Gå til hovedtekst

Type

Samfunnsøkonomisk analyse

Grupper på

413 unike evalueringer fordelt på 61 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Aktivitetsplikt mot diskriminering
 2. Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede : erfaringer etter 10 år
 3. Bosetting av flyktninger : forslag til endringer i økonomiske virkemidler
 4. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 3
 5. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med OED, KLD og JD)
 6. Forblir i jobb : evaluering av forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)
 7. Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen : evaluering av kvalitet i skjermede arbeidsmarkedstiltak og kvalitetssikringssystemet EQUASS
 8. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 9. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 10. Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet
 11. Ny organisering av tolketjenesten for døve og hørselshemmede?
 12. Omfang av arbeidsmarkedstiltak: betyr det noe?
 13. Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem
 14. Skjerming av uføres alderspensjon mot levealdersjustering
 15. Unge mottakere av tiltakspenger : om betydningen av tiltakspenger for gjennomføring av utdanning og overgang til arbeid
 16. Velferdsturisme fra EØS-landene
 17. Virker arbeidspraksis i ordinær virksomhet etter sitt formål?
 18. Virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. Barnevernet - et utfordrende samliv mellom stat og kommune
 2. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie (sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat)
 3. Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag 2011 : sluttrapport fra Beregningsutvalget september 2012
 4. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 5. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blandt ungdom
 6. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av marginalisering blant ungdom
 7. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av omsorgssvikt og vold mot barn
 8. Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester
 9. Til god hjelp for mange – Evaluering av Losprosjektet
 10. Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 1. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat)

Borg bispedømme

 1. Prest i Borg : en rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme (sammen med Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme)

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. A Study of Monitoring and Evaluation in Six Norwegian Civil Society Organisations
 2. A Synthesis of Evaluations of Environmental Development Assistance by Multilateral Organisations (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 3. Contextual Choices in Fighting Corruption : Lessons Learned
 4. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 5. Evaluability Study of Partnership Initiatives Norwegian Support to Achieve Millennium Development Goals 4 & 5 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 6. Evaluation of Five Humanitarian Programmes of the Norwegian Refugee Council and of the Standby Roster NORCAP
 7. Gender and Development – a review of evaluation reports 1997-2004 (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 8. Global Aid Architecture and the Health Millennium Development Goals
 9. Hunting for Per Diem : The Uses and Abuses of Travel Compensation in Three Developing Countries
 10. Inter-Ministerial Cooperation : an Effective Model for Capacity Development? Part 2 (case studies from Zambia and Nepal) (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 11. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Viet Nam Country Report
 12. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts 2002-2009
 13. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Bangladesh Country Report
 14. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Nicaragua Country Report
 15. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Tanzania Country Report
 16. Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts : Zambia Country Report
 17. Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 18. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities : Nepal country report
 19. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities.
 20. Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to prromote the rights of persons with disabilities : Malawi country report
 21. Norway's Trade Related Assistance through Multilateral Organization : A Synthesis Study
 22. Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 23. Study of the Impact of the Work of Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 24. Synthesis Study on Best Practices and Innovative Approaches to Capacity Development in Low-Income African Countries
 25. The Challenge of Assessing Aid Impact: a Review of Norwegian Evaluation Practice (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. A Synthesis of Evaluations of Environmental Development Assistance by Multilateral Organisations (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 2. Development Cooperation through Norwegian NGOs in South America (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 3. Evaluability Study of Partnership Initiatives Norwegian Support to Achieve Millennium Development Goals 4 & 5 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 4. Gender and Development – a review of evaluation reports 1997-2004 (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 5. Inter-Ministerial Cooperation : an Effective Model for Capacity Development? Part 2 (case studies from Zambia and Nepal) (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 6. Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 7. Study of the impact of the work of FORUT in Sri Lanka and Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society: Synthesis Report (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 8. Study of the Impact of the Work of Save the Children Norway in Ethiopia: Building Civil Society (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 9. The Challenge of Assessing Aid Impact: a Review of Norwegian Evaluation Practice (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

 1. Bolyst : innsats for økt stedstilhørighet gjennom prosjektbasert lokal samfunnsutvikling
 2. Bolyst og stedsattraktivitet : motiver for å flytte og bo i distriktene
 3. Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og KMD)
 4. Derfor blir vi her : innvandrere i Distrikts-Norge
 5. Distriktskommunen som næringsutvikler : En kartlegging av næringsutviklerrollen anno 2020
 6. Festivalkommuner : samhandling mellom kommuner og festivaler
 7. Gevinster av høykapasitets bredbåndsnett i distrikts-Norge
 8. Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv : en kunnskapsoppsummering
 9. Integrering i distriktskommuner : ein kunnskapsstatus om integreringsprosessar og inkluderingstiltak i distriktskommunar
 10. Interkommunalt plansamarbeid
 11. Kommunalt samarbeid på næringsfeltet : en litteraturstudie med praktiske råd
 12. Kommunikasjon uavhengig av stad
 13. Lokalt utviklingsarbeid : en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune
 14. Omdømmebygging : ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante bidrag i perioden 1999-2009
 15. Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet
 16. Samfunnsutviklingskapasitet i småkommuner : en studie av 41 småkommuner
 17. Samfunnsvirkninger av boligpolitikk : boligsatsinger og samfunnsutvikling i ti norske distriktskommuner
 18. Second Homes i Norge : bidrag til en nordisk utredning
 19. Suksessrike distriktskommuner : en studie av kjennetegn ved 15 norske distriktskommuner
 20. Sysselsetting av innvandrere : regionale muligheter og barrierer for inkludering (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) og IMDI)
 21. Tilflytting for enhver pris? : en studie av tilflyttingsarbeid i norske distrikskommuner
 22. Ungdata : Ung i Distrikts-Norge
 23. Ungdom og medvirkning i planlegging og lokalt utviklingsarbeid

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 3. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 4. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 5. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 6. Kunnskap for stadutvikling : utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999 - 2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 7. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))
 8. Tilflytting til småstader og distrikt : kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret))

Finansdepartementet (FIN)

 1. An evaluation of the potential for GPFG to achieve above average returns from investments in private equity and recommendations regarding benchmarking
 2. Annual Performance Evaluation Report - 2010 : Norwegian Government Pension Fund - Global
 3. Annual Performance Evaluation Report - 2011 : Norwegian government pension fund global
 4. Bilavgifter : hvordan kan en på best mulig måte prise de samfunnsøkonomiske kostnadene som veitrafikken forårsaker? : avgitt til Finansdepartementet 20. september 2007
 5. Bilavgifters virkninger på CO2-utslipp fra nye biler
 6. Calculating the real return of the Norwegian Government Pension Fund Global by alternative measures of the deflator
 7. Climate Change Scenarios : Implications for strategic asset allocation : public report
 8. Climate Change Scenarios : Tailored report Norwegian government pension fund (Global)
 9. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (sammen med OED)
 10. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) (sammen med SD)
 11. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med SD)
 12. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 13. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med SD)
 14. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med SD)
 15. Ekstern kvalitetssikring av konseptuell løsning for prosjekt 7600 fremtidig kampflykapasitet : utvidet versjon (sammen med FD)
 16. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med SD)
 17. Evaluering av aktiv forvaltning for Statens pensjonsfond Norge
 18. Evaluering av endringer i kjøpsavgiften for nye biler fra 2006-2011
 19. Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland
 20. Gjennomgang av Norges banks forvaltning av Statens pensjonsfond utland
 21. Global Equity Allocation : Analysis of issues related to geographic allocation of equities
 22. Governement Pension Fund Norway : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2012
 23. Government Pension Fund - Norway : Investment benchmarking results for the 4 year period ending December 2009
 24. Government Pension Fund Norway : Investment Bechmarking Results 2010 for the 5 year period ending December 2010
 25. Grunnlag for en nærmere utredning av en naturavgift
 26. Harvesting Risk Premia for Large Scale Portfolios : Analysis of risk premia indices for the Ministry of Finance, Norway
 27. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med SD)
 28. Investment Cost Effectiveness Analysis (for the 5 years ending December 31. 2013)
 29. Itjnå som kjæm tå sæ sjøl?Hvorfor utløses ikke de lønnsomme klimatiltakene i Klimakur? (sammen med KLD)
 30. Klimatiltak: Metoder for å beregne kostnader og virkemidler (sammen med KLD)
 31. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med SD)
 32. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med SD)
 33. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med SD)
 34. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med SD)
 35. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med SD)
 36. Kvalitetssikring (KS2) av EFFEKT-programmet : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 37. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (sammen med JD)
 38. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med SD)
 39. Kvalitetssikring av EFFEKT-programmet : tilleggsoppdrag: vurdere om det er tilrådelig å videreføre programmet slik som angitt i statsbudsjettet 2009 : rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Finansdepartementet (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 40. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med SD)
 41. Kvalitetssikring av konseptvalg : utbyggingsprosjektet til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (sammen med KUD)
 42. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med SD)
 43. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med SD)
 44. Kvalitetssikring av Norges fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med KUD)
 45. Kvalitetssikring av Norges Fotballforbunds søknad om statlige tilskudd og garantier til søknad om EM i fotball for herrer 2016 (sammen med KUD)
 46. Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for OL/PL i Tromsø 2018 (sammen med KUD)
 47. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design : kvalitetssikring (KS1) av utbyggingsprosjektet : vurdering av alternativanalyse datert 10. november 2008 (sammen med KUD)
 48. NMoF Fixed Income Review : Final report
 49. Norwegian Government Pension Fund - Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2008
 50. Norwegian Government Pension Fund : Real estate portfolio report 2013
 51. Norwegian Government Pension Fund : Real estate portfolio report, 2012
 52. Norwegian Government Pension Fund Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2010
 53. Norwegian Government Pension Fund Global : Investment benchmarking results for the 5 year period ending December 2012
 54. Norwegian Ministry of Finance IPD Fund Level Analysis : December 2011
 55. Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati (sammen med KMD)
 56. Optimale strategier i et tokvotesystem
 57. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 58. Pliktige elsertifikater
 59. Purchasing Power Parity in Tradable Goods
 60. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med SD)
 61. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med SD)
 62. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med SD)
 63. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (sammen med SD)
 64. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (sammen med SD)
 65. Refusjon av engangsavgift ved eksport av bruktbil : mulig innretning og konsekvenser
 66. Report on Active Management of the Norwegian Government Pension Fund - Norway
 67. Review of the Active Management of the Norwegian Governement Pension Fund Global
 68. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med SD)
 69. The Norwegian Government Pension Fund's potential for capturing illiquidity premiums
 70. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med SD)
 71. Uavhengig attestasjonsuttalelse 2012
 72. Uavhengig attestasjonsuttalelse 2013
 73. Uavhengig attestasjonsuttalelse om overholdelse av retningslinjer i Folketrygdfondet
 74. Uavhengig attestasjonsuttalelse om overholdelse av retningslinjer i Folketrygdfondet
 75. Unoterte infrastrukturinvesteringer : ekstern vurdering av politisk, regulatorisk og omdømmemessig risiko

Husbanken

 1. "Man må ha en plass å bo" : en sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland
 2. BOLIG + : nye boligløsninger for eldre og folk flest
 3. Byen – ikke for alle? : fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?
 4. Fargerikt samfunn i arktisk klima : en studie av steds- og næringsutvikling i Vardø
 5. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 6. Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk : beregninger basert på konstruerte klienthistorier
 7. Kommunenes arbeid med startlånet : forslag til forbedringer
 8. Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån
 9. Løslatt og hjemløs : bolig og bostedsløshet etter fengselsopphold
 10. Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming
 11. Statlig dialog med kommunene på det boligsosiale området
 12. Systematisering av erfaringer med passivhus
 13. Systematisering av erfaringer med passivhus - oppfølging : nærmere analyse med fokus på innemiljø, energibruk og kostnader
 14. Utredning av tiltak for å bedre boforhold for barnefamilier
 15. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Analyse av utviklingen i statens utgifter til fri rettshjelp og særskilte straffesaksutgifter i perioden 2008 til 2014
 2. Domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap : økonomiske og administrative konsekvenser av å flytte myndigheten til å tilbakekalle statsborgerskap fra forvaltningen over til domstolene
 3. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester
 4. Evaluering av soning med fotlenke
 5. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, OED og KLD)
 6. Kulldriftens betydning for utviklingen i Longyearbyen
 7. Kvalitetssikring (KS2)av EFFEKT-programmet : rapport til Justisdepartementet og Finansdepartementet (sammen med FIN)
 8. Tilbakeføringsgarantien i praksis : evaluering av prosjektet TAFU - tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning

Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)

 1. Alternatives to the use of flame retarded EPS in buildings
 2. Biologiske prosesser i sedimenter : en litteraturstudie
 3. Bromerte flammehemmere i blodprøver fra gravide kvinner i Bodø
 4. Dieselbiler : partikkelfilter - ettermontering og kostnader
 5. Endringer i dagens skatte- og avgiftssystem som kan stimulere til miljøvennlig transport
 6. Foreløpig evaluering av utslippsavgiften for forbrenning av avfall
 7. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (sammen med Jernbaneverket og SVV)
 8. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (sammen med NFR og Innovasjon Norge)
 9. Miljøteknologi og nasjonale fortrinn : miljøteknologiområder i Norge med potensial for internasjonal vekst
 10. Nitrogen losses from agricultural areas : a fraction of applied fertilizer and manure (FracLEACH)
 11. Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier
 12. Review of Norwegian experiences with the phase-out of dental amalgam use
 13. Revision and assessment of Norwegian RID data 1990-2007
 14. Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. Barnehager i kommunenes inntektssystem
 2. Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?
 3. Byregionprogrammets fase 1 : gjennomgang av 33 samfunnsanalyser (sammen med Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )
 4. Delkostnadsnøkkel videregående skole
 5. Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006
 6. Driftskostnader og skattegrunnlag : virkninger av befolkningsvekst og befolkningsnedgang i kommunene
 7. Effektivitet i kommunale tjenester : Analyser for 2015-2016
 8. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2016-2017
 9. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2014-2015
 10. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap (sammen med NHD)
 11. Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"
 12. Finansiering av offentlig infrastruktur i utbyggingsområder
 13. Harmoni innen vide rammer : effektindikatorsystem for og evaluering av kapittel 551, post 60
 14. Kostnader og nytte ved boligtiltak i eldres private hjem : Eksempelberegninger i rammeverket av metoden for samfunnsøkonomiske analyser
 15. Kunnskap og erfaringer fra prosesser med kommunesammenslåing
 16. Lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene
 17. Mer boligvelferd for pengene : Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene
 18. Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren : Økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre byråkrati (sammen med FIN)
 19. Oppdatert standard for nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner : tillegg til VA-rapport 2018/01 Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner
 20. Regionalparker i Norge : kartlegging av samarbeid og resultater i seks regionalparker : hva er oppnådd og hva er merverdien?
 21. Samfunnsøkonomisk analyse av Husleietvistutvalget
 22. Samfunnsøkonomisk analyse av nye krav til registrering og utveksling av informasjon om ledninger i grunnen
 23. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 24. Samfunnsøkonomiske konsekvenser av nye krav om tilgjengelighet til nettsider og mobilapplikasjoner

Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)

 1. Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 2. Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 3. Bygdeturisme og gårdsmat i Norge : en nasjonal kartlegging (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 4. Gevinster av høyhastighets bredbåndsnett i distrikts-Norge (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 5. Hatten av! En analyse av prosjektlederrollen i lokale samfunnsutviklingsprosjekter (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 6. Kunnskap for stadutvikling : utviklingsrelevante norske bidrag i perioden 1999 - 2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 7. Med håp og engasjement : en kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)
 8. Tilflytting til småstader og distrikt : kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bidrag frå perioden 1999-2009 (sammen med Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) og Distriktssenteret)

Kystverket

 1. Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 1 Røst - Utsira.
 2. Effects of proposed ship routeing off the Norwegian coast. part 2 Utsira - Oslo fjord. Konsekvenser av forslag til ny farled utenfor norskekysten. Del 2 Utsira - Oslofjorden.
 3. Heving eller tildekking? : en samfunnsøkonomisk analyse av mulige tiltak for å hindre kvikksølvutslipp fra ubåt U-864
 4. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 5. Nytte og kostnader av nasjonale databaser: metodeutvikling og utprøving på nasjonal database for grunnundersøkelser (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 6. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (sammen med SVV og Jernbaneverket)
 7. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av innseiling til Ålesund havn
 8. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring av Kalvøysundet, nordre innseiling Ålesund
 9. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Ranfjorden innseiling
 10. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring og utdyping i Senjahopen fiskerihavn
 11. Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedring ved Åmnøy og i Stabbsundet
 12. Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av molo og utdyping i Engenes fiskerihavn
 13. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund
 14. Samfunnsøkonomisk analyse av forbedring av farleden inn til Farsund – med oppdaterte forutsetninger
 15. Samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn i Bømlo kommune
 16. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Brensholmen fiskerihavn
 17. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Andenes havn
 18. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Gamvik fiskerihavn
 19. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Grøtøyleia
 20. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Havøysund fiskerihavn
 21. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kiberg fiskerihavn
 22. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Kjøllefjord fiskerihavn
 23. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak i Tromvik fiskerihavn
 24. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak ved innseilingen til Sandnessjøen fiskerihavn
 25. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn
 26. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Sørvær fiskerihavn
 27. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping og nye moloer i Kalvåg fiskerihavn – med oppdaterte forutsetninger
 28. Samfunnsøkonomisk vurdering av tilskudd til miljøtiltak i havner
 29. Velferdstap ved oljeutslipp fra skip: Fase 1 av hovedstudie
 30. Verdsetting av miljørelatert velferdstap ved oljeutslipp fra skip : kalkulasjonspriser for samfunnsøkonomiske analyser
 31. Økosystemtjenester i Kystverkets samfunnsøkonomiske analyser

Miljødirektoratet

 1. Vurdering av FKT-ordningen

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Assessing the social benefits from a small-scale biomass stove program : A case study from Guizhou Province
 2. BIP: Brukerstyrte innovasjonsprosjekter og samfunnsøkonomisk avkastning
 3. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (sammen med SVV)
 4. Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.
 5. Miljøteknologi : potensial og hindre for utvikling av norske konkurransedyktige bedrifter (sammen med Innovasjon Norge og KLIF)
 6. Norwegian industry-related R&I policy agencies, measures and beneficiaries : A mapping conducted as a part of the study on Raising the ambitionlevel in Norwegian research and innovation policy
 7. Raising the ambition level in Norwegian innovation policy
 8. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2011
 9. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2017
 10. Utredning av omstilling i Halden med og uten videreføring av IFEs øvrige forskningsaktiviteter etter dekommisjonering av Haldenreaktoren

Norges vassdrags- og energiverk

 1. Analyse av priser og vilkår fra kraftleverandører i sluttbrukermarkedet
 2. Effects of intraday trade on NorNed
 3. Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - Kraftsystem og nettilknytning
 4. Fiskeriinteresser - fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 5. Fjerning av tidsetterslepet til investeringer i inntektsreguleringen av nettselskaper : økonomiske virkninger og behov for kompensasjon
 6. KILE for husholdninger
 7. Kraftetterspørselens kortsiktige prisrespons vinteren 2009/2010
 8. Kulturminner og kulturmiljø : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 9. Landskap, friluftsliv og reiseliv : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 10. Nye KILE-funksjoner for husholdninger
 11. Nye måleteknologier
 12. Petroleumsinteresser : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 13. Regulering av prisen på fjernvarme
 14. Sjøfugl : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 15. Skipstrafikk : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 16. Teknologi og kostnadsutvikling : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
 17. Utveksling av informasjon ved innføring av AMS
 18. Verdiskaping og sysselsetting : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Olje- og energidepartementet (OED)

 1. CO2-fangst, -transport og -lagring fra gasskraftverket på Kårstø : KS1 kvalitetssikring (sammen med FIN)
 2. Den økonomiske reguleringen av strømnettet : en gjennomgang
 3. Energiloven og energieffektivisering
 4. European CO2 Test Centre Mongstad : valuation report
 5. Evaluering av Enova SF og Energifondet
 6. Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land : er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktmessige? (sammen med ASD, KLD og JD)
 7. Innmatningsordning for fornybar elektrisitet
 8. Regulering av fjernvarme : utredning for Olje- og energidepartementet
 9. Sikker levering av elektrisk kraft : grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat
 10. Utredning av kostnader for økt krafttilgang i Midt-Norge
 11. Varmemarkedets utvikling og betydning for fleksibiliteten i energiforsyningen
 12. Vilkår for ny kraftproduksjon
 13. Vurdering av Enovas utløsende effekt

Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme

 1. Prest i Borg : en rapport om presters arbeidsforhold i Borg bispedømme (sammen med Borg bispedømme og Presteskapet/Geistligheten: Borg bispedømme)

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. "Næringslivets avstandskostnader" - et fruktbart begrep?
 2. Behovet for grunnleggende banktjenester i Postens ekspedisjonsnett
 3. Catalytic impact of airports in Norway
 4. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg): Arna-Bergen : Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) (sammen med FIN)
 5. E134 Kongsberg - Gvammen (sammen med FIN)
 6. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 7. E134 Kongsberg - Gvammen : konseptvalgutredning
 8. E39 Aksdal-Bergen : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 9. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU E6 Oppland grense-Jaktøya og rv3 Hedmark grense-Ulsberg (sammen med FIN)
 10. Ekstern kvalitetssikring (KS1) av KVU rv.15 Strynefjellet (sammen med FIN)
 11. Ekstern kvalitetssikring av KVU Rv. 35 Hokksund-Jevnaker (sammen med FIN)
 12. Energieffektivisering og CO2-utslipp for innenlands transport 1994-2050
 13. Evaluering av belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk
 14. Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen
 15. Finansiering, effektivitet og styring : alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur
 16. Gratis bruk av ferjer : noen mulige varianter
 17. Hovedrapport : konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen
 18. Intercitystrekningene : kvalitetssikring av beslutningsunderlag for konseptvalg (KSI) (sammen med FIN)
 19. Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner
 20. Konkurranseanalyse av godstransportmarkedet
 21. Konsekvenser av større andel statlig finansiering av luftfarten i Norge
 22. Konseptvalgutgreiing for E134 over Haukelifjell : Parsell : Vågsli i Vinje kommune til Grostøl i Odda kommune
 23. Konseptvalgutredning : E18 Langangen - Grimstad
 24. Konseptvalgutredning : E6 Alta - Avlastningsveg
 25. Konseptvalgutredning : Harstad
 26. Konseptvalgutredning : Rv. 80 Løding – Bodø sentrum
 27. Konseptvalgutredning E10/rv. 85 Evenes - Sortland
 28. Konseptvalgutredning E6 Mørsvikbotn - Ballangen
 29. Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2
 30. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge
 31. Konseptvalgutredning for transportløsning E6 Oppland grense - Jaktøya og rv 3 Hedmark grense - Ulsberg
 32. Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer
 33. Konseptvalgutredning for transportsystemet i Tønsbergregionen
 34. Konseptvalgutredning Grenland : hovedrapport
 35. Konseptvalgutredning Rv. 35 Hokksund-Åmot-Jevnaker : hovedrapport
 36. Konseptvalutgreiing E39 Aksdal - Bergen
 37. KS 1 av Godsterminal, sporarealer og -kapasitet i Drammen-området (sammen med FIN)
 38. KS 1 av Transportløsning veg-bane Trondheim - Steinkjer (sammen med FIN)
 39. KS1 Arna - Bergen : dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) : Konseptvalgutredning
 40. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Buskerudbypakke 2 (sammen med FIN)
 41. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge (sammen med FIN)
 42. Kvalitetssikring (KS1) av KVU for Voss – Arna (sammen med FIN)
 43. Kvalitetssikring (KSI) av KVU for transportsystemet i Ålesund (sammen med FIN)
 44. Kvalitetssikring av konseptutredning for fornyelse og utvidelse av Alnabru godsterminal
 45. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) : E39 Skei - Valsøya (sammen med FIN)
 46. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske-Mørsvikbotn (sammen med FIN)
 47. Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne - Ålgård (sammen med FIN)
 48. KVU Rv. 15 Strynefjellet
 49. KVU Voss - Arna : Konseptvalutgreiing for transportløysing veg/bane
 50. Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte
 51. Marginale eksterne kostnader ved transport av gods på sjø og bane
 52. Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder
 53. Optimalt tidsforløp ved ferjeanbud
 54. Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 55. På vei til kvalitet? : evaluering av KS1 i transportsektoren
 56. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes - Sortland (sammen med FIN)
 57. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Mørsvikbotn - Ballangen (sammen med FIN)
 58. Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen (sammen med FIN)
 59. Rapport fra kvalitetssikring av Konseptvalgutredning Harstad (sammen med FIN)
 60. Rapport fra kvalitetssikring av prosjekt Konseptvalgutredning for Rv. 80 Løding – Bodø sentrum (sammen med FIN)
 61. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen : Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (sammen med FIN)
 62. Sjøfart, marginale eksterne kostnader og avgifter : en vurdering av mulighetene for et mer effektivt avgiftsregime for sjøfarten
 63. Transportsystemet i Tromsø : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) (sammen med FIN)
 64. Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet
 65. Vegvalg Tromsø : konseptvalgutredning for transportsystemet i Tromsø

Skattedirektoratet

 1. Kartlegging av næringslivets oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 2. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 3. Privates kjøp av svart arbeid : en befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 4. Revelation of Tax Evasion by Random Audits : Report on Main Project, Part 2 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)

Statens vegvesen (SVV)

 1. Andre samfunnsmessige virkninger E39 Lyngdal-Sandnes
 2. En gjennomgang av ulike studier som forsøker å kvantifisere logistikkkostnadene
 3. Erfaring med handelsanalyser i Framtidens byer
 4. Etterkonvertering av personbiler til etanoldrift
 5. Forprosjekt: Metodeutvikling for utredning og prissetting av støy i veileder V712
 6. Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023
 7. Høykvalitets kollektivtransport i landets fire største byområder
 8. Klimakur 2020 : transportberegninger, samfunnsøkonomi og kostnad pr tonn CO2 (sammen med Jernbaneverket og KLIF)
 9. Konkurranseflater i godstransport
 10. Konseptvalgsutredninger og samfunnsøkonomiske analyser
 11. Logistikkostnader i norske vareleverende bedrifter. Nøkkeltall og internasjonale sammenlikninger (sammen med NFR)
 12. Metodevalg og databehov for samfunnsøkonomisk analyse i KVU for regionpakke Bergen
 13. Miljøavgifter i lavutslippssone
 14. Myter og fakta om køprising (sammen med Vegvesenet)
 15. Netto ringvirkninger i fire infrastrukturprosjekt (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 16. Nytt Riksregulativ for ferjetakster : samordning med AutoPASS
 17. Nytte og kostnader av nasjonale databaser: metodeutvikling og utprøving på nasjonal database for grunnundersøkelser (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 18. Produksjons- og konsumstruktur : trender og utviklingstrekk
 19. Rammebetingelser i transport- og logistikkmarkedet : betydning for kostnadsnivå og konkurransekraft
 20. Samferdsel og regional utvikling : bistand til Nasjonal transportplan 1014-2023 : arbeidsgruppe for regional utvikling (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 21. Samfunnsøkonomisk analyse av prissatte effekter i KVU for transportsystemet i Bergensområdet
 22. Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak innenfor godstransport
 23. Samfunnsøkonomiske vurderinger av godsbilstørrelser i bysentrum
 24. Syklistskader, risiko ved sykling og nyttekostnadsanalyseverktøyet for sykkeltiltak
 25. Veiledning om netto ringvirkninger i Håndbok V712

Vegvesenet

 1. Myter og fakta om køprising (sammen med Vegvesenet og SVV)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)