Gå til hovedtekst

Type

Underveisevaluering

Grupper på

971 unike evalueringer fordelt på 102 oppdragsgivere (med forløpere).

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

 1. Alternative finansieringsformer for arbeid med bistand
 2. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 3. Et helhetlig risikobasert tilsyn : en evaluering av Petroleumstilsynet
 4. Evaluering av Arbeidstilsynet
 5. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (sammen med KMD og Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 6. Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering
 7. Evaluering av forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av sosiale tjenester
 8. Evaluering av IA-avtalen (2001-2009)
 9. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne
 10. Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet : sluttrapport
 11. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2007
 12. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2008
 13. Evaluering av NAV-reformen : årsrapport 2009
 14. Evaluering av prosessen rundt etableringen av IMDi
 15. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 1
 16. Evaluering av tilskuddsordning for helse- og rehabiliteringstjenester : delrapport 2
 17. Evaluering av tiltak mot sosial dumping
 18. Evaluering av tiltak mot sosial dumping : underveisrapportering
 19. Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven : første funksjonsperiode 2006-2008
 20. Flyktningekonvensjonen artikkel 1 C-F : folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunene
 21. Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand : kartlegging av oppstartfasen
 22. Karriereveiledning i Nordland : evaluering av et forsøk
 23. Kartlegging : godkjenningsordninger for lovregulerte yrker
 24. Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere
 25. Modellene som forsvant : sluttrapport fra evalueringen av forsøksvirksomhet med modeller innen rehabilitering (sammen med Sosial- og helsedepartementet og Helsetilsynet)
 26. NAVs satsing på arbeid og psykisk helse : evaluering av fylkesvise koordinatorstillinger i NAV og bruk av øremerkede tiltaksmidler
 27. Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon : hvordan fungerer de lokalt?
 28. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 29. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : underveisevaluering av utviklingsarbeidet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 1. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 2. En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 3. Evaluering av "Gult kort" (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 4. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 5. Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009 (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 6. Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 7. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning
 8. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 9. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 10. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 11. Mobbing og utstøting i arbeidslivet : Resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 12. Ny karriere eller ny barriere? : arbeidsdimensjonen ved soning (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 13. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 14. På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder? : en validering av måleinstrumentet LMX-7 (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 15. På seniorvis : seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen
 16. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 17. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med NAV og Arbeids- og velferdsdirektoratet)

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

 1. "Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet" : en studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
 2. "Mangfoldsledelse" og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen
 3. "Velkommen inn" : sluttrapportering fra følgeevalueringen av Likestillingssenterets mentornettverk for innvandrerkvinner
 4. 800Gjeld
 5. Arbeid først - ambisjon eller illusjon? : NAVs samhandling og kompetanse i møte med det nye arbeidslivet
 6. Arbeid og psykisk helse : underveisevaluering av Vilje Viser Vei, storbysatsingen
 7. Arbeidsevnevurdering i Aetat
 8. Arbeidsevnevurdering i NAV : evalueringsrapport
 9. Arbeidsmiljøtiltak i bussbransjen : evaluering av forsøk med team (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 10. Arbeidsrettet brukeroppfølging. "Place then train" i kvalifiseringsprogrammet i NAV?
 11. Balansekunst : en oppfølgingsstudie av personer med funksjonsnedsettelser og deres erfaringer med arbeidslivsetablering
 12. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport
 13. Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport.
 14. Broer inn i arbeidslivet : elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring : kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger
 15. Bøy av - Fra kaos til fagbrev : sluttrapport
 16. De små skritts vei mot mestring : rehabilitering tar tid : etterevaluering av Heart prosjektet ved Avigo Lillesand
 17. Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder
 18. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 19. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): Sluttrapport
 20. En jobb å eldes med? : kjennetegn ved noen gode arbeidsplasser innenfor kommunal eldreomsorg (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 21. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" (sammen med JD)
 22. En vanskelig start : om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet
 23. Ergoterapeuters og fysioterapeuters råd og anbefalinger om tilrettelegging på arbeidsplassen
 24. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 25. Evaluering : utdanningspermisjoner og utdanningsvikarer
 26. Evaluering av "Gult kort" (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 27. Evaluering av "jobbmestrende oppfølging" i Østfold og Oslo : sluttrapport
 28. Evaluering av "Mestringsveier til arbeid - psykisk helse og rus"
 29. Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere : delrapport 2
 30. Evaluering av egenmeldingsforsøket i Kristiansand : ansattes erfaringer og vurderinger
 31. Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor
 32. Evaluering av forsøket "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor" : Delrapport 1 - en deskriptiv gjennomgang av prosjektene.
 33. Evaluering av HUSK - høgskole- og universitetssosialkontor : et forsøk med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere : delrapport 2.
 34. Evaluering av iBedrift Nordland
 35. Evaluering av jobbfokus : arbeidsformidlingstiltak med individuell oppfølging.
 36. Evaluering av mangfoldsløftet
 37. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med Helsedirektoratet)
 38. Evaluering av NHO Buskerud sitt prosjekt "Arbeidskraft uten merkelapp" : bedre bruk av arbeidskraftressursene hos ungdom som ikke har fullført videregående opplæring
 39. Evaluering av nye finansieringsformer i Aetat : sluttrapport
 40. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov – pilot i Sør‐ Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 41. Evaluering av ordningen "Fast kontaktperson for foreldre med barn med mangfoldige behov -pilot i Sør-Trøndelag", og "Pleiepengetelefonen"
 42. Evaluering av ordningen "Kjøp av helsetjenester - enklere lidelser"
 43. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 44. Evaluering av P1824 : sluttrapport
 45. Evaluering av programmet tettere individuell oppfølging : sluttrapport
 46. Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"
 47. Evaluering av prosjektet 1-2-3-4 i Vestfold
 48. Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 49. Evaluering av rehabiliteringstiltakene SOLA og PiA
 50. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet og Helsedirektoratet)
 51. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med Helsedirektoratet)
 52. Evaluering av samordningsforsøket : effekt- og strømningsanalyse
 53. Evaluering av Telenor Open Mind Integration
 54. Evaluering av TOPP : fagopplæring i pleie- og omsorgssektoren
 55. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole : En underveisevaluering.
 56. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole. En underveisevaluering.
 57. Forsøksvirksomhet som utviklingsarbeid
 58. Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar.
 59. Fra outsider til A4. En forskningsbasert evaluering av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammens aktiviteter relatert til prosjekt Ut i jobb
 60. Frivillighet som treningsarena for arbeidslivet
 61. Gode intensjoner - holder det? : en undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse
 62. Gravide i handelsnæringen : et sykefraværsprosjekt
 63. Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier : sluttrapport
 64. Ikke i form på jobben : løsningsbasert verktøy for registrering av inneklimaproblemer
 65. Individuell mestring : fra kollektive til individuelle tiltak for å redusere sykefravær : evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune.
 66. Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid
 67. Inkluderingskompetanse i NAV : evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV
 68. Innsats mot utkastelser - fra lovende forsøk til effektiv rutine? : sluttrapport fra evalueringen av "Samarbeidsprosjektet - færre utkastelser"
 69. Innvandrerkvinner - em viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Følgeforskning av Levanger Arena Arbeid
 70. Innvandrerne som skulle klare seg selv : når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati
 71. Integrering i praksis : Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere
 72. Jeg tør : inkluderende teater for unge mennesker med psykiske problemer : en brukerorientert evalueringsstudie av deltakernes erfaringer 2008-2009 (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 73. Klasseromsledelse og kulturutvikling som bidrag til at lærere og barnehagemedarbeidere bedre kan mestre sitt arbeid : erfaringer fra prosjektet "jeg blir" i Aust-Agder (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 74. Klok av skade : evaluering av tiltaket "medarbeider med brukererfaring" i Bergen
 75. Konkurranseutsatt kompetanse : om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige
 76. Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 77. Marensroprosjektet : arbeidsplasser for personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser og arbeidstakere fra Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) : konseptutvikling - metoderapport (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 78. Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 79. Med litt bistand kan flere jobbe. Evaluering av ordningen med funksjonsassistanse i arbeid
 80. Mobbing og utstøting i arbeidslivet : Resultater fra en landsrepresentativ og longitudinell undersøkelse (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 81. Modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom : sluttrapport
 82. Mødre som mestrer : et prosjekt i regi av NAV Intro Oslo 2009-2012
 83. Ny karriere eller ny barriere? : arbeidsdimensjonen ved soning (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 84. Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? : evaluering av forsøk i fem fylker.
 85. Nye samarbeidsformer - nye læringsformer? : sluttrapport fra evalueringen av forsøket Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)
 86. Omstilling av opptreningsinstitusjonene : evaluering av tilskudds-/prøveprosjekt for utvikling av tilbud/tjenester innenfor blant annet arbeidsrettet rehabilitering.
 87. Oppfølging av sykmeldte - fungerer dagens regime? : oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner
 88. Opplæringsprogram for brukerrepresentanter i NAV : en evaluering på oppdrag fra funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 89. Prosjekt "Livsgnist: Evaluering av en livstil- og helseintervensjon i Avinor"
 90. Prosjekt "Ny tilrettelagt turnus for renholdere på Feiringklinikken" - en følgeevaluering (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 91. Prosjekt egenmelding Kristiansand kommune : prosjektleders evalueringsrapport
 92. På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder? : en validering av måleinstrumentet LMX-7 (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 93. Rekruttering til ledelse : en studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS
 94. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering
 95. Sammen bedre på IA : hvorfor gjøre det alene når vi kan gjøre det sammen?
 96. Sluttevaluering av Hedmarksmodellen : NAVs håndtering av aktivitetskravet ved uke 8 i en sykemelding
 97. Sluttrapport : JobbResept - virker det?
 98. Sluttrapport : pilotprosjekt mellom NAV Oppland og Oppland Røde Kors : kvalifiseringsprogrammet- grunnlag for et samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor?
 99. Sluttrapport : sysselsettingsprosjektet for langtkomne rusmiddelavhengige i Asker 2008-2010
 100. Sluttrapport for prosjekt legers sykmeldingspraksis i Hedmark
 101. Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV : Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder.
 102. Større stillinger og bedre drift : evaluering av programmet Ufrivillig deltid
 103. Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen
 104. Systematikk og innleving : evaluering av forsøket med differensierte støttesatsar for VTA-bedrifter
 105. Tid for samarbeid? Sluttrapport fra evaluering av implementering av sentral samarbeidsavtale AID - KS (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 106. Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold : hvorfor så vanskelig?
 107. Tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere : samarbeid og samordning
 108. Uførereformen. Konsekvenser for yrkesaktiviteten
 109. Ung med mentor : evaluering av et forsøksprosjekt i NAV Sogn og Fjordane
 110. Unge funksjonshemmede på praksisplass og i jobb : evaluering av "Unge, fysisk funksjonshemmede i arbeid - hvordan hindre barrierer skole - arbeidsliv?"
 111. Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag : et system- og aktørperspektiv
 112. Utprøving og videreutvikling av verktøy for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne basert på ICF-kjernesett
 113. Veien inn i arbeidslivet : lederes erfaring med inkludering av unge voksne med psykiske helseplager
 114. Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger. Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?
 115. Vi får jo to ekstra hender : arbeidsgiveres syn på praksisplasser for ikke-vestlige innvandrere (sammen med Arbeids- og velferdsdirektoratet)
 116. Virker tiltakene? Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. "Helgerud er en oase!" : en evaluering av Fosterhjemstjenesten i Akershus/Helgerud ressurssenter for fosterhjem
 2. Adferdssenteret - norsk senter for studier av atferdsproblemer og innovativ praksis AS : hovedrapport fra evalueringen
 3. Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST
 4. Barnevernet i Oslo og Bergen : en sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004
 5. Bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige i kommunene : utgiftskartlegging og vurdering av kvalitet
 6. Den vanskelige samhandlingen : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 7. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med UDI og JD)
 8. Evaluering : regjeringens handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 (2013)
 9. Evaluering av faglig og økonomisk styring i det statlige barnevernet
 10. Evaluering av forbrukersekretariatet i Standard Norge
 11. Evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : første delrapport
 12. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med KMD og NHD)
 13. Evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 14. Evaluering av markedsføringsloven : kartlegging av bedrifter som har telefonsalg / telefonhenvendelser til forbrukere
 15. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie (sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat)
 16. Evaluering av telefonsalg til private : kartlegging av kundesentre i 2010 og 2012.
 17. Evaluering av utviklingssentrene i barnevernet
 18. Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet : følgeevaluering : delrapport 4
 19. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet - tredje delrapport
 20. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet : andre delrapport
 21. Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet : Andre delrapport.
 22. Gjensidig trivsel, glede og læring : evaluering av mentorordningen "Nattergalen"
 23. Hallooo, er det noen der ute? : evaluering av Barn og Unges kontakttelefon Røde Kors/Redd Barna 1993-1994
 24. Kompetanse og dialog : evaluering av utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 25. Nytter det? : evaluering av Home-Start familiekontakten
 26. Oppgave- og finansieringsansvar i statlig og kommunalt barnevern : evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet
 27. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (sammen med JD)
 28. Regionale sentre for mangfold og likestilling
 29. Styring og ressursbruk i statlig regionalt barnevern : vurdering av utvalgte problemstillinger
 30. Tango for to : evaluering av Tilskottsordninga til samlivstiltak
 31. Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame : SIFO-survey hurtigstatistikk 2011
 32. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med JD)
 33. Til god hjelp for mange – Evaluering av Losprosjektet
 34. Utsatte unge 17-23 år i overgangsfaser : sluttevaluering av utviklingsarbeidet
 35. Å få rett - når du har rett! : en diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 1. Evaluering av PMTO-kurs for fosterforeldre : en effektstudie (sammen med BLD, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Bufetat)

Brønnøysundregistrene

 1. Offentlig skjemavelde : situasjonsbeskrivelse og anbefalinger (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)
 2. Resultater NNUQ2 2010 (sammen med Registerenheten i Brønnøysund)

Den Norske Stats Husbank

 1. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 2. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen : underveisrapport (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 3. Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 4. Midtveisevaluering av BLEST-programmet (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)
 5. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank og Husbanken)

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

 1. Den verdiskapende naturarven : midtveisanalyse av verdiskapingsprogrammet
 2. Evaluering av fylkesmennenes overvåking i verneområder
 3. Evaluering av Skjærgårdstjenesten
 4. Fallvilt og avlivede dyr av oter : årsrapport for 2006 (sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag)
 5. Foreløpige analyser av feilvandring hos laks på basis av grunnstoffer i otolitter
 6. Frivillig vern av skog : evaluering av arbeidsform
 7. Kontroverser om biologisk mangfold i norske skoger : en analyse av mottakelsen av Naturindeks for Norge 2010
 8. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (sammen med Miljødirektoratet)
 9. Naturarven som verdiskaper : statusrapport 2011
 10. Naturarven som verdiskaper : statusrapport 2012
 11. Naturfaglig evaluering av Frivillig vern-områder
 12. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 1 (2004) : årsrapport for registreringer utført i 2004
 13. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 2 Årsrapport for registreringer i Midt-Norge 2005
 14. Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer : del 4 årsrapport for registreringer i Troms og Nordland nord for Saltfjellet 2006
 15. Overvåking av elvemusling i Norge - årsrapport for 2006 og 2007
 16. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport 2009: Grytelvvassdraget, Sør-Trøndelag
 17. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008 : Enningsdalselva, Østfold
 18. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud
 19. Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland (sammen med Fylkesmannen i Oppland)
 20. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2004
 21. Overvåking av elvemusling Margaritifera margaritifera i Norge : årsrapport 2005
 22. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Dovre 2005 Haukskardmyrin og Haugtjørnin
 23. Overvåking av palsmyr : førstegangsundersøkelse i Goahteluoppal, Vest-Finnmark 2006

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. A Forward Looking Review of Nefco’s Energy Efficiency Programme in the Ukraine
 2. A Study of Monitoring and Evaluation in Six Norwegian Civil Society Organisations
 3. Building Blocks for Peace : Evaluation of the Training for Peace in Africa Programme
 4. Evaluation of Five Humanitarian Programmes of the Norwegian Refugee Council and of the Standby Roster NORCAP
 5. Evaluation of Fredskorpset
 6. Evaluation of Research on Norwegian Development Assistance
 7. Evaluation of the Health Results Innovation Trust Fund
 8. Evaluation of the Norway India Partnership Initiative for Maternal and Child Health
 9. Evaluation of the Norwegian Aid Administration’s Practice of Results-Based Management
 10. Evaluation series of NORHED Higher Education and Research for Development : Evaluation of the award mechanism.
 11. Evaluation Series of NORHED Higher Education and Research for Development : Theory of Change and Evaluation Methods
 12. Facing the Resource Curse : Norway's Oil for Development Program : final report
 13. Health Results Innovation Trust Fund Mid Term Review
 14. Impact Evaluation of the Norway India Partnership Initiative Phase II for Maternal and Child Health : Baseline report
 15. Institutional cooperation between MIREME and NVE in Mozambique : mid-term review
 16. Management for Adaptation to Climate Change : Mid-term Review of a project implemented by Total Land Care, Malawi
 17. Mid-Term Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 18. Mid-term review of Capacity Building on Maintenance in Zanzibar Electricity Cooperation
 19. Mid-Term Review of the Strategic Development Programme 2006-2011 (SDP2) of the National Smallholder Farmers' Association of Malawi (NASFAM)
 20. Midterm Assessment of MAP (Meso-American Agro-Environmental Program)
 21. Midterm Review of the National Integrated Pest Management Programme in Nepal, Phase II
 22. Mulanje Mountain Biodiversity Conservation Project : Mid-Term Review for the Norwegian Governement
 23. NASFAM National Smallholder Farmers' Association of Malawi : Evaluation of Norwegian support to NASFAM's Strategic Development Programme 2003-2006 : Apprisal of Programme Document for support to NASFAM's Strategic Development Programme 2007-2011
 24. Planning, Monitoring and Evaluation in the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) : a report of an evaluation to the Royal Norwegian Embassy, Khatmandu, Nepal, and Norad
 25. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Contribution to Measurement, Reporting and Verification
 26. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Lessons Learned from Support to Civil Society Organisations
 27. Real-Time Evaluation of Norway's International Climate and Forest Initative : Synthesising Report 2007-2013
 28. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to a Global REDD+ Regime 2007-2010
 29. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Brazil (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 30. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Democratic Republic of Congo (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 31. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Guyana
 32. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Indonesia
 33. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Tanzania
 34. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Executive Summaries from Country Reports
 35. Real-Time evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative. Literature review and programme theory
 36. Results of Development Cooperation through Norwegian NGOs in East Africa (sammen med Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 37. Review and Appraisal of Norwegian Support to the Asian Institute of Technology (AIT) : review of the RAS 0351 programme (2003-2005) and appraisal of the "Education for Sustainable Development" programme proposal (2006-2009)
 38. Review of Norwegian support to the Global Alliance for Clean Cookstoves 2010-2017
 39. Review of Technical Assistance Program, Phase I, 2014-2018, Between Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and Ministry of Electricity And Energy (MOEE), of The Republic of the Union of Myanmar
 40. Review of the Norwegian Esther Program (The FK Health Exchange program): final report
 41. UNGP, Human Rights and Norwegian Development Cooperation Involving Business

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

 1. Mid-Term Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 2. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Brazil (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 3. Real-Time Evaluation of Norway’s International Climate and Forest Initiative : Contributions to National REDD+ Processes 2007-2010 : Country Report: Democratic Republic of Congo (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))
 4. Results of Development Cooperation through Norwegian NGOs in East Africa (sammen med Norad og Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad))

Fiskeriadministrasjonen

 1. Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)
 2. Rømt oppdrettslaks i sjø og elv : mengd og opphav (sammen med Fiskeridirektoratet og Fiskeriadministrasjonen)

Fylkesmannen i Finnmark

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag)

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)
 2. Fallvilt og avlivede dyr av oter : årsrapport for 2006 (sammen med DN)

Fylkesmannen i Nordland

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Finnmark)

Fylkesmannen i Troms

 1. Evaluering av forebyggende tiltak mot tap av rein til rovvilt (sammen med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nordland, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Finnmark)

Helsedirektoratet

 1. Hva kan forbedres i VÆR røykFri-programmet? : intervjuer med elever, lærere og rektorer
 2. Effektevaluering av Individuell jobbstøtte (IPS): sluttrapport (sammen med NAV)
 3. En evaluering av tobakkskampanjen "Hver eneste sigarett skader deg"
 4. Evaluering av kampanje for fellesskap og sosial støtte : sluttrapport
 5. Evaluering av kompetanseløftet 2015 : underveisrapport 1: mars 2009
 6. Evaluering av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten : sluttrapport
 7. Evaluering av nettverksguide Telemark (sammen med NAV)
 8. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (sammen med NFR)
 9. Evaluering av opptrappingsplanen for psykisk helse : supplerende analyser innen spesialisthelsetjensten : delrapport 1
 10. Evaluering av rusreformen
 11. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Sosialtjenesten og Trygdeetaten : andre underveisevaluering (sammen med Aetat - Arbeidsdirektoratet)
 12. Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport (sammen med NAV)
 13. Evaluering av tilskudd til kommunalt rusarbeid
 14. Evaluering av tilskuddsordning for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet
 15. Evaluering av to nasjonale planer for seksuell helse
 16. Evaluering av tobakkskampanjen "Røyken tar pusten fra deg"
 17. Evaluering av tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser (TEDD) : resultater fra første fase i en følgeforskning
 18. Evaluering av veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD og regelverk for legers rett til å rekvirere sentralstimulerende legemidler : delrapport I : fylkesmannens erfaringer med regelverket og søknadsprosedyrene
 19. Evalueringen av Storbysatsingen i psykisk helse
 20. Fra bostedsløs til egen bolig : delevaluering av tilskudd til oppfølgingstjenester
 21. Global helseforskning i Norge : oversikt og vurdering
 22. Kartlegging av mottakerne av den statlige tilskuddsordningen til frivillige rustiltak : delrapport
 23. Lavterskel helsetiltak for rusmiddelmisbrukere : delrapport 1 i evaluering av statlig tilskudd i 32 kommuner
 24. Sivilt rusarbeid : mellom statlig styring og økende mangfold
 25. TaKT opplæring : evaluering og ideer til videreføring
 26. Tilgjengelighet av tjenester for barn og unge : opptrappingsplanens effekt på psykisk helsearbeid i kommunene : delrapport 2 i evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse
 27. Tjenester til bostedsløse i ti kommuner : delevaluering 2
 28. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid : syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005 (sammen med NFR)

Husbanken

 1. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger
 2. Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 3. Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2010
 4. Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2 (sammen med IMDI)
 5. Case studie: Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring : praksis og måloppnåelse
 6. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 7. Eldres boligsituasjon : Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
 8. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune
 9. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram - systematisering av kunnskap og læring : sluttrapport
 10. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen : underveisrapport (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 11. Følgeevaluering av områdesatsingen i Groruddalen (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 12. Gjennomstrømming eller bostabilitet? Barnefamilier i kommunale boliger.
 13. Housing first i Norge - sluttrapport : Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
 14. Kommunenes arbeid med startlånet : forslag til forbedringer
 15. Midtveisevaluering av BLEST-programmet (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 16. Midtveisevaluering boligetablering i distriktene
 17. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring
 18. Prosjekt bostedsløse : midtveisevaluering (sammen med Den Norske Stats Husbank)
 19. Resultat- og effektmålingsverktøy for Områdeløft.
 20. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid
 21. Underveisevaluering : boligsosialt utviklingsprogram
 22. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis
 23. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

Innovasjon Norge

 1. Arena-programmet – stimulerer klyngebasert næringsutviklilng
 2. Elektronisk forretningsdrift (EF): evaluering av BIT-programmet
 3. Evaluering av bærekraftig reisemål
 4. Evaluering av designprogrammet
 5. Evaluering av etablerertjenestene i Akershus og Østfold
 6. Evaluering av FRAM Kultur 2005-2010
 7. Evaluering av FRAM og iVEL 1997-2005
 8. Evaluering av Innovasjon Norges arbeid med bedriftsnettverkstjenesten
 9. Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport
 10. Evaluering av NCE-programmet
 11. Evaluering av nyvekst
 12. Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter : (OFU/IFU)
 13. Evaluering av SND : 1993-1999
 14. Evaluering av SND Nord-Trøndelag
 15. Evaluering av tiltak for næringsrettet design : sluttrapport
 16. Evaluering av trebasert innovasjonsprogram
 17. Følgeevaluering av ARENA-programmet : rapport 4 : sammanfattning av två års följeevaluering
 18. Følgeevaluering av biogasspilotordningen
 19. Hurtigvirkende kur : Kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2009
 20. Industrielt om gastronomi : evaluering av NCE Culinology
 21. Innovasjon Norge som kunnskapsaktør
 22. Kommunene som førstelinje i småskala næringsutvikling : evaluering av pilotprosjekt i 47 kommuner
 23. Mer for pengene : etterundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte fra Innovasjon i Norge i 2007
 24. Midtveisevaluering av Arena-programmet
 25. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge : resultater fra evaluering av NT-programmet
 26. Plattform for videre vekst : kundeeffektundersøkelse blant bedrifter som mottok støtte i 2010
 27. SND : organisation and Structure
 28. SND in an international context
 29. SND og bedriftsutvikling : rolle, virkemidler og effekter
 30. Sprell levende : evaluering av NCE Aquaculture
 31. Storbyprosjektet : underveisevaluering
 32. Til beste for de beste : en evaluering av offentlige og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter
 33. Tillit og brede prosesser : hovedrapport : evaluering av 3 NCE- prosjekter i 2010
 34. Tilslørt, virksom og treffsikker : evaluering av Bygdeutviklingsordningen = Targeted Policy for Investment in Agricultural Activities : Evaluation of the Norwegian Rural Development Initiative
 35. Veksthus eller såkorn til spille? : evaluering av ordningene for såkornfond under Innovasjon Norge
 36. Vitalt om kreft : evaluering av NCE Oslo Cancer Cluster

Integrerings- og mangfoldsdirektorat

 1. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)

Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

 1. Avviste asylsøkere og ventemottaksordningen : mellom passsiv tvang og aktiv returassistanse
 2. Budsjettmodell for kriminalomsorgen
 3. Demokrati i motvind - Lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 4. Demokrati i motvind : lokaldemokrati mellom storpolitikk og lokalpolitikk
 5. Det riktige valget? : motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur
 6. Dømt til samfunnsstraff
 7. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 8. Effekter av tvangsreturer for assistert retur
 9. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring" (sammen med NAV)
 10. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og UDI)
 11. Et ansvarlig politi : åpenhet, kontroll og læring
 12. Et enkelt valg? : en evaluering av prosjektet "Felles ansvar" i Salten
 13. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS og KRUS)
 14. Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen
 15. Evaluering av nærpolitireformen : statusrapport 2016
 16. Evaluering av nærpolitireformen : Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse
 17. Evaluering av politirådene : politiets oppfatning av samarbeidet
 18. Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser
 19. Evaluering av prøveprosjekte med Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 1
 20. Evaluering av prøveprosjektet og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel : delrapport 2
 21. Evaluering av soning med fotlenke
 22. Evaluering av teamarbeid i Justisdepartementet
 23. Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene : analyse av implementeringsprosessen
 24. Evaluering av tilskudd til kommuner med asylmottak.
 25. Evalueringsrapport National Substance Abuse Programme NSAP
 26. Evalueringsrapport Nødnett trinn 1
 27. Evalurering : Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre
 28. Facing Return : Perceptions of repatriation among Nigerian women in prostitution in Norway
 29. Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten
 30. Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet : en erfaringsoppsummering
 31. Lovlig med forbehold. Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet.
 32. Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) : oppstart av teamene og sentrene 2006
 33. Norsk medvirkning i visumsamarbeidet innenfor Schengen : en gjennomgang av organisering og arbeidsformer
 34. Nødnett : evaluering av prosjektorganiseringen (sammen med DNK)
 35. Pappa i fengsel: andre evalueringsrapport
 36. Problemer har ikke kontortid : akuttberedskapen i barnevernet (sammen med BLD)
 37. Pusterom eller ny start? Evaluering av refleksjonsperioden for ofre for menneskehandel.
 38. Rapport : oppgaver og ressursbruk i kriminalomsorgen
 39. Rocka stabilitet : en evaluering av prosjektet Musikk i fengsel og frihet : et tilbud for kvinner i Oslo. (sammen med Fylkesmannen i Hordaland)
 40. Samfunnsstraffen 2003 : resultater og utfordringer
 41. Små virksomheter, uklar styring : en evaluering av styringen og organiseringen av Justissekretariatene, Konfliktrådssekretariatet og Kontoret for voldsoffererstatning
 42. Straff i institusjon : en evaluering av § 12-ordningen etter innføring av straffegjennomføringsloven og rusreformen
 43. Tett på gjengen : en evaluering av gjengintervensjonsprosjektet "Tett på" i Oslo (sammen med BLD)
 44. Tilbakeføring av straffedømte : en kommentert bibliografi
 45. Tilbakeføringsgarantien i praksis : evaluering av prosjektet TAFU - tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning
 46. Tiltak overfor gjengangere : TOG
 47. Vend om i tide : en evaluering av SNU-prosjektene i Trondheim og Bergen. Det er ingen skam å snu : en evaluering av SNU-prosjektene i Oslo

Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)

 1. Analyser av lettfraksjon fra fragmenteringsverk : prøvetaking høsten 2007
 2. Assessment of the consumption of HBCDD in EPS and XPS in conjunction with national fire requirements
 3. Avfallssug – effekter på materialgjenvinning
 4. Avgifter på spillolje
 5. Biologiske prosesser i sedimenter : en litteraturstudie
 6. Bromerte flammehemmere i avfallsstrømmen
 7. Bromerte flammehemmere i blodprøver fra gravide kvinner i Bodø
 8. Bruke av miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn : utredning av muligheter
 9. CO2 fangst av utslipp fra industrianlegg
 10. Common implementation strategy - Guidance on setting mixing zones under the EQS-directive (2008/105/EC) : vurdering av retningslinjens betydning for norske forhold
 11. Dispersion and Exposure Calculations of PM10, NO2 and Benzene in Oslo and Trondheim for 2007
 12. Dodecyl- and Tri-tert-butyl-phenol in Products in Norway
 13. Ekkoloddmålinger som verktøy for beregning av volumendringer i et dypvannsdeponi
 14. Emission factors for CH4, NOx, particulates and black carbon for domestic shipping in Norway : revision 1
 15. Energipotensial i nedbrytbart avfall i Norge
 16. EU’s rammedirektiv for vann : utredning om bruk av ålegress til klassifisering av økologisk tilstand
 17. Foreløpig evaluering av utslippsavgiften for forbrenning av avfall
 18. Forsuring av havet : kunnskapsstatus for norske farvann
 19. Forurensning i bunnsedimenter i sjøområder med skipsverft
 20. Health effects of amines and derivatives associated with CO2 capture
 21. Helse- og miljøinformasjon : befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer
 22. Helse- og miljøskadelige stoffer i støtdempende fallunderlag på lekearealer for barn
 23. Hvordan møte overgangen til et lavutslippssamfunn?
 24. Initial assessment of eleven pharmaceuticals using the EMEA guideline in Norway
 25. Kartlegging av mellomkjedete klorerte parafiner (MCCP) i produkter
 26. Kartlegging av plantevernmiddelbruk i veksthus som kan ha forårsaket grunnforurensning
 27. Kartlegging av sjøbunn med sedimentprofilbilder (SPI) i indre Oslofjord knyttet til mudring og tildekking i Oslo havn og dypvannsdeponering ved Malmøykalven - 2009
 28. Kartlegging av tetrakloreten ("PER") i avfallsstrømmen fra renseribransjen
 29. Materialstrømanalyse av kvikksølv : vurdering av alternativer
 30. Medium chained chlorinated paraffins (MCCPs) : a survey of products in Norway
 31. Mengde og utslipp fra større deponier og forurenset grunn i Norge : A-listelokaliteter
 32. Miljøprøver lagret på norske forskningsinstitusjoner
 33. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med Miljødirektoratet)
 34. Muskxylen og muskketon i produkter i 2007
 35. Nitrogen losses from agricultural areas : a fraction of applied fertilizer and manure (FracLEACH)
 36. Prosessevaluering av klimapolitiske mål for transport : Hva - Hvorfor - Hvordan
 37. Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier
 38. Sektorutredning for petroleumsvirksomhet : helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak
 39. Vurdering av behov for nye krav til miljøsanering av kasserte kjøretøy

Klima- og miljødepartementet (KLD)

 1. Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland (sammen med UD)
 2. Evaluering av Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barents-regionen (Polarmiljøsenteret): rapport fra Evalueringskomitéen
 3. Evaluering av skogvernet i Norge (sammen med LMD)
 4. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (sammen med Riksantikvaren og Miljødirektoratet)
 5. Funksjonshemmedes interesser i planleggingen : en evaluering av programmet "planlegging for alle"
 6. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (sammen med KMD)
 7. Kartlegging av status i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier
 8. Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktenen : sluttrapport fra følgeevalueringen av programmet
 9. Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan : en evaluering
 10. Riksantikvarens evaluering av fartøyvernsentrene
 11. The FRAM - High North Research Centre for Climate and the Environment - Evaluation Report
 12. Tilgjengelighet for funksjonshemmede i kommunal arealplanlegging
 13. Vulnerability and Adaptation to Climate Change in the Arctic (VACCA): Implementing Recommendations

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

 1. "Gode grep på veien til ny kommune" : erfaringer og eksempler fra tidligere og pågående kommunesammenslåinger
 2. Bærekraftig og kompakt byutvikling : Evalueringen av "Plansatsing mot store byer"
 3. En godt gjemt skatt : Evaluering av "Faglig analysegruppe for samisk statistikk" og rapportserien "samiske tall forteller"
 4. Evaluering av bosetting av flyktninger
 5. Evaluering av Digitaliseringsrådet
 6. Evaluering av finansieringssystemer i kommunene : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 7. Evaluering av forsøk med interkommunale barnevern
 8. Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo (sammen med Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
 9. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med BLD og NHD)
 10. Evaluering av innbyggerinitiativordningen
 11. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap (sammen med NHD)
 12. Evaluering av nyvekst
 13. Evalueringen av utviklingsprogrammet for byregioner
 14. Finansielle ubalanser i kommunene
 15. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som verktøy i egenkontrollen i norske kommuner og fylkeskommuner
 16. Fylkeskommunal oppgavedifferensiering : rapport fra innledende undersøkelser
 17. Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger" (sammen med NHD)
 18. Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.
 19. Globalisering og boligpolitikk : noen utviklingstrekk (sammen med KLD)
 20. Hva forklarer variasjoner i kommunale veiutgifter? : utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet
 21. Innovasjonshøyde og verdiskaping : en analyse basert på Førundersøkelsen 2009
 22. Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid
 23. Kommunal organisering 2008 : redegjørelse for kommunal- og regionaldepartementets organisasjonsdatabase
 24. Kultur - Retur : fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling
 25. Kulturell berikelse - politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000-2019
 26. Leieboerorganisering i Norge
 27. Med utkantbutikken i sentrum : evaluering av merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane
 28. Nominering og konstituering i norske kommunar
 29. Omlegging av bostøtten i 2009 : evaluering av det kommunale finansieringsbidraget
 30. Regionale myndigheters bruk av digital plandialog
 31. Regionforstørring og utslipp av klimagasser
 32. Resultatevaluering av SIVAs industri-inkubatorprgram
 33. Samfunnsøkonomisk nytte og lønnsomhet av høyhastighetsbredbånd i distriktene
 34. Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)
 35. Sluttrapport – Statistikk og analyser av plandata
 36. Statlig styring av kommunene : om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer
 37. Utkantsatsingen : følgeevaluering av et distriktspolitisk eksperiment

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS

 1. Evaluering av Brobyggerprosjektet : arbeid overfor unge domfelte menn med somalisk og pakistansk bakgrunn (sammen med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) KRUS, KRUS og JD)

Kulturdepartementet (KUD)

 1. "Kunstnerens beste venn" : en evaluering av Office for Contemporary Art Norway.
 2. Bedre kår for lokalidretten? Evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 3. Der ordene slutter : en evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester
 4. Evaluering av Bokavtalen
 5. Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag : en forstudie
 6. Evaluering av statens fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO)
 7. Gjennomgang av Norsk kulturråd
 8. I takt med tiden : en evaluering av Oslo-Filharmonien, Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør
 9. Kartlegging og evaluering av prøveordningen med kulturkort for ungdom
 10. Kartlegging og vurdering av utviklingen i den norske filmbransjen : rapport
 11. Kompetanse og aktivitet : en gjennomgang av aktivitetsmidlene til barn og ungdom (post 3) fordelt via særforbundene
 12. Konsolidert tilskuddsordning? Oppfølgende evaluering av Kultur- og kirkedepartementets tilskuddsordning til lokale idrettslag
 13. Kulturkunnskap i en kunnskapskultur. Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole.
 14. Kulturutgifter i kommunene
 15. Kvalitet for alle penga? : en evaluering av Nationaltheatret, Rogaland Teater og Sogn og Fjordane Teater
 16. Mer frivillig innsats? Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag
 17. Ny giv i teatret – hva må til? : en evaluering av Det Norske Teatret, Nordland Teater og Trøndelag Teater
 18. Riktig eller viktig? : en evaluering av Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt
 19. Verdier på spill - kunstnerisk handlingsrom i teatret

Kunnskapsdepartementet (KD)

 1. Evaluation Report - Bjerknes Centre for Climate Research (BCCR)
 2. Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 : sammendrag av viktige konklusjoner og anbefalinger
 3. Evaluering av kompetanseutviklingsprogrammet : underveisrapport 2005
 4. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Samisk høgskole - Sámi allaskuvla
 5. Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider (sammen med HOD)
 6. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med NFR)
 7. Kunnskapsgrunnlaget : en sluttrapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring
 8. Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning : forslag til organisasjonsmodell, styringsform, mandat og ressursbehov
 9. Å forebygge frafall i videregående opplæring - en klyngerandomisert evaluering av IKO-modellen

Miljødirektoratet

 1. Evaluering av Klimasats : 2016-bevilgninger
 2. Evaluering av regelverket for bruk av vannscooter
 3. Evaluering av regelverket for bruk av vannscooter
 4. Evaluering av utvalgte kulturlandskap i jordbruket (sammen med Riksantikvaren og KLD)
 5. Framtidige mengder uorganisk farlig avfall
 6. Investigation of outdoor textiles with respect to determine the content of ionic perfluorinated substances (PFASs) : evaluation of results
 7. Kartlegging av miljøgifter i sjøfuglegg fra Sklinna og Røst
 8. Konsekvenser av lave kvotepriser i EU ETS
 9. Kostnadsvurderinger - nedgravde avfallsløsninger : utredning
 10. Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger
 11. Kystlyngheiene i Norge : kunnskapsstatus og beskrivelse av 23 referanseområder (sammen med DN)
 12. Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation : Annual report 2012 (sammen med KLIF)
 13. Naturarven som verdiskaper:statusrapport 2010-2013
 14. Overvåking av Grenlandsfjordene 2012 : sedimenter og bløtbunnsfauna
 15. Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012
 16. Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012
 17. Risk of Combination Effects Between Decabromodiphenyl Ether and Other Polybrominated Diphenyl Ethers
 18. Teknologiutvikling og klimagassutslipp fra petroleumsvirksomheten fra mot 2030 og et lavutslippssamfunn i 2050. Sluttrapport
 19. Tiltak i husdyrproduksjonen : potensial for reduksjon i utslipp av lystgass og enterisk metan fra mjølkekupopulasjonen : sluttrapport
 20. Utredning av beste tilgjengelige teknikker for rensing av produsert vann som slippes ut fra petroleumsvirksomheten til havs
 21. Vurdering av egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk farlig avfall - lokalitet Brevik
 22. Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet
 23. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 24. Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje
 25. Vurderinger omkring organiske miljøgifter i aske og fiskeslam

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga

 1. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap : rapport fra sakkyndig komité (sammen med Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga og NOKUT)

Norges forskningsråd

 1. Evaluation of the Norwegian Centres of Excellence (SFF) Funding Scheme
 2. Evaluation of the Norwegian Centres of Excellence (SFF) Funding Scheme: Impact Cases
 3. Evaluation of the Norwegian Centres of Excellence (SFF) Funding Scheme: Self-Assessment report from the Research Council of Norway
 4. Evaluering av Senter for ekstremismeforskning (C-REX)
 5. Følgeevaluering av FORKOMMUNE programmet : sluttrapport
 6. Gevinstrealisering av innovasjon i offentlig sektor
 7. Hvordan lykkes med gjennomføring av innovasjonsprosjekter i kommunesektoren : casestudie av prosjekter fra tre av Norges forskningsråds programmer
 8. Intervention Logic - Evaluation of the introduction of theorybased planning at RCN
 9. Kompetansemegling i FORREGION – teoretisk fundament og veier fremover
 10. Mid-term evaluation of eleven research schools - The National Research School Scheme
 11. Midterm assessment of the second phase of the Centers for Public Economics
 12. Midterm evaluation of FORINNPOL centres 2020 : R-Quest and OSIRIS Research for Research and Innovation Policy – FORINNPOL
 13. Midterm evaluation of the Norwegian national election studies of 2017 and 2021
 14. Midtveisvurdering – av Kapasitetsløft-prosjektene i FORREGION
 15. Midway Evaluation of eight Centres for Environment-friendly Energy Research

Norges forskningsråd (NFR)

 1. "På vei mot måloppnåelse" Følgeevaluering av Norges forskningsråds program BIONÆR 2012-2016
 2. Administrativ gjennomføring og brukervurdering av SkatteFUNN : delrapport i evalueringen av SkatteFUNN-ordningen
 3. Alle skal med!? : Midtveisevaluering av Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI)
 4. Arbeidsrapport nr. 2 fra forskerprosjektet VRI-Nordland : tre nivåer for samhandling om innovasjon
 5. Arbeidsvilkår i norsk forskning
 6. Bedrifters møte med kompetansemegling i FORREGION
 7. Bibliometric analysis and career mapping of the SFF scheme: Sub-report II to the SFF evaluation panel
 8. Bioteknologisk FoU 2005 : ressursinnsats i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren
 9. Bruk av forskning : fasettert begrep - mange forklaringsmodeller
 10. Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid
 11. Brukermedvirkning og psykisk helse
 12. Consequenses of critical events for the social construction of corporate social responsibility : The case of oil and gas companies in Norway
 13. Den nye arbeidsplassen : arbeid, helse og deltagelse i det nye arbeidslivet : hovedresultater fra første kartlegging i Klepp kommune
 14. Den nye arbeidsplassen : arbeid, helse og deltakelse i det nye arbeidslivet : hovedresultater fra første kartlegging i Eigersund kommune
 15. Den nye studiehverdagen
 16. Effekter av Forskningsrådets målrettede aktiviteter innen petroleum
 17. Effektmåling av Forskningsrådets støtteordninger for økt deltakelse i EU-finansiert forskning
 18. ERMS- and PROOF programmes : Experimental validation of drilling effects in the field
 19. Evaluation of Norwegian education research : Report from the international expert committee
 20. Evaluation of the Centre for Molecular Medicine - NCMM
 21. Evaluation of the national research school scheme
 22. Evaluation of the national research school scheme
 23. Evaluation of the Norwegian Center for Stem Cell Research
 24. Evaluation of the Norwegian Scheme for Independent Research Projects (FRIPRO)
 25. Evaluation of the RCN´s NANO2021 programme : final report
 26. Evaluation of the RCN’s BIOTEK2021 programme : final report
 27. Evaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolen
 28. Evaluering av BIA : resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 29. Evaluering av BIA : Resultater, effekter og anbefalinger for fremtiden
 30. Evaluering av bruken av infrastrukturmidlene i FORNY-programmet
 31. Evaluering av FORFI : kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken – FORFI
 32. Evaluering av forskningsprogrammen PRAKSISFOU og UTDANNING2020 med PRAKUT i belysning
 33. Evaluering av Høykom III (sammen med Fornyings- og administrasjonsdepartementet)
 34. Evaluering av Kvalitetsreformen : sluttrapport
 35. Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004 (sammen med Helsedirektoratet)
 36. Evaluering av primærnæringsinstituttene: Samfunnseffekter av instituttenes forskning
 37. Evaluering av primærnærinsinstituttene
 38. Evaluering av satsingen på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i PETROMAKS og PETROMAKS2
 39. Evaluering av SkatteFUNN : sluttrapport
 40. Evaluering av Strategiske høgskoleprosjekter
 41. Evaluering av strategiske høgskoleprosjekter
 42. External review report of the NORGLOBAL/humanitarian policy research activity (HUMPOL) of the Research council of Norway
 43. Fast i fisken : evaluering av Norges Forskningsråds program Havbruk – en næring i vekst
 44. FME Samfunn: Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research
 45. Forskerrekruttering i Norge : status og komparative perspektiver (sammen med KD)
 46. FoU-strategi ved statlige høgskoler
 47. Fra dialog til avviksmelding? : Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommune
 48. Følgeevaluering av FORKOMMUNE : Delrapport 1 : Evaluering av forprosjekter
 49. Følgeevaluering av forskningsbasert kompetansemegling : underveisrapport 2005
 50. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord - Sluttrapport
 51. Følgeevaluering av Forskningsløft i nord : delrapport 1
 52. Følgeevaluering av Kompetansemegling : bedriftenes erfaringer med programmet (underveisrapport 2006/2007)
 53. Følgeevaluering av regionale forskningsfond: 2. underveisrapport
 54. Geography Research in Norway : an Evaluation
 55. Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket? : på sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet
 56. Impacts of the SFF scheme on the Norwegian research system: Sub-report I to the SFF evaluation panel
 57. Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning : vil de bidra til bedre kvalitet?
 58. Internasjonalisering
 59. Iverksetting av insentivbasert finansiering : utviklingstrekk i lys av den nye finansieringsmodellen
 60. Kommunalt psykisk helsearbeid : organisering, samarbeid og samordning
 61. Kommunalt psykisk helsearbeid : utviklingstrekk 2002-2005
 62. Kompetanse i og om kollektivtransporten : en forstudie
 63. Kunstgress i vekst - svømmehall i forfall : planlegging og prioritering av idrettsanlegg
 64. Kvalitet som forhandling : NOKUT i norsk høyere utdanning 2003–2006
 65. Kvaliteten på norske konsekvensutredninger : gjennomgang, kvalitetsvurdering og metodeutvikling
 66. Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning
 67. Kvalitetsreformen møter virkeligheten
 68. Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen
 69. Mat, risiko og kriser : matvaretrygghet i endring i Norge, Tyskland og Storbritannia
 70. Mid term evaluation of the NORSI research school : program : programme for regional R&D and innovation (VRI)
 71. Mid-term Evaluation of Five National Research Schools
 72. Mid-term evaluation of the second Programme for Global Health and Vaccination Research (GLOBVAC2)
 73. Midterm evaluation of centres for environment-friendly energy research
 74. Midterm Evaluation of Centres for Social Science-related Energy Research
 75. Midterm evaluation of research centres for petroleum activities
 76. Midterm evaluation of the NORRUSS programme (sammen med UD)
 77. Midtveisevaluering BALANSE : For perioden 2013-2017
 78. Midtveisevaluering BALANSE. For perioden 2013-2017 : program kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse - BALANSE
 79. Midway evaluation of 17 centres for research-based innovation (SFI-III)
 80. Midway evaluation of seven Centres for Research-based Innovation (SFI-II)
 81. Midway evaluation of the Centres for Research-based Innovation
 82. Mobilisering, kapasitetsløft og dialog: Forventede resultater og effekter av Forskningsrådets FORREGION-program på innovasjonssystemenes utvikling
 83. Nullpunktanalyse av Kapasitetsløftprosjektene i FORREGION
 84. Nytt regime i variert landskap : ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen
 85. Nåtidsanalyse av innovasjonsaktivitet i kommunesektoren
 86. Ongoing evaluation of the Norwegian Programme for Research Cooperation with India : final report
 87. Prosessevaluering av Samhandlingsreformen : forebyggende helsearbeid i kommunene
 88. Psykisk helse og psykisk sykdom : innbyggernes kunnskaper og holdninger
 89. Regionale forskningsfond – ny infrastruktur for regional forskningsforvaltning: Sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond
 90. Research in Earth Sciences in Norway : An evaluation
 91. Ressursinnsatsen i medisinsk og helsefaglig forskning i 2005 : utdrag fra FoU-statistikken med nordiske sammenligninger
 92. Ressursinnsatsen innenfor marin FoU og havbruksforskning 2005
 93. Resultatbasert forskningsfinansiering : vitenskapelig publisering1991/96-2004
 94. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2004
 95. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2006
 96. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2007
 97. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2008
 98. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2009
 99. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2010
 100. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2011
 101. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2012
 102. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2013
 103. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2014
 104. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2015
 105. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2016
 106. Resultatmåling av brukerstyrt forskning 2017
 107. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med SD og SVV)
 108. SATS på forandring : midtveisevaluering av Store programmer
 109. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2005
 110. SkatteFUNN-evalueringen : årsrapport 2006
 111. Social and Cultural Anthropological research in Norway : an Evaluation
 112. Social science research on energy : International and Norwegian studies
 113. Sociological Research in Norway : an Evaluation
 114. Sport Sciences in Nordic Countries : Evaluation Report
 115. Studiefrafall og studiestabilitet
 116. Systematisk HMS-arbeid i fiskeflåten
 117. Tilgjengelighet og samarbeid: mer fleksible hjelpetjenester? : opptrappingsplanen for psykisk helse, BUP og barnevern
 118. To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen
 119. Undervisnings- og vurderingsformer : pedagogiske konsekvenser av Kvalitetsreformen
 120. Utdanning, kompetanseheving og rekruttering til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid : syntese av funn fra evalueringen av Opptrappingsplanen for Psykisk helse per desember 2005 (sammen med Helsedirektoratet)
 121. Utredning av den nærings‐ og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren
 122. Verdiskaping på tvers : dybdestudier blant pilotprosjekter i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner

Norsk kulturråd (Kulturrådet)

 1. AdOpera!
 2. DUS – Den Unge Scenen : en evaluering
 3. Et forsøk verdt: Evaluering av forprosjekt scenekunst
 4. Evalueringsrapport : innkjøpsordningen for sakprosa
 5. Fremtidens scenekunstnere? : en evaluering af Nordic Black Express
 6. Frihet og forutsigbarhet : en evaluering av basisfinansieringsordningen for fri scenekunst
 7. Historien om en budsjettpost : en evaluering av statsbudsjettets kapittel 320, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd
 8. Kommunikasjonen er kunsten : evaluering av prosjektet Klangfugl - kunst for de minste
 9. Kunskap och lärande för musikbranschen. En evaluering av Norsk kulturråds stöd till regionala nätverk för kompetensutveckling inom rytmisk musik
 10. Kunstaktiv ungdom på internett : evaluering av nettstedet www.Trafo.no
 11. Kunstkritikk.no : en evaluering
 12. Kunstnardrivne visningsrom : Årestadar for ny kunst
 13. Mer enn penger : Evaluering av Arrangørstøtte scenekunst
 14. Norsk på nytt : en evaluering av prosjektet Norsk i går, i dag og i morgen?
 15. Rom for en situasjonistisk kunst : evaluering av Rom for kunst-programmet med vekt på noen utvalgte prosjekter

Nærings- og handelsdepartementet (NHD)

 1. Altinn - en plattform å satse på?
 2. Begrenset viktighet - betydelig effekt : evaluering av NCP-funksjonen for eContentplus
 3. Direktoratet for mineralforvaltning : rapport fra PwCs evaluering av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 4. Etatsgjennomgang av NGU : geologi for samfunnet
 5. Etatsgjennomgang av Norges geologiske undersøkelse : geologi for samfunnet
 6. Evaluering av GIEK
 7. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner (sammen med BLD og KMD)
 8. Evaluering av Innovasjon Norge
 9. Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap (sammen med KMD)
 10. Evaluering av Norges geologiske undersøkelse
 11. Evaluering av Norsk Akkreditering
 12. Evaluering av norsk deltakelse i EUs rammeprogram for konkurranse og innovasjon
 13. Evaluering av ordningen for statsstøttede eksportkreditter (108-ordningen)
 14. Evaluering av Patentstyret
 15. Evaluering av Short Sea Promotion Centre Norway (sammen med FKD og SD)
 16. Evaluering av sysselsettingsordningene for sjøfolk
 17. Evaluering av Teknologirådet
 18. Følgeevaluering av "FoU-inkubatorer med distribuerte løsninger" (sammen med KMD)
 19. Nukleære virksomheter ved Institutt for energiteknikk IFE : en samfunnsøkonomisk kost/nytte-analyse

Oljedirektoratet (OD)

 1. Brukerundersøkelse 2010
 2. Brukerundersøkelse 2013 : en undersøkelse av synspunkter på ODs virksomhet
 3. Brukerundersøkelse for Oljedirektoratet : våren 2007
 4. En kartlegging av kundenes erfaringer med omorganiseringen i Ressursdivisjonen 1998-1999
 5. Lagkoordinator rollen i områdelag : en evaluering av koordinatorrollen
 6. Medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjon
 7. Miljøteknologi : kartlegging av tilgjengelig miljøteknologi for petroleumsindustrien på norsk sokkel
 8. Om "mose og stein" : refleksjoner fra en organisasjonssafari i ODs ressursdivisjon
 9. Selvstyrte team eller team på selvstyr : en evaluering av organisasjonsmodell og omorganiseringsprosessen i ressursdivisjonen i Oljedirektoratet
 10. Årsaksammenhenger av hendelser ved løfteoperasjoner

Petroleumstilsynet (Ptil)

 1. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede hendelser med offshorekraner - Fase 2 - Perioden 2000 - 2004 - Rapport 33.790.007 R1
 2. Analyse av årsakssammenhenger til uønskede løftehendelser : fase 3 - perioden 2005 - 2010
 3. Brukerundersøkelsen 2004 : regelverksprosjektet for utarbeidelse av et helhetlig, koordinert regelverk for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på sokkelen og på enkelte anlegg på land : rapport
 4. Forslag til scenarioer relatert til akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 5. Hvordan ivaretas storulykkesrisiko på strategisk nivå i petroleumsnæringen? : forprosjekt
 6. Kartlegging av konsekvensene for vedlikeholdsstyring ved aldring og levetidsforlengelse
 7. Kunnskapsstatus og fremtidsperspektiver 2012 : god reise hjem : sikker dekompresjon av dykkere
 8. Rammebetingelser for HMS som etableres i kontrakt : en intervjustudie
 9. Rammebetingelser som bakenforliggende faktorer for ulykker
 10. Rammebetingelsers betydning for arbeidsmiljørisiko og storulykkesrisiko : en oppsummeringsrapport
 11. Rammebetingelsers betydning for HMS-arbeid : utfyllende analyser av RNNP-data
 12. Rammebetingelsers betydning for storulykkesrisiko og arbeidsmiljørisiko : en litteraturstudie
 13. Vurdering av frekvenser relater til akutt uslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2010 til 2030
 14. Vurdering av årsaker og medvirkende faktorer som kan resultere i akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i Nordsjøen og Skagerrak

Politi og lensmannsetaten

 1. Barnehusevalueringen 2012
 2. Evaluering av behandlingen av klager over kritikkverdige forhold begått i tjenesten i politi- og lensmannsetaten
 3. Evaluering av politidistriktenes håndtering av saker oversendt fra Spesialenheten for administrativ behandling
 4. Evaluering av Politiets utlendingsenhet
 5. Evalueringsrapport : justissektorens innsats øvelse Gemini 2013
 6. Evalueringsrapport : politiets innsats øvelse Gemini 2012
 7. Evalueringsrapport : øvelse Tyr 2012
 8. Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie (sammen med Politidirektoratet)
 9. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 10. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 11. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet)
 12. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2010 : rapport
 13. Publikumsundersøkelse 2006 (sammen med Politidirektoratet)
 14. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (sammen med Politidirektoratet)
 15. Ressursbruk i politiet

Politidirektoratet

 1. Gevinstrealiseringsplan for omorganisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, saksbehandlersystemet SIAN, og elektronisk samhandling innen den sivile rettspleie (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 2. Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 3. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2008 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 4. Politiets nasjonale innbyggerundersøkelse 2009 : rapport (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 5. Publikumsundersøkelse 2006 (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)
 6. Publiums vurdering av polititjenesten : nasjonale hovedtall og resultater for landets politidistrikter (sammen med Politidirektoratet og Politi og lensmannsetaten)

Registerenheten i Brønnøysund

 1. Offentlig skjemavelde : situasjonsbeskrivelse og anbefalinger (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)
 2. Resultater NNUQ2 2010 (sammen med Registerenheten i Brønnøysund og Brønnøysundregistrene)

Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning

 1. Evaluering av kulturmiljøer

Senter for statlig økonomistyring

 1. Evaluering av organisering av økonomitjenesteområdet i Senter for statlig økonomistyring (SSØ) (sammen med DFØ og Senter for statlig økonomistyring)

Skattedirektoratet

 1. Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008 og 2009 (sammen med Skattedirektoratet og Skatteetaten)

Statens vegvesen (SVV)

 1. Alkolås i Statens vegvesens tjenestebiler : en sammendragsrapport
 2. En flat og fleksibel administrasjon i en hierarkisk vegetat : evaluering av Administrasjonsavdelingens organisasjon i Statens vegvesen, Region vest
 3. Evaluering av friteksttavler i Trondheim
 4. Evaluering av sykkelveginspeksjoner
 5. Evaluering av Trafikksikkerhetshallen på Forus
 6. Flere i hver bil? : status og potensial for endring av bilbelegget i Norge
 7. Funksjonshemmende kollektivtransport? : transportbruk og transportvansker blant personer med nedsatt funksjonsevne
 8. Handelslokalisering og transport : kunnskap om handlereiser
 9. Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming
 10. Kollektivtrafikk i fylkeskommunal regi
 11. Safety Performance Indicator for Alcohol in the SafetyNet Project : Data quality in selected countries and comparison with other alcohol indicators (sammen med NFR og SD)
 12. Sikkerhetseffekter av salting
 13. Skoleelevers holdninger og handlinger i Karmøytrafikken 2003-2005
 14. Sykkelandeler og trafikkmengder med bil
 15. Trafikkstøy i boliger : virkninger av fasadeisoleringstiltak etter grenseverdiforskriften (sammen med Vegvesenet)
 16. Ungdom, utvikling og ulykker
 17. Ungtrafikk : resultater fra et ISA-forsøk med unge førere i Karmøy
 18. Virkninger av framføringsusikkerhet i distrikstransporter
 19. Virkninger av kjøpsavgifter og drivstoffavgifter på CO2-utslippet fra nye biler

Utdanningsdirektoratet

 1. Bedre gjennomføring i videregående opplæring. Evaluering av kvalifikasjonsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
 2. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 3. Delrapport 1 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Litteraturstudie
 4. Delrapport 2 fra evaluering av forsøk med halvårsvurdering med én eller to karakterer i norsk: Erfaringer fra forsøket i videregående skole
 5. Deltakerundersøkelsen 2015 : resultater av en spørreundersøkelse blant ansatte i skolen som har tatt videreutdanning innenfor satsingen "Kompetanse for kvalitet"
 6. Disse ungdommene hadde nok ikke fullført : evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 2
 7. En, to ... tre? Den vanskelige overgangen : evaluering av Kunnskapsløftet : fra andre til tredje år i videregående opplæring
 8. Et ord sier mer enn tusen bilder : evaluering av tiltaksplanen "Gi rom for lesing!" : delrapport 1
 9. Ett år med arbeidslivsfaget : læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn
 10. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 1
 11. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 2
 12. Evaluering av "Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008" : delrapport 3
 13. Evaluering av "Kunnskapsløftet – fra ord til handling" : delrapport 1
 14. Evaluering av den nasjonale rektorutdannningen 2015-2019. Delrapport 2
 15. Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper : Delrapport
 16. Evaluering av forsøk med 2. fremmedspråk på 6.-7. trinn : delrapport 2
 17. Evaluering av forsøk med praksisbrev : delrapport 1
 18. Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen 2014-2015
 19. Evaluering av implementering av nye læreplaner for språklige minoriteter
 20. Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 2
 21. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 22. Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn : sluttrapport
 23. Evaluering av nasjonal strategi for videreutdanning av lærere : sluttrapport
 24. Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter
 25. Evaluering av ordningen med ekstern skolevurdering
 26. Evaluering av prosjektet "Forsøk med tidlig start av 2. fremmedspråk" : sluttrapport
 27. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen
 28. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen : delrapport 1
 29. Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen : Sluttrapport
 30. Fleksibilitet eller faglighet? : en studie av innføringen av faget prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet
 31. For store forventninger? : kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer
 32. Forskningsbasert evaluering av ordningen med Veilederkorps : sluttrapport
 33. Forsøk med arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Sluttrapport fra en følgeevaluering
 34. Forventninger innfris – på ulike vis : evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager : delrapport 1, programkvalitet og gjennomføringskvalitet
 35. Fra politisk visjon til virkeligheten i klasserommet : evaluering av virkemidlene i Ungdomstrinn i utvikling : delrapport 2
 36. Fraværet er redusert, men... Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
 37. Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage : Delrapport 3
 38. Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage : Delrapport 1: Implementering av strategien
 39. Gode resultater er blitt bedre? : Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager. Sluttrapport
 40. Gode skoler – gode for alle? : en casestudie av prestasjonsforskjeller på seks ungdomsskoler
 41. Godt, men ikke for godt : evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass
 42. Hjelp til praksisspranget : evaluering av veiledning av nyutdannede lærere
 43. Hospitering i fagopplæringen : evaluering av forsøksordninger i seks fylker
 44. Implementering av LP-modellen : evaluering av arbeidet med LP-modellen 2007-2009 (LP-2)
 45. Intervjuundersøkelse blant et utvalg utviklingsveiledere om satsingen Ungdomstrinn i utvikling
 46. Kunnskapsløftet 2006 Samisk : mot en likeverdig skole? : sluttrapport fra evalueringsarbeidet av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S)
 47. Ledet til ledelse : Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole i et internasjonalt perspektiv : delrapport 1 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 48. Ledet til lederutvikling: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene : Delrapport 2 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen
 49. Litt vanskelig at alle skal med! : rapport 1 : evaluering av leksehjelpstilbudet 1.–4. trinn
 50. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 51. Mot en ny infrastruktur for læring og kontroll : kvalitetsvurdering i fag- og yrkesopplæringen : rapport fra evaluering av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i grunnopplæringen
 52. Omdømmeundersøkelse 2017
 53. Prosjekt til fordypning - mellom skole og arbeidsliv : delrapport 2
 54. Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv : delrapport 1, evalueringen av Kunnskapsløftet
 55. Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid : evaluering av et forsøk i seks barnehager
 56. Skolens rådgivning -på vei mot framtida? : delrapport 1 fra evalueringen av rådgivningen i skolen i Norge
 57. Spørsmål til Barnehage-Norge 2016
 58. Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 : analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere
 59. Ulikhet på tvers : har foreldres utdanning, kjønn og minoritetsstatus like stor betydning for elevers karakterer på alle skoler?
 60. Utbytte av videreutdanning : deltakerundersøkelsen 2011 : utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet

Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring

 1. Bære staur eller løfte i flokk : evaluering av modellprosjektet "Faglig løft for PPT" (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 2. Evaluering av Kunnskapsløftet : 2006 - 2012 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)
 3. LP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006-2008 (sammen med Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet - direktoratet for utvikling av grunnskole og videregående opplæring)

Utlendingsdirektoratet

 1. Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 2. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat, UDI og Utlendingsdirektoratet)
 3. Evaluation : the Norwegian Programme for the Resettlement of UN Refugees (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)
 4. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (sammen med Utlendingsdirektoratet og UDI)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

 1. A Sense of Control : Why rejected asylum seekers move out of reception centres
 2. Assistert retur til Nigeria
 3. Assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo: Korleis gjekk det? Ei samanliknande evaluering av verknad og resultat
 4. Bedre kommunikasjon med UDIs brukere : innsikt og muligheter
 5. Between two societies : Review of the Information, Return and Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq (IRRINI)Programme (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 6. Desentraliserte asylmottak og bosetting (sammen med Husbanken, IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektorat og Utlendingsdirektoratet)
 7. Dobbelt sårbar : funksjonshemmete barn i asylmottak
 8. En stein i elva : evaluering av et kvalifiseringsprosjekt for ungdom med minoritetsbakgrunn (sammen med BLD og JD)
 9. Evaluation : the Norwegian Programme for the Resettlement of UN Refugees (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 10. Evaluering av forsterket avdeling
 11. Evaluering av pilotprosjekt om saksflyt og retur. ROP og orienteringssamtaler
 12. Evaluering av returtiltak i ordinære mottak
 13. Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak: Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer.
 14. Evalueringsrapport om bruken av egenerklæringsskjema for asylsøkere i forbindelse med kjønnslemlestelse og tvangsekteskap (sammen med Utlendingsdirektoratet)
 15. Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) - praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012
 16. Information between European countries regarding persons excluded from refugee status in accordance with Article 1F Refugee Convention
 17. Missing : Asylum seekers who leave reception centres in Norway
 18. No way in, no way out? : A study of living conditions of irregular migrants in Norway
 19. OUT-Reach : informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak
 20. Prestasjonsforskjeller i Kunnskapsløftets første år : kjønn, minoritetsstatus og foreldres utdanning
 21. Spørsmål til Skole-Norge høsten 2016 : resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser til skoler og skoleeiere
 22. Tiltak mot tvangsekteskap i utlendingsregelverket
 23. Tracing UMAs’ families : A comparative study of some European countries’ practices an experiences in tracing the parents or caregivers of unaccompanied minor asylum seekers
 24. Troverdighetsvurderingen i asylsaker : juss og tverrfaglighet i opplæringen i fire direktorater - Belgia, Storbritannia, Sverige og Norge
 25. Troverdighetsvurderinger : søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)
 26. Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak
 27. Valgmuligheter i ungdomsskolen : erfaringer med de språklige fordypningsalternativene og forsøk med arbeidslivsfag
 28. Visitor’s visas in connection with family visits : Norwegian visa practice compared to a selection of Schengen countries
 29. Vold, trusler og ustabil atferd i norske asylmottak
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)