Gå til hovedtekst

Type

Forhåndsevaluering

Grupper på

246 unike evalueringer fordelt på 54 oppdragsgivere (med forløpere).

Den Norske Stats Husbank

 1. Områdesatsinger : måling av effekter (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Finansdepartementet (FIN)

 1. Bilavgifter : hvordan kan en på best mulig måte prise de samfunnsøkonomiske kostnadene som veitrafikken forårsaker? : avgitt til Finansdepartementet 20. september 2007
 2. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (sammen med OED)
 3. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) (sammen med SD)
 4. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med SD)
 5. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 6. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med SD)
 7. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med SD)
 8. Ekstern kvalitetssikring av konseptuell løsning for prosjekt 7600 fremtidig kampflykapasitet : utvidet versjon (sammen med FD)
 9. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med SD)
 10. Ekstern kvalitetssikring KS2 av utvidet fremskaffelsesløsning for P7600 fremtidig kampflykapasitet (sammen med FD)
 11. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med SD)
 12. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med SD)
 13. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med SD)
 14. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med SD)
 15. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med SD)
 16. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med SD)
 17. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med SD)
 18. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med SD)
 19. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med SD)
 20. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med SD)
 21. Kvalitetssikring fase 1 (KS1 - konseptvalg) av Fornyelse av TVIST-systemene
 22. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 23. Pliktige elsertifikater
 24. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med SD)
 25. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med SD)
 26. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med SD)
 27. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (sammen med SD)
 28. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (sammen med SD)
 29. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med SD)
 30. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med SD)

Forsvarsstaben

 1. Kostnytteperspektiv på verneplikten og mannskapsproduksjonen i Forsvaret (sammen med FMO og Forsvarsstaben)

Innovasjon Norge

 1. En nyttig verktøykasse : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn i 2006
 2. Hurtigvirkende kur : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 3. Innovasjon à la carte : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok tjenester i 2005
 4. Innsikt om utsikt : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk støtte i 2008
 5. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 1999
 6. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2000
 7. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2001
 8. Kundeundersøkelse av SNDs virkemidler : førundersøkelse blant næringsdrivende som fikk tilsagn i 2002
 9. Verdispørsmål om verdiskaping : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som fikk tilsagn av Innovasjon Norge i 2007

Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)

 1. Alternatives to the use of flame retarded EPS in buildings
 2. Biologiske prosesser i sedimenter : en litteraturstudie
 3. Dodecyl- and Tri-tert-butyl-phenol in Products in Norway
 4. Energipotensial i nedbrytbart avfall i Norge
 5. Forsuring av havet : kunnskapsstatus for norske farvann
 6. Lagringskapasitet for CO2 : sammenligning av metoder brukt for estimering av lagringspotensial for CO2 i Utsiraformasjonen
 7. Miljøprøver lagret på norske forskningsinstitusjoner
 8. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med Miljødirektoratet)
 9. Nitrogen losses from agricultural areas : a fraction of applied fertilizer and manure (FracLEACH)
 10. Revision and assessment of Norwegian RID data 1990-2007
 11. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT))

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. Barnehager i kommunenes inntektssystem
 2. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?
 3. Delkostnadsnøkkel videregående skole
 4. Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006
 5. Driftskostnader og skattegrunnlag : virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene
 6. E-initiativ : en evaluering av forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ i fjorten kommuner
 7. Kompetansesenter for distriktsutvikling : tilknytningsform og organisatoriske rammer
 8. Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven
 9. Konsekvenser av å endre eller fjerne tilknytningsplikten til fjernvarme
 10. Regionale myndigheters bruk av digital plandialog
 11. Regionale virkninger av olympiske vinterleker i Tromsø 2018
 12. Strategi for bygningsdelen i matrikkelen

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Kommunene sin rolle i reisemålsutvikling : en kunnskapskartlegging gjennom et case-studie (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Norges vassdrags- og energiverk

 1. Bunnsamfunn, fisk og sjøpattedyr : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 2. Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - Kraftsystem og nettilknytning
 3. Fiskeriinteresser - fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 4. Kraftproduksjon og vindforhold : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 5. Kulturminner og kulturmiljø : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 6. Landskap, friluftsliv og reiseliv : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 7. Miljørisiko og beredskap : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 8. Nye måleteknologier
 9. Petroleumsinteresser : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 10. Sjøfugl : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 11. Skipstrafikk : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 12. Teknologi og kostnadsutvikling : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 13. Utveksling av informasjon ved innføring av AMS
 14. Verdiskaping og sysselsetting : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Olje- og energidepartementet (OED)

 1. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (sammen med FIN)
 2. European CO2 Test Centre Mongstad : valuation report
 3. Evaluering av Enova SF og Energifondet
 4. Innmatningsordning for fornybar elektrisitet
 5. Kostnader og nytte for miljø og samfunn ved å stille krav om injeksjon/reinjeksjon av produsert vann, nullutslipp av borekaks og borevæske og inkludere radioaktivitet i nullutslippsmålet (sammen med KLD)
 6. PETRAD : utredning av ny organisasjonsmodell (sammen med UD)
 7. Regulering av fjernvarme : utredning for Olje- og energidepartementet
 8. Sikker levering av elektrisk kraft : grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat
 9. Utredning av kostnader for økt krafttilgang i Midt-Norge
 10. Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen
 11. Vilkår for ny kraftproduksjon
 12. Vurdering av Enovas utløsende effekt

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. Bedre mobiltjenester på tog
 2. Behovet for grunnleggende banktjenester i Postens ekspedisjonsnett
 3. Catalytic impact of airports in Norway
 4. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) (sammen med FIN)
 5. Dobbeltspor Sandnes-Stavanger
 6. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med FIN)
 7. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 8. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 9. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 10. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med FIN)
 11. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med FIN)
 12. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med FIN)
 13. Eldres transportvirkelighet 2030
 14. Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050
 15. Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen
 16. Evaluering av prikkbelastning av førerkortet
 17. Godsknutepunkter : struktur og effektivitet (sammen med FKD)
 18. Gratis bruk av ferjer : noen mulige varianter
 19. Hovedrapport : konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen
 20. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med FIN)
 21. Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet
 22. Konsekvenser av større andel statlig finansiering av luftfarten i Norge
 23. Konseptvalgutgreiing for E134 over Haukelifjell : Parsell : Vågsli i Vinje kommune til Grostøl i Odda kommune
 24. Konseptvalgutredning : E18 Langangen - Grimstad
 25. Konseptvalgutredning : E6 Alta - Avlastningsveg
 26. Konseptvalgutredning : Harstad
 27. Konseptvalgutredning : Rv. 80 Løding – Bodø sentrum
 28. Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland
 29. Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen
 30. Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2
 31. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge
 32. Konseptvalgutredning for transportløsning E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense - Ulsberg
 33. Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer
 34. Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen
 35. Konseptvalgutredning Grenland : hovedrapport
 36. Konseptvalgutredning Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker : hovedrapport
 37. Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen
 38. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med FIN)
 39. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med FIN)
 40. KS1 Arna - Bergen : dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) : Konseptvalgutredning
 41. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med FIN)
 42. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med FIN)
 43. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med FIN)
 44. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med FIN)
 45. Kvalitetssikring av konseptutredning for fornyelse og utvidelse av Alnabru godsterminal
 46. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med FIN)
 47. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med FIN)
 48. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med FIN)
 49. KVU Rv. 15 Strynefjellet
 50. KVU Voss - Arna : Konseptvalutgreiing for transportløysing veg/bane
 51. Ledsagere for funksjonshemmede i kollektivtrafikken
 52. Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte
 53. Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen
 54. Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden?
 55. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 56. Prosjekt - Lysaker stasjon : ekstern kvalitetssikring med usikkerhetsanalyse : endelig rapport 15.09.2005
 57. På vei til kvalitet? : evaluering av KS1 i transportsektoren
 58. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med FIN)
 59. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med FIN)
 60. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med FIN)
 61. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (sammen med FIN)
 62. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (sammen med FIN)
 63. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med FIN)
 64. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 65. Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet
 66. Vegvalg Tromsø : konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø
 67. Økonomiske og administrative konsekvenser av å styrke ansattes rettigheter i kollektivtransport

Skattedirektoratet

 1. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 2 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)

Statens forurensningstilsyn (SFT)

 1. Virkemidler for andregenerasjons biodrivstoff (sammen med Statens forurensningstilsyn (SFT) og KLIF)

Utdanningsdirektoratet

 1. Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)
 2. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)