Gå til hovedtekst

Type

Tidsuavhengig evaluering

Grupper på

981 unike evalueringer fordelt på 81 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Analyse av en dagpengereform : virkninger av forkortet dagpengeperiode
 2. Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring : en kartlegging av status og utfordringer
 3. Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet
 4. Bruk av opplæringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne
 5. Differensierte satser for varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 6. Erfaringer fra ordningen med regionale verneombud
 7. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 8. Evaluering av Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden
 9. Evaluering av Arbeidsmiljømyndighetenes organisering og virksomhet
 10. Evaluering av Arbeidstilsynet
 11. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med KD)
 12. Evaluering av integreringstilskuddet : flyktningenes rammetilskudd
 13. Evaluering av Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift
 14. Gjennomgang av grunnstønadsordningen
 15. Idealer og realiteter i forvaltningen av arbeidsrettede tiltak i Nav
 16. Kartlegging av ekstrautgifter : utgifter til mat for personer med cøliaki og andre diagnosegrupper og til klær og sko for personer med sykdommer eller lidelser som fører til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy
 17. Kommunenes praksis for bruk av vilkår ved tildeling av økonomisk sosialhjelp
 18. Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen : evaluering av kvalitet i skjermede arbeidsmarkedstiltak og kvalitetssikringssystemet EQUASS
 19. Lederlønnsutviklingen i Norge 1996-2005
 20. Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?
 21. NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester
 22. Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? : evaluering av avklarings- og oppfølgingstiltak i regi av NAV
 23. Rapport etter ekspertmøtet om årsaker til kjønnsforskjeller i sykefravær
 24. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (sammen med KD)
 25. Skift/Turnusprosjektet: oppdrag for utvalg som utreder spørsmålet om likestilling av arbeidstiden for arbeidstakere som arbeider skift og turnus
 26. Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom
 27. Til renholdets pris
 28. Trygdepolitikk og trygdemottak i åtte nordeuropeiske land
 29. Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte
 30. Undersysselsetting og ufrivillig deltid : varighet og veien videre
 31. Utleie av arbeidskraft 2011
 32. Utredning av finansiering og formidling av hørerapparater og ortopediske hjelpemidler
 33. Velferdsturisme fra EØS-landene
 34. Årsaker til økt tilstrømming til uføretrygd blant unge : Delrapport : Psykiske heleproblemer blant unge - En litteraturgjennomgang
 35. Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser : en kunnskapsoversikt
 2. Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær : en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Benchmark av lønn- og regnskapsfunksjonen : en studie av dagens situasjon og synliggjøring av potensielle forbedringer (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Effekter av tiltak på sykefravær (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 5. Et brutalt arbeidsmiljø?: en undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 6. Et liv jeg ikke valgte : om unge uføre i fire fylker (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 7. Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 8. Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 : rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 9. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 10. Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 11. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 12. Rekruttering i flerkulturelle samfunn : innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 13. Sykmelding, gradert sykmelding og forløpet tilbake til jobb : gjentatte overganger mellom full sykmelding, gradert sykmelding og jobb for 283 296 personer fra 2002 til 2010

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. Arbeidsfokus på DPS - Samarbeid med NAV
 2. Arbeidsgiveres inkluderingsevne
 3. Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse?
 4. Arbeidsinkludering og arbeidsmotivasjon i et komparativt perspektiv
 5. Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær : en kunnskapsoppsummering av nordisk forskningslitteratur (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 6. Arbeidsrettet rehabilitering : innhold og resultater
 7. Benchmark av lønn- og regnskapsfunksjonen : en studie av dagens situasjon og synliggjøring av potensielle forbedringer (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 8. Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel :Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen
 9. Brukerpass i hjelpemiddelformidlingen : en evaluering
 10. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og kvinners arbeidshelse
 11. Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse. Hvilke faktorer forklarer yrkesavgang blant ansatte i helsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenestene
 12. Effekter av tiltak på sykefravær (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 13. En ny rolle for NAV i fengsel : tilleggsrapport
 14. Et arbeidsliv for alle : arbeidsdeltakelse og funksjonshemmede : hva er problemene i praksis?
 15. Et bedre NAV for brukerne. Modell for brukermedvirkning i NAV
 16. Et brutalt arbeidsmiljø?: en undersøkelse av mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i norsk arbeidsliv (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 17. Et liv jeg ikke valgte : om unge uføre i fire fylker (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 18. Evaluering : ordning med jobbskapingsprosjekter
 19. Evaluering av BIO og AMO i bedrift
 20. Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere - Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 21. Evaluering av individuell serviceerklæring i Aetat
 22. Evaluering av opplæring i arbeidsmarkedskompetanse i NAV-kontorene
 23. Evaluering av prosessveilederopplæringen i NAV : opplæring gitt i forbindelse med implementeringen av kvalifiseringsprogrammet ved NAV-kontorene.
 24. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 25. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 26. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 27. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 28. Evaluering av tilretteleggingstilskudd
 29. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (sammen med Helsedirektoratet)
 30. Forløp av sykefravær og retur til jobb
 31. Fortellinger om HMS : bruk av "Strategisk historiefortelling" som et verktøy i organisatorisk endring
 32. Fortellinger om motivasjon : hva er gode arbeidsmetoder i NAVs AMO-kurs for innvandrere?
 33. Fra fravær til nærvær : Handlingsrommet for vellykket sykefraværsarbeid i sykehjem
 34. Færre på vei ut : en analyse av de som er usikre på sin tilknytning til arbeidslivet
 35. Helhetlige tiltak mot barnefattigdom : En kunnskapsoppsummering
 36. Hva er god Arbeid med bistand? : forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid
 37. Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 38. Hvem skal ut? : kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning
 39. Hvor mange av deltakerne i arbeidsmarkedstiltak har svake basisferdigheter? : hvem av dem får jobb?
 40. Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? : tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland
 41. IA-avtalen i praksis : små og mellomstore virksomheter
 42. Ikke av vond vilje : en evaluering av ordningen med tidsbegrenset uførestønad
 43. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 44. Inkluderende arbeidsliv i kommunene : et forskningsprosjekt om sysselsettingsforhold, sykefravær, samarbeid, ledelse og arbeidsmiljø i sykehjem og hjemmetjenester
 45. Innvandrere i arbeid : hjelper arbeidsmarkedstiltak? : rapportering fra prosjektet
 46. Innvandrere i praksis : om likeverdig tjenestetilbud i NAV
 47. Interkommunalt samarbeid om økonomisk rådgivning - eller Roan for vi toan?
 48. Introduksjonsprogram for flyktninger i norske kommuner. Hva betyr organiseringen for overgangen til arbeid og utdanning?
 49. Kapittel 4A - en faglig revolusjon? : evaluering av sosialtjenestelovens kapittel 4A : rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning
 50. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (sammen med Helsedirektoratet)
 51. Kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær : muligheter og begrensninger
 52. Kunnskap om fattigdom i Norge : En oppsummering.
 53. Kunnskapsstatus for IA-avtalens delmål 2 : rekruttere og beholde personer med redusert funksjonsevne (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 54. Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd) : tema: å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 55. Kunnskapsstatus Tema 1: sykefravær (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 56. Liten effekt av graderte sykmelding for raskere retur til arbeid : en kausal analyse av registerdata for varighet av sykefravær, ulike trygdeytelser og retur til jobb
 57. Med døren på gløtt : jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn
 58. Med rett til å varsle : men hjelper det, og er det lurt?
 59. Nye veier til arbeid? : en studie av arbeidsrettede tilbud til personer med sammensatte bistandsbehov
 60. Når aktivering blir ydmykelse : en studie av møtet mellom somaliske innvandrere og NAV
 61. Når unntaket blir en del av regelen: En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidige ansettelser
 62. Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten - Omfang og årsaker
 63. Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne : hovedfunn fra en spørreundersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet
 64. Passe inn og passe til. Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
 65. På vei til jobb? : evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere
 66. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 67. På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?
 68. Reaktivisering av uførepensjonister : potensial og hindringer (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 69. Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på ordinær måte : sammen om delmål 2
 70. Rekruttering i flerkulturelle samfunn : innvandreres selvpresentasjon, verdier og deltakelse i arbeidslivet (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 71. Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser.
 72. Risiko og inkludering : betingelser for funksjonshemmedes og eldres deltakelse i arbeidslivet
 73. Samarbeid NAV-kommune om introduksjonsprogram - En kartlegging
 74. Samarbeid og kommunikasjon rundt IA-avtalen og Jobbstrategien
 75. Skole-til-jobb-overganger for ungdom uten fullført videregående skole. Langsiktige konsekvenser og heterogene effekter
 76. Skole-til-jobb-overganger for ungdom uten fullført videregående skole. Langsiktige konsekvenser og heterogene effekter
 77. Supported Employment i Norden
 78. Sykmelding, gradert sykmelding og forløpet tilbake til jobb : gjentatte overganger mellom full sykmelding, gradert sykmelding og jobb for 283 296 personer fra 2002 til 2010.
 79. Tilrettelegging i arbeidslivet
 80. Transport til arbeid og livet : transport og arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne
 81. Transportordninger og arbeidsdeltakelse. Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne
 82. Tynne klienter og hjelpemiddelteknologi
 83. Ulikt arbeid - ulike behov : seniorpolitisk praksis i norsk arbeidsliv
 84. Ungdom og arbeidsmarkedstiltak II : et kvalitativt studium på hvordan langtidsledig ungdom opplever situasjonen som deltaker på arbeidsmarkedstiltak
 85. Unge funksjonshemmede i møte med NAV : ett år med arbeidsavklaring
 86. Ut i arbeidslivet på egne premisser : erfaringsbasert kunnskap om arbeid og psykisk helse
 87. Virksomhetenes seniortiltak : har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?
 88. Virksomme faktorer ved integrering av arbeidsrettet rehabilitering i psykisk helsevern : en undersøkelse av deltakernes egne erfaringer og refleksjoner.
 89. Virksomme virkemidler når unge med tegnspråk skal bistås til arbeid - en kunnskapsoversikt
 90. Å ta kontroll over dagliglivets aktiviteter : en veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. Atferdssenteret Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS
 2. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med SD og SVV)
 3. Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene
 4. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 5. Domstolsbehandlingen av foreldretvister - Kartlegging av foreldretvister etter barneloven
 6. Et trygt sted å bo. Og noe mer : evaluering av botilbud til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap
 7. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet : en kunnskapsstatus
 8. Evaluering av Barnesakkyndig kommisjon og vurdering av utvidet ansvarsområde
 9. Evaluering av Finansportalen
 10. Evaluering av Prisme – et nettstudium i norsk som andrespråk
 11. Forebygging av bruk av fysisk straff i oppdragelsen : nett- og telefontjenester : en kartlegging utført på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet
 12. Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet
 13. Gode intensjoner søker eierskap : en evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge
 14. Hjelp når livet rakner : evaluering av incestsentrene og incesttelefonen
 15. Hva er det med familieråd? : samlerapport fra prosjektet: "Nasjonal satsing for utprøving og evaluering av familieråd i Norge"
 16. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge (sammen med KUD)
 17. Inntekter og utgifter for kommuner som bosetter flyktninger
 18. Kjønnslemlestelse i Norge (sammen med HOD)
 19. Kunnskapsstatus (1990–2010) : forskning om etnisk diskriminering av barn og unge
 20. Likestilte politikere? : om rekruttering og frafall i lokalpolitikken
 21. Mangfold og engasjement i motvind : en studie av åpne fritidstiltak for ungdom
 22. Medievold avler vold : reell frykt eller moralsk panikk?
 23. Modeller for å sikre medbestemmelse og medinnflytelse blant utsatte ungdomsgrupper
 24. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 25. Optimal kontroll av varer av edle metaller (sammen med NHD)
 26. Organisering av internasjonalt arbeid : en gjennomgang av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 27. Organisering, effektivitet og rettssikkerhet – Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 28. Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber
 29. Rettigheter og tilhørighet : evaluering av statsborgerregelverket
 30. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) : en evaluering
 31. Stønadsordningen for enslige forsørgere : hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?
 32. Tid for handling : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse - 2. delrapport
 33. Verdighetsforvaltning i liv på grensen : en kvalitativ studie av barn og foreldre i familier med vedvarende lavinntekt
 34. Vold og overgrep mot barn og unge : en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole

Brønnøysundregistrene

 1. Brønnøysundregistrene : brukerundersøkelse (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 2. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)

Den Norske Stats Husbank

 1. Begjæringer og gjennomførte utkastelser : en komparativ studie av Norge og Sverige (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. A Framework for Analysing Participation in Development
 2. Added costs. Added value? : Evaluation of Norwegian support through and to umbrella and network organisations in civil society
 3. Anti-Corruption Approaches : A Literature Review
 4. Blueprints for informed policy decisions : A review of laws and policies requiring routine evaluation
 5. Can Markets Protect Biodiversity? : An evaluation of different financial mechanisms
 6. Cash Transfers Contributing to Social Protection : A Synthesis of Evaluation Findings
 7. Evaluation of Norway’s Multilateral Partnerships Portfolio : The World Bank and UN Inter-Agency Trust Funds
 8. Evaluation of Norwegian support to capacity development
 9. Local perceptions, participation and accountability in Malawi's health sector
 10. Local Perceptions, Participation and Accountability in Malawi's Health Sector
 11. The Norwegian International Effort Against Female Genital Mutilation
 12. The quality of reviews and decentralised evaluations in Norwegian development cooperation

Fiskeriadministrasjonen

 1. Evaluering av datagrunnlaget 2006-2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver (sammen med FKD, Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 2. Teoretisk gjennomgang av budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 3. Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag : undersøkelsen høsten 2007 (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)

Helsedirektoratet

 1. Alternativer til sykehusinnleggelse for eldre og pasienter med kronisk sykdom : del 3. Erfaringer og evalueringer fra prosjekter i norske kommuner med tiltak som kan redusere liggedøgn i sykehus
 2. Barnevern og sosialhjelp
 3. Bedre tverrfaglig innsats (BTI) : følgeevaluering
 4. Bemanning av pleie- og omsorgsektoren : handlingsplan og iverksetting
 5. Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester
 6. Betydningen av ulike psykososiale tiltak i rehabiliteringen av opioidavhengige i substitusjonsbehandling : en kunnskapsoppsummering
 7. Bruk av khat i Norge : nytelse og lidelse
 8. Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker
 9. Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern : nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004
 10. Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet
 11. Cost-effectiveness of varenicline, bupropion and nicotine replacement therapy for smoking cessation
 12. Effects of vitamins, fatty acids, minerals, and other dietary supplements on schizophrenic symptoms in people with schizophrenia
 13. Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet
 14. Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus
 15. Effekten av aktivitetstilbud på eldresenter
 16. Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon
 17. Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer
 18. Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår
 19. En vanskelig pasient? : sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander
 20. Evaluering av den nasjonale pollenvarslingstjenesten
 21. Evaluering av forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer
 22. Evaluering av helseadvarslene på tobakkspakkene : evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007 : rapport 6 fra HEMIL/SIRUS
 23. Evaluering av Mental helse kompetanse : nasjonalt ressurs- og kompetansesenter for bruker- og pårørendekompetanse innen psykisk helse
 24. Evaluering av ordningen med behandlingsreiser til utlandet
 25. Evaluering av RUStelefonen 08588
 26. Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 27. Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 28. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 29. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med NAV)
 30. Evaluering av tilskuddsordning for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne (sammen med NAV)
 31. Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid
 32. Examining the Global Health Arena : Strengths and Weaknesses of a Convention Approach to Global Health Challenges
 33. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008 : institusjonsresultater
 34. Fastlegers vurdering av kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentra i 2006 : hovedresultater fra nasjonal undersøkelse
 35. Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre : nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006
 36. Ferie for personer med store bistandsbehov
 37. Flink med folk i første rekke : sluttrapport fra evalueringsprosjektet
 38. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 39. Fra sofaen til sykkelsetet : evaluering av Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet
 40. Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering
 41. Habilitering som koordinerende tiltak : erfaringer fra tre brukergrupper
 42. Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus
 43. Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer
 44. Informasjon, likemannsarbeid og interessepolitisk arbeid : en vurdering av modeller for organisering av små/sjeldne brukergrupper for å oppnå statstøtte til organisasjonsarbeid
 45. Intermediære enheter og "hjemmesykehus" ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring
 46. Kartlegging av situasjonen til barn og unge med sansetap
 47. Klara Klok, en helsenettjeneste for ungdom
 48. Kommunehelseprofiler : kommunenes bruk av Helsedirektoratets nettsted
 49. Kompetanseløft for støttekontaktordningen : evaluering av videreutdanning i organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige. (sammen med NAV)
 50. Kompetanseløft på arbeidsplassen : kommunenes erfaring med ABC modellen : rapport fra prosjektet Evaluering av bruk av opplæringsprogram om demens
 51. Kostnader og leveårsgevinster ved medikamentell primærforebygging av hjertekarsykdom
 52. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : institusjonsvise resultater
 53. Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2009 : nasjonale resultater
 54. Kriterium for evaluering av partnerskap og planlegging i kommunalt folkehelsearbeid
 55. Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell
 56. Legemidler til røykeslutt
 57. Listelengde og kvalitet i fastlegeordningen
 58. Løysingsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubber : rapport frå eit forprosjekt om fritidsklubbar og rusforebygging
 59. Mer må til : om hivrettet arbeid overfor innvandrere
 60. Methodological development and evaluation of 30-day mortality as quality indicator for Norwegian hospitals
 61. Natalizumab ved multippel sklerose : vurdering av eksisterende helseøkonomiske evalueringer
 62. Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten
 63. Ny medikamentell behandling av brystkreft : adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft : en helseøkonomisk analyse
 64. Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer
 65. Pasienterfaringer med norske sykehus i 2011: institusjonsvise erfaringer
 66. Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus : resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2006
 67. Plan med plan? : om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid
 68. Privat i offentlig sektor : de private rehabiliteringsinstitusjonenes rolle og rammebetingelser
 69. Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger i 2005 : hovedresultater fra nasjonal undersøkelse
 70. Regionalt og lokalt folkehelsearbeid : ressurser, organisering og koordinering : en baselineundersøkelse
 71. Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet
 72. Skal det være noe mer før vi stenger? : evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim
 73. Snus- og røykeslutt på stand – virker det? : evaluering av en intervensjon rettet mot røyking og snusbruk i videregående skole
 74. Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus
 75. STEP - ungdom møter ungdom : en evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse
 76. Tidlig intervensjon på rusfeltet : en kunnskapsoppsummering
 77. Undersøkelse om rehabilitering i kommunene : erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/vante miljø
 78. Utvalgsundersøkelse om personer med rusmiddelproblemer
 79. Å leve med epilepsi

Husbanken

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))
 2. "Når livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter" : en studie av boligløsninger for mennesker med utviklingshemming
 3. "Ryktet forteller hvor du bor" : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere
 4. Beboernes tilfredshet med nybygde boliger
 5. Begjæringer og gjennomførte utkastelser : en komparativ studie av Norge og Sverige (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 6. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie
 7. Bolig og helse
 8. Bolig og oppvekst : konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold
 9. Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken
 10. Boligens betydning for unge i en sårbar livssituasjon
 11. Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon
 12. Bostøtte : samspill, fordeling og incitamenter
 13. Bostøtte og økonomisk sosialhjelp
 14. Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer
 15. Bostøtte, marginalpriser og flytting
 16. Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring
 17. Byen – ikke for alle? : fører boligprisveksten til at enkelte yrkesgrupper ikke er i stand til å etablere seg i byer og pressområder?
 18. Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå : fokus på eieretablering
 19. Egen bolig - også når helsa svikter? : evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre
 20. Eieretablering blant hushold med lave inntekter: Sluttrapport til Husbanken for prosjektet Effekter av boligsosiale virkemidler på individnivå - fokus på eieretablering
 21. Et velfungerende leiemarked? : profesjonell utleie og offentlig-privat samarbeid
 22. Etniske minoriteter og forskjellsbehandling i leiemarkedet
 23. Etterkommere av innvandrere : bolig og bostedsmønstre
 24. Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister
 25. Fordelingsvirkninger av bostøtte til hushold uten varige trygdeytelser
 26. Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked
 27. Fremtidige boligbehov
 28. Heis og levekår
 29. Helt Bakerst i Køen : barnefamilier med ustabile boforhold
 30. Housing first i Norge : en kartlegging
 31. Housing first – muligheter og hindringer for implementering i Norge
 32. Husbankens bostøtte og kommunenes saksbehandling
 33. Husrom uten hjerterom : kan bolig motvirke marginaliseringsprosesser?
 34. Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?
 35. Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet 2004-2010
 36. Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig
 37. Livsopphold ved startlån : en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån
 38. Livsopphold ved startlån : en praktisk oppfølging
 39. Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder
 40. Med virkeligheten som lærebok : fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?
 41. Meeting the needs of homeless people: interprofessional work in Norway and Scotland
 42. Modulbygg - like godt som plassbygde løsninger?
 43. Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
 44. Nye boliger i storbyene. Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys?
 45. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring
 46. Planer for et aldrende samfunn? Bolig og tjenester for eldre i kommunene
 47. Rebound-, prebound og lock-in ved energieffektivisering i boliger. Kunnskapsstatus og virkemiddelanalyse
 48. Sammen eller hver for seg? : botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere - funn fra spørreundersøkelser blant boligadministrasjoner og beboere
 49. Startlånet : samfinansiering, forvaltning og oppfølging
 50. Systematisering av erfaringer med passivhus
 51. Tre sårbare overganger til bolig : en kunnskapsoppsummering
 52. Unges etablering på boligmarkedet - er stigen trukket opp?
 53. Universell utforming i nye boligprosjekter : byggebransjens erfaringer
 54. Universell utforming og tilgjengelighet i norsk boligpolitikk
 55. Utkastelser og tvangssalg
 56. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med KMD og KLD)
 57. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med KMD)
 58. Velferdsteknologi i boliger : muligheter og utfordringer

Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)

 1. "Det er litt sånn at veien blir til mens en går" : kommuners framskaffelse av boliger til flyktninger (sammen med Husbanken, IMDI og Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi))

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Barn i asylsaker : evaluering og kartlegging av hvordan barns situasjon blir belyst i Utlendingsnemndas saksbehandling, herunder høring av barn
 2. Barnehusevalueringen 2012 : delrapport 2
 3. Etterktroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring
 4. Evaluering : konfliktrådenes organisasjon
 5. Evaluering av kriminalomsorgens organisering
 6. Evaluering av ordninger for frivillig retur
 7. Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler.
 8. Fyrverkerirapport 2006 : hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri?
 9. Infoflyt : informasjonsutveksling mellom politiet og kriminalomsorgen i saker med alvorlig kriminalitet og høy risiko
 10. Kartlegging av rådgivnings- og konfliktløsningstilbudet i Norge
 11. Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ eller supplement ved straff
 12. Mens de venter : hverdagsliv i asylmottak
 13. Oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 14. Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsakbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv
 15. Rapport: evaluering av Kontoret for voldsoffererstatning
 16. SEFOs etterforskning : en undersøkelse av kvaliteten (sammen med Den sivile påtalemyndighet)
 17. Skjult informasjon - åpen kontroll : metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker
 18. Som bestilt : evaluering av spesielle rettshjelptiltak
 19. Tilbakevending fra Norge : historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013

Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)

 1. Analyser av lettfraksjon fra fragmenteringsverk : prøvetaking høsten 2007
 2. Biologiske prosesser i sedimenter : en litteraturstudie
 3. Effekter av metaller på metallothionein i ørret fra Mjøsa og Losna
 4. Kartlegging av forurensning i utvalgte småbåthavner i Norge
 5. Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg
 6. Kvalitetskontroll av returflis
 7. Langtransporterte luftforurensninger og effekter i Norge : status og fremtidsutsikter
 8. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med Miljødirektoratet)
 9. Mudringsmetoder for forurenset sjøbunn
 10. Nye miljøgifter i sedimentprøver indre Oslofjord : kjemiske profiler i Bispevika/Bjørvika
 11. Områder i Norge med naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdi) : betydning for disponering av masser
 12. PFOA in Norway : Survey of Natural Sources, 2007
 13. Refusjonsordningen for spillolje : vurdering av analysemetoder for bestemmelse av kvalitetsegenskaper i spillolje
 14. Screening of polyfluorinated organic compounds at four fire training facilities in Norway
 15. Survey of the extent of use and occurrence of PFNA (perfluorononanoic acid) in Norway
 16. Survey, screening and analyses of PFCs in consumer products
 17. Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret
 18. Undersøkelse av miljøgifter ved fire norske renseanlegg : PFOA, Bisfenol A, Triklosan, Siloksan (D5), Dodecylfenol og 2,4,6-Tri-tert.betylfenol
 19. Urban background levels of dioxin and PCB in Oslo
 20. Utlekking av miljøgifter fra større grunnforurensningslokaliteter i Norge
 21. Utrangerte fritidsbåter : kartlegging av miljøproblemer, vudering av tiltak og virkemidler
 22. Vurdering av bromerte flammehemmere til Mjøsa fra deponier, kommunale renseanlegg og elver
 23. Vurdering av nye tekniske løsninger for å redusere utslippene fra fiskeoppdrett i sjø

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 1. Forslag til nye kriterier for båter i inntektssystemet for fylkeskommunene
 2. Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft (sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) )

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. Barnehager i inntektssystemet for kommunene
 2. Bolig med kommunens bistand : En studie av kommunal bistand til boligsøkende for å skaffe dem bolig i det private leiemarkedet
 3. Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon : casestudie
 4. En analyse av små, usikre eller stagnerende boligmarkeder
 5. Erfaringer med bruk av lavenergi og passivhus yrkesbygg : innemiljø og energibruk, undersøkelse av noen utvalgte bygg og innspill til metode for å avdekke sammenhenger
 6. Evaluering av Husbankens tilskudd til kommuale utleieboliger
 7. Evaluering av Kompetansesenter for Distriktsutvikling
 8. Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig
 9. Fra bostøtte til programarbeid: En evaluering av statens boligsosiale virkemidler
 10. Husleielovens varslingsregel
 11. Hva sier loven - hva tror folk? : En kartlegging av befolkningens kjennskap til husleieloven
 12. Indirekte markedseffekter av boligsosiale virkemidler - en empirisk analyse
 13. Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene
 14. Internkontroll i kommuner
 15. Kommunale kontrollutvalg : uavhengighet eller flertallsdiktatur?
 16. Kommunen som boligeier : Praksis og rutiner ved utleie av kommunalt disponerte boliger
 17. Kommunenes tilrettelegging for boligbygging
 18. Langtidsleietakere i det norske boligmarkedet - En empirisk analyse basert på Levekårsundersøkelsen 2007
 19. Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling
 20. Mer boligvelferd for pengene : Målretting av de statlige boligsosiale virkemidlene
 21. Modeller for utleie med sosiale formål
 22. Noreg i Europa : om norsk deltaking i INTERREG-program : kva nytte har Noreg av å delta i Interreg III-programma A, B og C?
 23. Samlokaliserte boliger og store bofellesskap : Perspektiver og erfaringer i kommunene
 24. Sammenliknende analyse av nordisk husleielovgivning
 25. Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode
 26. Senterutvikling mot 2020
 27. Sentralisering og bedriftsdynamikk
 28. Sentralisering og regionforstørring : endringer i arbeidsmarkedets og tjenestetilbudets geografi
 29. Strategier i produksjon av boligsosialt arbeid
 30. Tilgjengeliggjøring av planinformasjon : forprosjektrapport
 31. Undersøkelse av selvkost i kommunenes byggesaksgebyrer
 32. Utgiftsbehov til ferjer og hurtigbåter: Utredning av fylkeskommunale forskjeller
 33. Utredning av mulige komponentkrav ved rehabilitering av bygg
 34. Utredning Husbanken: organisering, oppgaveløsning og styring
 35. Utvikling av drabantbyer : annotert bibliografi (sammen med Husbanken og KLD)
 36. Vanskeligstilte på det norske boligmarkedet: En kunnskapsoversikt (sammen med Husbanken)
 37. Årsaker til økning i utgiftene til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester fra 2007 til 2008
 38. Økonomisk risiko og boligeie

Kulturdepartementet (KUD)

 1. "Da ars møtte techne" : en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (sammen med Kulturrådet)
 2. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 3. Alle til lags : frivillighetssentralen i nærmiljøet
 4. Ekstraordinært eller selvfølgelig? : evaluering av Den kulturelle skolesekken i grunnskolen
 5. En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? : et notat om armlengdesprinsippet i norsk og internasjonal kulturpolitikk.
 6. Evaluering av ABM-utvikling
 7. Evaluering av Det Åpne Teater
 8. Evaluering av frifond : rapport
 9. Evaluering av samelovens språkregler : sámelága giellanjuolggadusaid evalueren
 10. Evaluering av støtteordninger for minoritetsspråklige medier
 11. Exhibit / Inhibit : gjennomgang av OCA. Office for Contemporary Art Norway (sammen med UD)
 12. Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner
 13. Hørt om Frifond!? : evaluering av ny støtteordning for lokalt frivillig virke blant barn og unge (sammen med BLD)
 14. Kompetanse og aktivitet : en gjennomgang av aktivitetsmidlene til barn og ungdom (post 3) fordelt via særforbundene
 15. Konkurransemessige virkninger av noen utvalgte NRK-tjenester
 16. Konsekvenser av markedsfinansiering og privatisering av NRK
 17. Medieeierskapsutredningen 2012
 18. Nye tider - nye takter : en gjennomgang av Rikskonsertene
 19. Nye tider - nye takter? : en gjennomgang av Rikskonsertene
 20. Rapport om eierstyring av Norsk Tipping AS : avgitt til Kulturdepartementet 11. januar 2010
 21. Ressursgjennomgang av Lotteri- og stiftelsestilsynet : rapport til Kulturdepartementet
 22. Sivile eierformer : med frivillighetssentralene som case
 23. Sosialpolitiske og kriminalpolitiske konsekvenser av lisensiering i det norske pengespillmarkedet
 24. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 25. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 26. Statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivilligsentraler
 27. Vurdering av den årlige rapporteringen fra NRK AS om selskapets effektivitet

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler (sammen med NHD)
 2. Alle teller mer : en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart
 3. De særskilte skolene for funksjonshemmede: spørreundersøkelse
 4. Dimensjonering av fagopplæringen
 5. Evaluation of SIU - Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
 6. Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Del 1 : hovedrapport
 7. Evaluering av ANSA
 8. Evaluering av de fylkesvise karrieresentrene : med søkelys på samhandlingen med NAV (sammen med ASD)
 9. Evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler : utarbeidet for Kunnskapsdepartementet
 10. Evaluering av førskolelærerutdaning i Norge 2010. Del 1 : hovedrapport
 11. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008. Del 1 : hovedrapport
 12. Evaluering av Kometanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003
 13. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2002
 14. Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004
 15. Evaluering av Nasjonal digital læringsarena
 16. Evaluering av Norgesuniversitetet
 17. Evaluering av program for basiskompetanse(BKA)
 18. Evaluering av tilskudd til Universitetsstudiene på Kjeller (UniK)
 19. Evalueringsrapport : "tvillingskolemodellen"
 20. Full dekning, også av førskolelærere?
 21. Førskolelærere og barnehageansatte
 22. Gjennomgang av studentsamskipnadene i Norge : kartlegging av aktiviteter, økonomistyring og økonomisk stilling i samskipnadene
 23. Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere
 24. Hve er viktige kvaliteter ved god sensur? : en kartlegging av bruk av ekstern sensor på lavere grad med fokus på kvalitet, økonomi, vurdering og læring
 25. Høyere utdanning - tilgjengelig for alle? : studenter med funksjonsnedsettelse og funksjonshemning i høyere utdanning - Kvalitetsreformens betydning og lærestedenes strategier for inkludering
 26. Kartlegging av mastergrader i lærerutdanningene
 27. Kartlegging av praksisopplæringen i lærerutdanningene : revidert sluttrapport
 28. Kartlegging av språkstimulering og språkkartlegging i kommuene : sluttrapport
 29. Kartlegging av strukturelle rammebetingelser for opplæring av minoritetsspråklig ungdom med kort botid i Norge : innspill til tverrdepartemental arbeidsgruppe
 30. Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv : en kvantitativ studie av CVTS3, ABU 2003 og Lærevilkårsmonitoren
 31. Kompetanseutviklingsprogrammets første år : en foreløpig oversikt og vudering
 32. Kvalitet i barnehager : rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012
 33. Kvalitet og kvantitet : kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst
 34. Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV : sluttrapport fra en kartleggingsstudie
 35. Program for basiskompetanse i arbeidslivet, evaluering, del 2
 36. Rapport om kommersielt tilgjengelig litteratur for syns- og lesehemmede
 37. Rapportering til besvær? : evaluering av rapporteringen til Kunnskapsdepartementet
 38. Samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere (sammen med ASD)
 39. Skoleprestasjoner til barn med særboende foreldre : en litteraturstudie
 40. Studenters inntekt, økonomi og boforhold : studenters levekår 2005
 41. Studenters levekår 2005
 42. Sámi allaskuvla : evaluering av allmennlærerutdanningen : rapport om status for tiltak i henhold til institusjonens oppfølgingsplan
 43. Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
 44. Tilfredshet med barnehagetilbudet : spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage
 45. Tilgjengelig og tilrettelagt faglitteratur for studenter med syns- og lesehemminger : rapport utarbeidet av arbeidsgruppen nedsatt av Kunnskapsdepartementet
 46. Tilskudd til paraplyorganisasjoner : en evaluering av UFDs tilskudd til paraplyorganisasjoner på voksenopplæringsområdet
 47. Utdanning blant styrere og pedagogiske ledere i barnehager : idealer og praksis

Kystverket

 1. Evaluering av persontransportmodeller (sammen med SVV og Jernbaneverket)

Norges forskningsråd (NFR)

 1. Analyse av Forskningsløft i nord : lærdommer for nye satsinger
 2. Basic and long-term research within Engineering Science in Norway
 3. Bruk av reisetid ombord på toget
 4. En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken
 5. Evaluation of Biology, Medicine and Health Research in Norway (2011) : Report of the Principal Evaluation Committee
 6. Evaluation of Norwegian Technical Industrial Research Institutes : principal report
 7. Evaluation of the Humanities in Norway
 8. Evaluation of the Norwegian Social Science Research Institutes : principal report
 9. Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)
 10. Evaluation of the Scheme for Research-based Innovation (SFI)
 11. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Impact Cases  
 12. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 1 – Geography
 13. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 2 – Economics
 14. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 3 – Political Science  
 15. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 4 – Sociology  
 16. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 5 – Social Anthropology  
 17. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from Panel 6 – Economic-Administrative Research Area  
 18. Evaluation of the Social Sciences in Norway : Report from the Principal Evaluation Committee
 19. Evaluering av de tolv regionale forskningsinstituttene
 20. Evaluering av DEMO 2000
 21. Evaluering av Kompetanseprosjekt for næringslivet
 22. Evaluering av primærnæringsinstituttene : hovedrapport
 23. Evaluering av SkatteFUNN-ordningen : kommentarer til tre delrapporter om addisjonalitet
 24. Factors Contributing to Road Fatalities : Analysis of in-depth investigation data from passenger car intersection crashes and from collisions between bicycles and motorized vehicles
 25. Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt : evalueringsrapport
 26. Follow-up plan for the evaluation of basic and long-term research within engineering science in Norway
 27. Fornuftige følelser? : en studie av utrygghet og oppfattet risiko blant sjåfører i Norge og Frankrike
 28. Gender and innovation : Learning from regional VRI-projects
 29. Government initiatives to support the commercialization of research : An international benchmarking study
 30. Helping train drivers pass signals safely : Lessons from ten case studies
 31. Impact evaluation of the Research Council of Norway’s main measures to support Norwegian participation, PES2020 and STIM-EU : improving Norway's performance in the EU Framework Programme
 32. Innvandrerorganisasjoner i Norge : utforming, aktiviteter og politisk ledelse
 33. Integrating Land Use and Transport Planning : Does Regional Governance Matter?
 34. Kompetanse i og om kollektivtransporten : en forstudie
 35. Konkurranseutsetting av revisjonstjenester i kommuner og fylker : evaluering av ordningen
 36. Kunstgress i vekst - svømmehall i forfall : planlegging og prioritering av idrettsanlegg
 37. Landskap, kulturminner og lokal medvirkning
 38. Miljøinstituttene i Norge : hovedrapport
 39. Norwegian Climate Research : An evaluation
 40. Norwegian Polar Research - An Evaluation
 41. Norwegian Teachers' Conception of and Stances towards Active Learning
 42. Næringsvirksomhet og friluftsliv i nordnorske verneområder : konflikt eller samarbeid?
 43. Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand
 44. Produktinnovasjon, prosessinnovasjon og FoU : noen sammenhenger
 45. Raising the ambition level in Norwegian innovation policy
 46. Research in Information and Communication Technology at Norwegian Universities, University Colleges and selected Research Institutes : An evaluation
 47. Research in Mathematics at Norwegian Universities : An evaluation
 48. Sikkerhetskultur i transport : en sammenligning mellom forskjellige transportgrener
 49. Simula Research Laboratory : An evaluation 2016/2017
 50. Spredt utbygging og jordvern : om omfang og drivkrefter bak bygging på jordbruksarealer
 51. Subjective and Objective Safety : The effect of road safety measures on subjective safety among vulnerable road users
 52. Systematisk HMS-arbeid i havbruksnæringen
 53. Teknologibyene : omstillinger, innovasjon og utfordringer
 54. Telefoner i trafikken : en litteraturgjennomgang av forskning om mobiltelefonbruk og bilkjøring
 55. Utenlandske investeringer i norsk FoU

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

 1. "En utdanning du kommer langt med" : maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler (sammen med KD)
 2. En oversikt og vurdering av skatter og avgifter i fiskeflåten (sammen med FKD og FIN)
 3. Evaluering av Innovasjon Norges uteaktiviteter
 4. Gjennomgang av offentlige virkemidler for næringsklynger og nettverk
 5. Kartlegging av administrative kostnader ved etterlevelse av regelverk knyttet til direkte og indirekte skatt samt statistikk
 6. Offentlig privat samarbeid (OPS) og innovasjonspolitikk : utbredelse, opprinnelse og erfaringer fra OPS - et utgangspunkt for utforming av innovasjonsvirkemidler?
 7. Optimal kontroll av varer av edle metaller (sammen med BLD)
 8. Prosesskartlegging av bedriftsetablering
 9. Statlege selskap og føretak med sektorpolitiske mål : ei kartlegging av styringshøve og faktisk bruk av verkemiddel
 10. To mål – to midler : økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene
 11. Vurdering av tilskuddet til Standard Norge

Petroleumstilsynet (Ptil)

 1. Arbeid som årsak til muskelskjelettlidelser : Kunnskapsstatus 2008 (sammen med Arbeidstilsynet)
 2. Kartlegging av læring og oppfølging av uønskede hendelser hos vedlikeholdsentreprenørene : særlig med tanke på forebygging av storulykker
 3. Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 : god reise hjem : sikker dekompresjon av dykkere
 4. Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt : en intervjustudie
 5. Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker
 6. Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport
 7. Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid : utfyllende analyser av RNNP-data
 8. Risikonivå i petroleumsvirksomheten : utvikling i risiko : akutte utslipp norsk sokkel 2001-2012
 9. Steel pipelines : state of the art for internal condition monitoring and inspection technologies
 10. Temporary abandoned wells on NSC
 11. Tåleevne til brannvegger
 12. Uavhengighet av sikkerhetssystemer
 13. Un-bonded Flexible Risers : Recent Field Experience and Actions for Increased Robustness

Registerenheten i Brønnøysund

 1. Brønnøysundregistrene : brukerundersøkelse (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 2. Serviceundersøkelse Brønnøysundregistrene (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)

Riksarkivet

 1. Organisering av Riksarkivet (sammen med Arkivverket og Riksarkivet)

Samferdselsdepartementet (SD)

 1. "Anbud på norsk" : konkurranseutsetting og fristilling ved offentlige kjøp av persontransporttjenester : effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere
 2. A comparative study of the Norwegian Civil Aviation Authority
 3. Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport
 4. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med BLD og SVV)
 5. Behov for behovsprøving? : vurdering av løyveordningen i drosjenæringen
 6. Betalingsvilje for kvalitet i godstransport
 7. Brukereie innen godstransport
 8. Brukerfinansiering i Luftfartstilsynet
 9. Elbileiernes reisevaner
 10. Evaluering av anbudsordningen for regionale flyruter
 11. Evaluering av Samferdselsdepartementets ekspressbusspolitikk
 12. Globaliseringens effekt på transportmiddel- og korridorvalg til og fra Norge
 13. Godstransport og logistikk i byer
 14. Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken : sluttrapport fra strategisk instituttprogram (SIP)
 15. Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport
 16. Likestilling i transport
 17. Making Vision Zero real: Preventing pedestrian accidents and making them less severe
 18. Nasjonal evaluering av "Trygt hjem for en 50-lapp"
 19. Næringslivets persontransporter
 20. Risiko i trafikken 2005-2007
 21. Risiko i veitrafikken 2009-2010
 22. Sikkerhetsstudie innlandshelikopter
 23. Statens vegvesens deling av informasjon fra ulykkesanalysearbeid (UAG)
 24. Støtte til miljøvennlig transportteknologi
 25. Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge
 26. The Norwegian Air Transport Market in the Future : Some possible trends and scenarios
 27. Transportløsninger for eldre i distriktene
 28. Utviklingen i oppdagelsesrisiko for trafikkforseelser
 29. Verdsetting av riksvegfergetilbudet i Norge

Skattedirektoratet

 1. Befolkningsundersøkelsen : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 2. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten 2008 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 3. Notat om ungdommers holdninger til svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 4. Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 5. Næringslivets syn på Skatteetaten 2007 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 6. Næringslivets syn på Skatteetaten 2009 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 7. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)
 8. Rapport fra brukerundersøkelse : skattebetalernes syn på skattemyndighetene (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)

Skatteetaten

 1. Befolkningsundersøkelsen : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten (sammen med Skattedirektoratet)
 2. Brukerundersøkelse 2006 : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten
 3. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av skatteetaten 2010
 4. Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten 2008 (sammen med Skattedirektoratet)
 5. Notat om ungdommers holdninger til svart økonomi (sammen med Skattedirektoratet)
 6. Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 (sammen med Skattedirektoratet)
 7. Næringslivets syn på Skatteetaten 2007 (sammen med Skattedirektoratet)
 8. Næringslivets syn på Skatteetaten 2009 (sammen med Skattedirektoratet)
 9. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet (sammen med Skattedirektoratet)
 10. Næringslivets syn på Skatteetaten : rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet
 11. Rapport fra brukerundersøkelse : skattebetalernes syn på skattemyndighetene (sammen med Skattedirektoratet)

Statens vegvesen (SVV)

 1. Barns fysiske bomiljø, aktiviteter og daglige reiser (sammen med BLD og SD)
 2. Bilens betydning for eldre gruppers velferd og livskvalitet
 3. Bystruktur og transport : en studie av personreiser i byer og tettsteder
 4. Evaluering av persontransportmodeller (sammen med Kystverket og Jernbaneverket)
 5. Farlig god sjåfør
 6. Fartsdempende tiltak i gangfelt : eksempler og erfaringer
 7. Fartsvalg i trafikken : holdninger, kunnskap og atferd
 8. Fremkommelighet for trikk og buss i Oslo og Akershus 2011
 9. Generelle og prosjektspesifikke trafikkprognoser
 10. Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?
 11. Gjennomgang av mål for Gåstrategien
 12. Hva betyr organisering for trafikksikkerhetsarbeidet i fylker og kommuner?
 13. Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk
 14. Indikatorer for miljøvennlig logistikk
 15. Innvandrere som risikogruppe i trafikken
 16. Intelligente transportsystemer (ITS) : en oversikt over effekter på atferd og ulykker
 17. Kjøring mot kjøreretningen (KMK)
 18. Kompetanseutvikling drift og vedlikehold : framtidig kompetansebehov innen drift og vedlikehold
 19. Konkurranseflater i godstransport
 20. Kryssløsninger i by : internasjonale anbefalinger for å sikre miljøvennlig bytransport
 21. Kunnskaper om og holdninger til trafikksikkerhet - 2008 : status og tendenser
 22. Kvalitetssikring av gangfelt i 50-soner i Oslo
 23. Managing Driver Fatigue in Occupational Settings
 24. Midtstilt sykkelfelt i Oslo : effekt på syklisters sikkerhet, trygghet og atferd
 25. Miljøavgifter i lavutslippssone
 26. Miniutredning om arealbruk og transport
 27. Myter og fakta om køprising (sammen med Vegvesenet)
 28. Nytt Riksregulativ for ferjetakster : samordning med AutoPASS
 29. Oppmerkingstiltak for sykler i bykryss : internasjonale erfaringer og effektstudier (sammen med Vegvesenet)
 30. Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak : en studie av streknings-ATK, automatisk fartstilpasning (ISA) og atferdsregistrator (EDR)
 31. Personvern og trafikk : personvernet i intelligente transportsystemer (ITS)
 32. Produksjons- og konsumstruktur : trender og utviklingstrekk
 33. Promillekjøring med tunge kjøretøy : omfang, ulykkesrisiko og mulige tiltak
 34. Salt smart : miljøkonsekvenser ved salting av veger - en litteraturgjennomgang
 35. Sjåfører i langtransport : en intervjuundersøkelse
 36. Tilgjengelighet og deltakelse : barrierer i kollektivtransporten (sammen med Vegvesenet)
 37. Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for framtidens byer
 38. Vegdekkets tilstand og trafikksikkerhet : betydningen av spordybde, ujevnhet og endringer i tverrfall for ulykkesrisikoen
 39. Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk : Tiltak for syklister og gående?
 40. Velferdsvirkninger av bilkostnader på barnefamiliers aktiviteter

Stortinget

 1. Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 2004, 2 resultatet av den årlige revisjon og kontroll for budsjetterminen 2004
 2. Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2008
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med Den russiske føderasjons riksrevisjon om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet
 5. Riksrevisjonens oppfølging av parallellrevisjonen med den russiske riksrevisjonen om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 6. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeid med gevinstrealisering i statlige ikt-prosjekter
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av Arbeids- og velferdsetatens forvaltning av bilstønadsordningen
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 17. Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til ren energi
 18. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
 19. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig bruk av reinbeiteressursene i Finnmark
 20. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark
 21. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 22. Riksrevisjonens undersøkelse av de norske EØS-midlene
 23. Riksrevisjonens undersøkelse av den statlige kystforvaltningens arbeid med å øke andelen godstransport til sjøs
 24. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i konsesjonsbehandlingen av fornybar energi
 25. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk - Oslopakke 2
 26. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk : Oslopakke 2
 27. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret
 28. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus
 29. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus : en sammenligning av organiseringen av hofteoperasjoner
 30. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i vedlikehold av jernbanenettet
 31. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet
 32. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten av norsk bistand i Mosambik
 33. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand
 34. Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
 35. Riksrevisjonens undersøkelse av eiendomsforvaltningen i helseforetakene
 36. Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor
 37. Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning
 38. Riksrevisjonens undersøkelse av Entra Eiendom AS
 39. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 40. Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift
 41. Riksrevisjonens undersøkelse av fastsettelse av særavgifter i toll- og avgiftsetaten
 42. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet
 43. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis
 44. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av fiskeressursene
 45. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av kontantstøtteordningen
 46. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av Svalbard
 47. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen og kontrollen av fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet : en parallell revisjon mellom norsk og russisk riksrevisjon
 48. Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningspraksis ved tildeling av utvinningstillatelser i petroleumssektoren
 49. Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik
 50. Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen
 51. Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen
 52. Riksrevisjonens undersøkelse av ikt-forvaltningen i straffesakskjeden
 53. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 54. Riksrevisjonens undersøkelse av innfordring i skatteetaten og toll- og avgiftsetaten
 55. Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren
 56. Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør
 57. Riksrevisjonens undersøkelse av inntektssystemet for kommunene
 58. Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda
 59. Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
 60. Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen
 61. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 62. Riksrevisjonens undersøkelse av Justisdepartementets samordningsansvar for samfunnssikkerhet
 63. Riksrevisjonens undersøkelse av kjøp og bruk av konsulenttjenester i staten
 64. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen i Statens helsetilsyn og ved fylkeslegekontorene
 65. Riksrevisjonens undersøkelse av klagesaksbehandlingen ved fylkesmannsembetene
 66. Riksrevisjonens undersøkelse av kodekvaliteten ved helseforetakene
 67. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes ansvar for skolebygninger
 68. Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning
 69. Riksrevisjonens undersøkelse av kostnadsoverskridelsene i feltutbyggingene Åsgard, Visund og Jotun
 70. Riksrevisjonens undersøkelse av Kripos
 71. Riksrevisjonens undersøkelse av Kunnskapsdepartementets koordinering av forskningspolitikken
 72. Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre
 73. Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret
 74. Riksrevisjonens undersøkelse av Mattilsynet
 75. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk-teknisk utstyr i sykehus
 76. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for å sikre god luftkvalitet i byområder
 77. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Arktisk råd
 78. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg
 79. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med forurenset grunn og forurenset sjøbunn forårsaket av tidligere tiders virksomhet
 80. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder
 81. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre IT-infrastruktur
 82. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet
 83. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler
 84. Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetsutøvelse for reduksjon av NOx-utslipp
 85. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og effektivitet ved fylkesmannsembetene
 86. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet
 87. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelsen i kriminalomsorgen
 88. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne
 89. Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet
 90. Riksrevisjonens undersøkelse av nordisk samarbeid om reparasjonsberedskap for kraftsystemet - en parallellrevisjon mellom norsk, dansk og finsk riksrevisjon
 91. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 92. Riksrevisjonens undersøkelse av Norfunds drift og forvaltning
 93. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges forskningsråds handlingsrettede programmer
 94. Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av OSPAR-konvensjonen innen industri-, avløps- og landbrukssektoren
 95. Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi
 96. Riksrevisjonens undersøkelse av næringsutvikling i landbruket
 97. Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid
 98. Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte
 99. Riksrevisjonens undersøkelse av omorganiseringer som forvaltningspolitisk virkemiddel
 100. Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren
 101. Riksrevisjonens undersøkelse av operasjonskapasiteten i sykehus
 102. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid
 103. Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging og tilsyn i barnevernet
 104. Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen
 105. Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg
 106. Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV
 107. Riksrevisjonens undersøkelse av planlegging og oppfølging av store veganlegg i Statens vegvesen
 108. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets arbeid med vinningskriminalitet
 109. Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet
 110. Riksrevisjonens undersøkelse av produksjon og kvalitet i Statens Pensjonskasse
 111. Riksrevisjonens undersøkelse av psykisk helsevern : opptrappingsplanen 1999–2006
 112. Riksrevisjonens undersøkelse av regelverksforenkling og reduksjon av skjemabelastning for næringslivet
 113. Riksrevisjonens undersøkelse av regionale utviklingsprogrammer
 114. Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av handlingsplan for atomsaker
 115. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 116. Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand
 117. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandling i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 118. Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstider for klagesaker vedrørende merverdiavgift og investeringsavgift
 119. Riksrevisjonens undersøkelse av Sjøfartsdirektoratets saksbehandling ved dokumentkontroll av fartøy og sjøfolk
 120. Riksrevisjonens undersøkelse av skatte- og avgiftsmyndighetenes kontroll av merverdiavgift
 121. Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes stedlige arbeidsgiverkontroll
 122. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 123. Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen
 124. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 125. Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering
 126. Riksrevisjonens undersøkelse av statens kjøp av posttjenester
 127. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektronisk innkjøp
 128. Riksrevisjonens undersøkelse av statens satsing på elektroniske innkjøp
 129. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB
 130. Riksrevisjonens undersøkelse av statlig tilsynsvirksomhet
 131. Riksrevisjonens undersøkelse av styring av pleieressursene i helseforetakene
 132. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene
 133. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av prosjektet Nytt Rikshospital
 134. Riksrevisjonens undersøkelse av styring og oppfølging av tiltak for rusmiddelmisbrukere
 135. Riksrevisjonens undersøkelse av systemutviklingsprosjekter i skatteetaten
 136. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til barn og unge med psykiske problemer
 137. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet
 138. Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående skolenivå
 139. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg
 140. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til naturmangfold og friluftsliv
 141. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddene til skolelokaler og skolefritidsordningen i Reform 97
 142. Riksrevisjonens undersøkelse av tilskuddsforvaltningen i Norsk kulturråd
 143. Riksrevisjonens undersøkelse av tjenester fra laboratorie- og røntgenvirksomheter
 144. Riksrevisjonens undersøkelse av toll- og avgiftsetatens grensekontroll
 145. Riksrevisjonens undersøkelse av toll-og avgiftsetatens virksomhetskontroll
 146. Riksrevisjonens undersøkelse av vegmyndighetenes styring i fem utvalgte bompengeprosjekter
 147. Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene
 148. Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene
 149. Riksrevisjonens undersøkelse av øremerkede tilskudd som virkemiddel for staten i styringen av kommunene
 150. Riksrevisjonens undersøkelse om brukerretting av offentlige tjenester
 151. Riksrevisjonens undersøkelse om det kommunale barnevernet og bruken av statlige virkemidler
 152. Riksrevisjonens undersøkelse om effektiv ressursutnyttelse i NAV
 153. Riksrevisjonens undersøkelse om elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren
 154. Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall
 155. Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten
 156. Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige
 157. Riksrevisjonens undersøkelse om realisering av nytteeffekter fra IT-prosjekter i trygdeetaten
 158. Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten
 159. Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet
 160. Riksrevisjonens undersøkelse om statens forvaltning av eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren
 161. Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distrubusjonsnettet
 162. Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland
 163. Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år
 164. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 165. Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring
 166. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 167. Riksrevisjonens undersøkelse om utbygging og fornyelse av jernbaneinfrastrukturen
 168. Riksrevisjonens undersøkelse om utnyttelse av infrastruktur til forskning i norske områder i Arktis
 169. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende husleieordningen for statlige virksomheter
 170. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende innfordring av skatter
 171. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende lokal lønnspolitikk i departementene og departementenes oppfølging av lokal lønnspolitikk i underliggende virksomheter
 172. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende miljørettet bistand
 173. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende multi-bi tilskudd til utdanningstiltak i regi av UNESCO og Verdensbanken
 174. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten
 175. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omstillingen i Forsvaret
 176. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende resultatoppnåelse i Arbeidstilsynet
 177. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende Statsbyggs rehabilitering av Det Kongelige Slott, Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45 og Stiftsgården i Trondheim
 178. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende styring og samordning av IT-virksomheten i justissektoren
 179. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende utnyttelse og organisering av kontrollressurser ved fem store ligningskontorer
 180. Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare
 181. Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom
 182. Riksrevisjonens undersøking av bompengeforvaltninga
 183. Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet
 184. Riksrevisjonens undersøking av forvaltninga av nasjonalparkar
 185. Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål
 186. Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar
 187. Riksrevisjonens undersøking av NAVs forvaltning av tilretteleggingsgarantien
 188. Riksrevisjonens undersøking av spesialisthelsetenesta sitt tilbod til vaksne med psykiske problem
 189. Riksrevisjonens undersøking av vedlikehald og sikring av kyrkjebygg
 190. Riksrevisjonens undersøking av årsaker til at statlege verksemder ikkje etterlever regelverket for offentlege anskaffingar
 191. Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS
 192. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Bufetat
 193. Riksrevisjonens virksomhetsanalyse av Utlendingsdirektoratet
 194. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
 195. Undersøkelse vedrørende ansvarsforhold m.m. for sikkerhet til sjøs

Utdanningsdirektoratet

 1. Brukertilfredshetsundersøkelsen 2010 : tilfredshet med tjenester fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)
 2. Deltakerundersøkelsen 2014 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning i regi av strategien "Kompetanse for kvalitet"
 3. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon : en kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 4. Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon. En kartlegging på 1.-7.trinn i grunnskolen
 5. Evaluering av de nasjonale sentrene i opplæringen : evaluering av åtte nasjonale sentre i et styrings- og brukerperspektiv
 6. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015 : delrapport
 7. Evaluering av regjeringens strategiplan for entreprenørskap i utdanningen 2004-2008 : se mulighetene og gjør noe med dem!
 8. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)
 9. Får elevene den opplæringen de har krav på? : Kartlegging av undervisningstimer med kvalifiserte lærere i videregående opplæring
 10. Godt nok eller best mulig? Hovedrapport fra kartlegging av utstyrssituasjonen i videregående skole
 11. Hjelp til praksisspranget : evaluering av veiledning av nyutdannede lærere
 12. Hvem skal trøste Knøttet : hvem kan endre mønsteret?
 13. Kan organisering av lærlingformidling forklare store ulikheter i resultat? : en studie av lærlingformidling i 3 fylker
 14. Karakterer i offentlige og private videregående skoler : en analyse av eksamens- og standpunktkarakter i norsk og matematikk og rutiner for standpunktvurdering i offentlige og private videregående skoler
 15. Kartlegging av hendelser og ulykker som medfører skade på barn i barnehage
 16. Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner
 17. Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere
 18. Kommuners rutiner og praksis for å følge opp ulykker/hendelser som medfører skader på barn i barnehager
 19. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen : sluttrapport
 20. Kvalitet i familiebarnehager
 21. Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene : utredning av mulighet for fagkonsentrasjon på Vg1 bygg- og anleggsteknikk
 22. Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver : en undersøkelse av fem fag
 23. På vei mot framtida – men i ulik fart?
 24. På vei til fagbrev : analyser av lærlingundersøkelsen
 25. Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag
 26. Spørsmål til Barnehage-Norge 2014
 27. Spørsmål til Barnehage-Norge 2015
 28. Spørsmål til Barnehage-Norge 2016
 29. Spørsmål til Barnehage-Norge 2017
 30. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2015 : Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 31. Spørsmål til Skole-Norge våren 2014 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 32. Spørsmål til Skole-Norge våren 2015 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
 33. Spørsmål til Skole-Norge våren 2016
 34. Tidsbruk i barnehager : rapportering, organisering og ledelse
 35. Undersøkelse av nynorsk som hovedmål
 36. Åpne barnehager i Norge : organsering, bruk og betydning

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Forebyggende innsatser i skolen : rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier (sammen med Utdanningsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring og Helsedirektoratet)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. Comparative study of ID management in immigration regulation : Norway, Sweden, the Netherlands and United Kingdom
 2. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 3. Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper.
 4. Evaluering av forsterket avdeling
 5. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
 6. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av flyktningehjelpens informasjonsprosjekt INCOR
 7. Fra tilbakevending til retur : en evaluering av Flyktningehjelpens informasjonstjeneste, INCOR
 8. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 9. Helhetlig utlendingsforvaltning : hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten?
 10. Juridisk utredning til UDI : samtykke som rettslig grunnlag for utlendingsforvaltningens adgang til å registrere og behandle personopplysninger
 11. Marriage of convenience : A Comparative Sudy : Rules and Pactices in Norway, Sweden, Germany, Denmark and the Netherlands (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 12. Opphold i asylmottak: Konsekvenser for levekår og integrering.
 13. Return with Dignity, Return to What? Review of the Voluntary Return Programme to Afghanistan.
 14. The making of UNHCR's guidance and its implementation in the national jurisdiction of the United Kingdom, Norway and Sweden
 15. The Making of UNHCR´s Guidance and it's Implementation in the National Jurisdiction of The United Kingdom, Norway and Sweden
 16. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 17. Why go back? Assisted return from Norway
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)