - Avlastningsveg
 26. Konseptvalgutredning : Harstad
 27. Konseptvalgutredning : Rv. 80 Løding – Bodø sentrum
 28. Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland
 29. Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen
 30. Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2
 31. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge
 32. Konseptvalgutredning for transportløsning E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense - Ulsberg
 33. Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer
 34. Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen
 35. Konseptvalgutredning Grenland : hovedrapport
 36. Konseptvalgutredning Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker : hovedrapport
 37. Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen
 38. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med FIN)
 39. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med FIN)
 40. KS1 Arna - Bergen : dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) : Konseptvalgutredning
 41. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med FIN)
 42. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med FIN)
 43. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med FIN)
 44. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med FIN)
 45. Kvalitetssikring av konseptutredning for fornyelse og utvidelse av Alnabru godsterminal
 46. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med FIN)
 47. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med FIN)
 48. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med FIN)
 49. KVU Rv. 15 Strynefjellet
 50. KVU Voss - Arna : Konseptvalutgreiing for transportløysing veg/bane
 51. Ledsagere for funksjonshemmede i kollektivtrafikken
 52. Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte
 53. Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen
 54. Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden?
 55. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 56. Prosjekt - Lysaker stasjon : ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse : endelig rapport 15.09.2005
 57. På vei til kvalitet? : evaluering av KS1 i transportsektoren
 58. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med FIN)
 59. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med FIN)
 60. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med FIN)
 61. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (sammen med FIN)
 62. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (sammen med FIN)
 63. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med FIN)
 64. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 65. Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet
 66. Vegvalg Tromsø : konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø
 67. Økonomiske og administrative konsekvenser av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport

Skattedirektoratet

 1. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 2 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)

Statens forurensningstilsyn (SFT)

 1. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)

Utdanningsdirektoratet

 1. Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)
 2. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)