Gå til hovedtekst

3 000 dokument med kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling, utredningar og analyser!

Fyrste veka i oktober runda vi 3 000 statlege evalueringsrapportar i Evalueringsportalen.

3000 kunnskapsdokument på ein stad

Rapportane representerer verdifull erfaring frå statlig forvaltning, og kan gje nyttig informasjon til statstilsette, politikarar, studentar, forskarar, konsulentar, journalistar – ja, alle som er samfunnsengasjerte.

 

Uttrekk og mogelegheiter for å lage statistikk i Evalueringsportalen

Evalueringane i databasen på Evalueringsportalen er tilgjengelege for alle, og med mange ulike moglegheiter for å lage uttrekk, sortere innhald og lage statistikk. Portalen har funksjonalitet for statistikkuttrekk av evalueringer pr oppdragsgiver og årstall. Du kan sortere på verksemd/oppdragsgjevar, utførar, årstal, sektor, evalueringstype, mm. i Evalueringsportalen. Du kan også generere uttrekk i excel for å lage eigne oversikter tilpassa eigne behov.

Alle virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde og aktiviteter. Evalueringene skal belyse hensiktsmessighet av eksempelvis eierskap, organisering og virkemidler, herunder tilskuddsordninger. Frekvens og omfang av evalueringene skal bestemmes ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet (§ 16).

Evaluering er en systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. Evalueringer kan gjennomføres før et tiltak iverksettes, underveis i gjennomføringen, eller etter at tiltaket er avsluttet. Evalueringer kan utføres av interne eller eksterne fagmiljøer.

Kravet til gjennomføring av evalueringer er fastsatt i Regelverk for økonomistyring i staten (pdf).

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)